Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №10 (728), 2020

Back to issue

Професійний розвиток лікаря

Authors: Літвак А.І.
к.м.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, м. Одеса, Україна

Sections: Specialist manual

print version

Персонал організації є її золотим фондом, від якого залежать досягнення і розвиток організації, її довготривале існування. Розвиток персоналу є неодмінним завданням будь-якої організації, як великої, так і малої. Науково-технічний прогрес змінює професійні знання працівників дуже стрімко. Як засвідчують спеціалісти, знання випускників навчальних закладів професійної освіти на початку ХХ століття майже повністю змінювались через 30 років. У кінці століття цей період зменшився втричі — до 10 років. Сьогодні, як стверджують спеціалісти, знання випускників змінюються через 3–5 років, а це потребує постійного і наполегливого поповнення професійних знань, набуття нових навичок і вмінь протягом професійної кар’єри.
За Законом України «Про освіту» система ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гусейнова Е.І., Лук’янова Ю.М. Неформальна освіта як важливий елемент безперервної освіти [Електронний ресурс]. Педагогічні науки: стратегічні напрямки реформування системи освіти. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Pedagogica/4_106261.doc.htm

2. Жихорська О.В. Сутність інтеграції видів освіти у підготовці навчально-допоміжного персоналу ВНЗ. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014. № 4 (25). С. 193-199.

3. Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

4. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

5. Зицер Д., Зицер Н. Азбука НО: Практическая педагогика. Санкт-Петербург: Филиал изд-ва «Просвещение», 2007. 287 с.

6. Мірошник С.І. Професійний розвиток педагога: сучасні підходи. Народна освіта. 2016. № 2 (29). URL: www.narodnaosvita.kiev.ua. Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4133

7. Мошетова Л.К., Сычев Д.А., Заплатников И.Н. и др. Непрерывное профессиональное развитие врачей: факторы мотивации и экономические аспекты. РМЖ «Медицинское обозрение». 2019. № 8, 3 окт. С. 3-6.

8. Національний освітній глосарій: вища освіта. Авт.-уклад.: І.І. Бабин, Я.Я. Болюбаш, А.А. Гармаш та ін.; за ред. Д.В. Табачника і В.Г. Кременя.  К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. 100 с.

9. Наказ МОЗ України № 446 від 22.02. 2019 р. «Про деякі питання безпервного розвитку лікарів». Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019-446-dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likariv

10. Павлова О.В. Информальное образование как социокультурный феномен современности. Вестник ТОГИРРО. 2013. № 1. С. 314-316.

11. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. Москва: Высш. шк., 2004. 511 с.

12. «Про затвердження «Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я». Постанова КМ України від 28 березня 2018 № 302.

13. Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12 січня 2012 року № 4312-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/4312-17.

14. Сігаєва Л.Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні. Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. 2011. № 59. С. 38-42.

15. Фрумина Е.Л. Непрерывное образование для педагогов: модели и особенности. В кн.: Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах. Отв. ред. Г.А. Ключарев. Москва: ИС РАН, 2008. С. 274-292.

16. Чекалева Н.В., Ройтблат О.В., Суртаева Н.Н. Отношение к процессу интеграции формального, неформального и информального образования взрослых [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.emissia.org/offline/2012/1755.htm


Back to issue