Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Тrauma" Том 16, №4, 2015

Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета.
Authors: Гур’єв С.О., Філь А.Ю., Танасієнко О.М. — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Моделювання дегенеративних змін у хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта в експериментальних тварин.
Authors: Левшин О.А. — Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Эффективность препарата Пиаскледин в комплексной терапии у пациентов с остеоартрозом в условиях коморбидности.
Authors: Курята А.В., Черкасова А.В., Гармиш И.П. — ГУ «ДМА МЗ Украины», кафедра госпитальной терапии № 1 и профпатологии.
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Особенности мышечного дисбаланса у пациентов с болезнью Шейерманна — Мау с различными вариантами сагиттального контура позвоночника.
Authors: Колесниченко В.А.(1), Днепровская А.В.(2), Фищенко В.А.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
(2) — Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Біомеханічні умови функціонування триголового м’яза при переломі п’яткової кістки.
Authors: Лазарев І.А., Радомський О.А., Рябоконь П.В., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза.
Authors: Цвях А.І.(1), Гур’єв С.О.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Ризик розвитку нозокоміальної інфекції в постраждалих із тяжкою поєднаною абдомінальною травмою.
Authors: Рощин Г.Г.(1, 2), Іванов В.І.(2), Дорош В.М.(3)
(1) — Кафедра медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Дослідження впливу біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку.
Authors: Маланчук В.О.(1), Панченко Л.М.(2), Жуковцева О.І.(1), Кисельов В.С.(3), Чепурний Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
(2) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
(3) — Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Динаміка біомеханічних та електроміографічних даних у випадках деформацій великого вертлюга стегнової кістки
Authors: Громов А.Б., Корольков О.І., Карпінська О.Д., Ісаєва Н.П.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Діагностика розтягнення (розривів зв’язок) гомілковостопного суглоба в дітей із урахуванням комп’ютерного моделювання
Authors: Шимон В.М., Шармазанова О.П., Агій В.І. — Ужгородський національний університет, кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини
Інститут травми, м. Ужгород

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Manuals
Лечение воспалительных инфекционных осложнений в хирургии позвоночника отрицательным давлением
Authors: Лубенец А.А., Ивченко Д.В.
Запорожский медицинский университет, кафедра ортопедии и травматологии

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Manuals
Миелоакупунктура и электромиелоакупунктура в лечении травм спинного мозга
Authors: Яковленко В.В.(1), Сокрут В.Н.(1), Синяченко О.В.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького, г. Красный Лиман
(2) — Днепропетровская государственная медицинская академия

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Manuals
Морфологические особенности скелетных тканей у детей с синдромом недифференцированной соединительнотканной дисплазии
Authors: Бондаренко Н.Н., Кравченко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Manuals
Фактори ризику розвитку остеопорозу при первинному гіпотиреозі
Authors: Паньків І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Manuals
Самостоятельная работа студентов на цикле «Травматология и ортопедия»: оптимизация подходов и дискуссионные вопросы
Authors: Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Климовицкий Ф.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Analysis of clinical risks in victims with associated pelvic traumas
Authors: Tsvyakh A.I.(1), Guriev S.E.(2)
(1) – I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine
(2) – SI “Ukrainian Scientific- Practical Center of Urgent Medical Aid and Disaster Medicine of Ministry of Public Health of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Selection of phase individual differential surgical treatment strategy «DAMAGE CONTROL» in victims with close combined abdominal injury.
Authors: Kryliuk V.(1),(2), Roschin G. G.(1),(2), Kuzmin V.(1), Novikov F. M.(2), Ivanov V.(2), Dorosh V.(3)
(1) — National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
(2) —GI «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and Disaster Medicine of Health Ministry of Ukraine», Kyiv, Ukraine
(3) — Kyiv City Hospital of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Analysis of the immediate causes of death in patients with multiple injuries and injuries of the skeleton
Authors: Guriev SE, Fil A., Tanasienko ON — State Ukrainian scientific-practical center of emergency medical care and disaster medicine, Kiev, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Research of Biomorfic Ceramics Based on Silicon Carbide in Cell Culture of the Osteogenic Marrow Cells Precursor
Authors: Malanchuk V.A.(1), Panchenko L.M.(2), Zhukovtseva A.I.(1), Kiseliov V.S.(3), Chepurnoi Yu.V.(1)
(1) — National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv
(2) — SI «Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine», Kyiv
(3) — Institute of Physics of Semiconductors named after V.E. Lashkariov of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Obesity-Induced Osteoarthritis: the Multifactorial Interrelation and the Leading Role of Adipokines, Dyslipidemia and Mechanical Loading
Authors: Golovach I.Yu.
Clinical Hospital «Theophania» of Department of State Affairs, Kyiv, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Diagnosis of Strain (Rupture of Ligaments) of Ankle Joint in Children with the Help of Computer Simulation
Authors: Shymon V.M., Sharmazanova O.P., Ahii V.I.
Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University», Department of General Surgery with the Courses of Traumatology, Operative Surgery and Forensic Medicine, Uzhhorod
Trauma Institute, Uzhhorod, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches