Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 3 (67) 2015

Поширеність артеріальної гіпертензії у міській популяції України залежно від ступеня та типу ожиріння
Authors: Мітченко О.І. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; Мамедов М.Н. — ФДМ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Колесник Т.В. — ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Дєєв А.Д. — ФДМ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Романов В.Ю., Кулик О.Ю., Шкрьоба А.О. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; від імені робочої групи українсько-російського дослідження 20 факторів ризику у м. Дніпропетровську
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Pathogenetic substantiation of using selenium-containing drugs for the correct disorders of the blood plasma fibrinolytic system in patients with chronic diffuse liver diseases and euthyroid syndrome pathology
Authors: Chympoy K.A. - Bukovinian State Medical University, Department of Internal Medicine, Chernivtsi, Ukraine; Pashkovska N.V. - Bukovinian State Medical University, Department of Clinical Immunology, Allergy and Endocrinology, Chernivtsi, Ukraine; Pankiv V.I. - Ukrainian Research Center for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of Ministry of Public Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу
Authors: Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. — Харківський національний медичний університет; Арсеньєв О.В. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з гіпотиреозом
Authors: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Ларін О.С., Зуєв К.О., Когут Д.Г. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу
Authors: Олійник М.О., Журавльова Л.В. — Харківський національний медичний університет; Нессонова М.М. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Репаративний остеогенез у нормі та за умов дефіциту мікроелементів йоду та селену
Authors: Ковальчук П.Є., Гасько М.В., Тулюлюк С.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Влияние Гуарема на состояние углеводного и липидного обмена веществ, антропометрические показатели у больных сахарным диабетом 2-го типа
Authors: Панькив В.И. — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив гіпертиреоїдизму та стану жіночої репродуктивної системи на розвиток остеопенічного синдрому
Authors: Герасименко Л.В. — Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору
Authors: Головач І.Ю., Дячек О.В. - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу
Authors: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Джула М.А. — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Артериальные гипертензии надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования
Authors: Луценко Л.А. — Киевский городской клинический эндокринологический центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря сімейної медицини
Authors: Муравльова О.В. - Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. Парадигмы и парадоксы
Authors: Бобрик М.И. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози
Authors: Таращенко Ю.М., Болгов М.Ю. — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Іванова О.М., Герасименко В.Б., Бойко З.Н. — Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини
Authors: Горобейко М.Б., Крушинська З.Г. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы)
Authors: Исмаилов С.И., Гулямова Х.Р., Ахмедова Ш.У., Максутова Н.Н. — Республиканский специализированный научно-практический центр эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан; Ташкентский медицинский педиатрический институт, Узбекистан
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу
Authors: Кочуєва М.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Радзішевська Я.К. - Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня № 27»; Радзішевська Є.Б. - Харківський національний медичний університет; Лінська А.В. - Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Савченко І.П. — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вроджений гіперінсулінізм: можливості сучасної діагностики та лікування
Authors: Глоба Є.В. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
The influence of metabolic disorders on clinical manifestations of osteoarthritis and the method for predicting of its course
Authors: Oliinyk M.O., Zhuravlyova L.V. - Kharkiv National Medical University; Nessonova M.M. - National Pharmaceutical University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Diagnostic markers and the method of predicting of chronic pancreatitis in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Zhuravlyova L.V. , Shekhovtsova Y.O. - Kharkiv national medical university; Arsenyev A.V. - National Pharmaceutical University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The prevalence of hypertension in urban population of Ukraine depending on the degree and type of obesity
Authors: Mitchenko O.I. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; Mammedov M.N. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Kolesnik T.V. - SI "Dnipropetrovsk Medical Academy" The Ministry of Health, Ukraine, Dnipropetrovsk; Deev A.D. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Romanov V.Y. ., Kulyk O.Y. ., Shkreba A. A. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; On behalf of the Working Group of the Russian-Ukrainian research of 20 risk factors in Dnipropetrovsk
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual