Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 2 (562) 2016

Back to issue

Внесено зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів

Статья опубликована на с. 16 (Укр.)

 

Міністерством охорони здоров’я наказом від 02.10.2015 № 650 внесено зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів.

Положення визначає механізм проведення атестації лікарів з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Це атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», на присвоєння кваліфікаційної категорії та підтвердження кваліфікаційної категорії.
Визначено такі види атестації лікарів:
- атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» (проводиться в комісіях, що створюються при вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти);
- атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії (проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров’я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — атестаційні комісії));
- атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії (проводиться атестаційними комісіями).
Атестаційні комісії проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та ліцензії на діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи, лікарів медико-профілактичного профілю та лікарів установ соціального захисту населення на відповідній території.
Лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих суб’єктам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог Положення № 650 в атестаційних комісіях МОЗ. Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», а також від чергової атестації за наявності у них кваліфікаційної категорії звільняються:
— працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
— одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
— вагітні жінки та особи, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.
Строк їх атестації відстрочується на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — на період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.
У попередній редакції Положення № 650 така норма відсутня.
Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:
- друга кваліфікаційна категорія;
- перша кваліфікаційна категорія;
- вища кваліфікаційна категорія.
Положенням № 650 встановлено кваліфікаційні характеристики кваліфікаційних категорій. Лікарям, які працюють на посадах лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних у сільських лікарських амбулаторіях, дільничних лікарнях та амбулаторіях загальної практики — сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, на посадах лікарів-епідеміологів, лікарів-паразитологів, лікарів з гігієни праці, лікарів з гігієни дітей та підлітків, лікарів з гігієни харчування та лікарів з комунальної гігієни закладів охорони здоров’я, що розташовані у сільських районах, для присвоєння кваліфікаційних категорій встановлено нижчі вимоги до стажу роботи.
Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться без співбесіди з лікарем на основі поданих документів.
Лікарі, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніше ніж за 2 міс. до початку її роботи.
До атестаційної комісії подаються:
1) заява лікаря;
2) звіт про професійну діяльність за останні 3 роки, затверджений керівником закладу, у якому лікар працює (фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звіт затверджують особисто);
3) атестаційний листок;
4) копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;
5) посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації або свідоцтво про проведення іспиту зі спеціальності після закінчення передатестаційного циклу.
Місце проведення атестації лікарів-спеціалістів на підтвердження кваліфікаційної категорії зазначено в пунктах 6, 7 розділу І цього положення.
За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії атестаційна комісія приймає рішення щодо підтвердження кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності.
При підтвердженні лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо в попередньому не залишилося місця для відміток, у двотижневий строк із дня атестації.  


Back to issue