Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 3 (66) 2015

Инфекционный эндокардит: диагноз и дифференциальная диагностика
Authors: Никонов В.В., Нудьга А.Н., Киношенко Е.И., Ковалева Е.А. — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи; Городской центр лечения инфекционных эндокардитов, г. Харьков
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Діагностика причин лихоманок невідомого генезу
Authors: Шлапак І.П., Бондар М.В., Харченко Л.А., Цвик І.М., Борисенко С.В., Іванчинов І.Г., Мовлик С.О., Ратушна Т.П., Фогель Л.П., Якуб А.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії; Український медичний центр інтенсивної терапії сепсису, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Регіонарне знеболювання пологів
Authors: Мехедко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Інтраопераційна динаміка циркуляторних показників при різних методах загальної анестезії під час операцій у положенні на животі
Authors: Рудь О.А. — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города
Authors: Курдиль Н.В. — Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины, отделение интенсивной терапии при острых отравлениях, г. Киев; Зозуля И.С., Иващенко О.В. — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра медицины неотложных состояний, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Післяопераційне знеболювання при виконанні резекційних оперативних втручань на підшлунковій залозі
Authors: Копчак В.М., Копчак К.В., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Перерва Л.О., Давиденко Н.Г., Романів Я.В., Ткачук О.С. — ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМНУ, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Досвід застосування центрального венозного катетера Бровіак у дитячій онкологічній практиці
Authors: Кобись В.Л., Клюсов О.М., Завертиленко С.П. — Київський міський клінічний онкологічний центр МОЗ України
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Порівняльна характеристика двох методів вакуум-екстракції та їх вплив на найближчі наслідки вагінальних оперативних пологів для дитини
Authors: Кукуруза І.Л. — Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації; Могілевкіна І.О. — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла
Authors: Ткаченко Р.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Гріжимальський Є.В. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини; Петриченко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Рибін М.С. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Тактика лечения острых инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений, вызванных Trichomonas vaginalis
Authors: Карпенко В.Г., Пасиешвили Н.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Морфологічне обґрунтування раннього ентерального харчування в дітей у післяопераційному періоді
Authors: Дмитрієв Д.В., Конопліцький В.С., Касперович Т.А. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Клинико-эпидемиологические особенности сочетанной краниоторакальной травмы
Authors: Полторацкий В.Г. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции
Authors: Никонов В.В., Курсов с.В., Нудьга А.Н. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Нарушения глотания при инсультах 1. Особенности клинических проявлений
Authors: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Нарушения глотания при инсультах 2. Методы исследования глотательной функции
Authors: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Нарушения глотания при инсультах 3. Особенности ведения пациента с дисфагией
Authors: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Логістичний підхід до управління матеріальними резервами служби медицини катастроф при наданні екстреної медичної допомоги
Authors: Кочін І.В., Гайволя О.О., Хандога Е.В., Акулова О.М, Трошин Д.О., Шило І.Ф. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Влияние объема преинфузии на состояние гемодинамики при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания операции кесарева сечения
Authors: Падалко А.А. - Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка; Жежер А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Обґрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії
Authors: Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Жирош В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом
Authors: Собокарь В.О., Гриценко С.М. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра анестезіології і інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Двохетапна та двокомпонентна блокада плечового сплетіння в травматологічних хворих
Authors: Гомон М.Л. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Tactics of treatment of acute infectious inflammatory postoperative complications caused by Trichomonas vaginalis
Authors: V. G. Karpenko, N. M. Pasiyeshvili - Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Logistical approach to management of material reserves of disaster medicine service in the provision of emergency medicalcare
Authors: I.V. Kochin, A.A. Gajvolya, E.V. Khandoga, O.M. Akulova, D.O. Troshin, I.F. Shilо - State Institution «Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education оf Ministry of Public Health of Ukraine», department of civil defense and disaster medicine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The regional analgesia of the labor
Authors: V.V. Mekhedko - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L.Shupyk.
Categories: Medicine of emergency
Intraoperative Dynamics of Circulatory Indices under Different Methods of General Anesthesia during Surgery in the Prone Position
Authors: Rud O.A. - SSI «Scientific Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» of SAA, Kyiv, Ukraine
Sections: Clinical researches