Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024

Повернутися до номеру

Порівняльний аналіз перебігу періопераційного періоду у хворих на цукровий діабет при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів

Автори: Зенкіна Л.М. (1), Галушко О.А. (2)
(1) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Ендопротезування кульшового та колінного суглобів (ЕККС) є поширеним оперативним втручанням. У понад 20 % пацієнтів, які переносять операції ЕККС, виявляють цукровий діабет (ЦД), який є одним з факторів ризику розвитку перипротезної інфекції та виникнення ускладнень у періопераційному періоді. Мета: визначити особливості перебігу періопераційного періоду у хворих на цукровий діабет при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів. Матеріали та методи. Був проведений ретроспективний аналіз карт стаціонарних хворих 50 пацієнтів, яким проводилися операції ЕККС на тлі супутнього ЦД. Усі хворі були розподілені на дві групи: 1) хворі з ендопротезуванням кульшового суглоба; 2) хворі з ендопротезуванням колінного суглоба. Були проаналізовані перебіг інтраопераційного й періопераційного періодів і розвиток ускладнень. Результати. Усі хворі були віком від 38 до 86 років і мали підвищену вагу (індекс маси тіла 26,0–29,4 кг/м2). Серед ускладнень найчастіше спостерігалася артеріальна гіпертензія (64,0 і 68,0 % у групах відповідно), часто зустрічалися періопераційні нудота і блювання (32,0 і 28,0 % відповідно), порушення ритму і глибини дихання (16,0 і 20,0 % відповідно). Потреба в знеболюванні в періопераційному періоді була в 96,0 і 100,0 % пацієнтів, що говорить про недостатню якість знеболювання. Інші клініко-анамнестичні показники, перебіг періопераційного періоду і розвиток ускладнень були однотипні в пацієнтів як при операціях ендопротезування кульшового суглоба, так і при операціях ендопротезування колінного суглоба (p > 0,05). Висновки. Клініко-анамнестичні дані, спектр наявної супутньої патології, характеристики вуглеводного обміну і його порушень, особливості перебігу періопераційного періоду і виявлених ускладнень були однотипні в пацієнтів незалежно від локалізації втручання. Вірогідної різниці за дослідженими параметрами виявлено не було (p > 0,05). Виявлені ускладнення й недостатня ефективність періопераційного знеболювання диктують необхідність пошуку оптимальних методів періопераційного знеболювання при операціях ЕККС.

Background. Hip and knee arthroplasty (HKA) are common surgical interventions. In more than 20 % of patients undergoing HKA, diabetes mellitus is detected, which is one of the risk factors for the development of periprosthetic infection and the occurrence of complications in the perioperative period. The purpose: to determine the features of the course of the perioperative period in patients with diabetes during knee and hip replacement. Materials and methods. A retrospective analysis was performed of the inpatient charts of 50 people who underwent HKA against the background of concomitant diabetes. All participants were divided into two groups: 1) patients with hip arthroplasty; 2) patients with knee arthroplasty. The course of the intraoperative and postoperative periods and the development of complications were analyzed. Results. All patients were aged from 38 to 86 years, had increased weight (body mass index of 26.0–29.4 kg/m2). Among the complications, hypertension was most common (64.0 and 68.0 % in the groups, respectively), nausea and vomiting (32.0 and 28.0 %, respectively), disturbances in the rhythm and depth of breathing (16.0 and 20.0 % respectively) were often observed. The need for analgesia in the postoperative period was registered in 96.0 and 100.0 % of cases, which indicates its insufficient quality. Other clinical and anamnestic indicators, the course of the perioperative period and the development of complications were similar in patients undergoing both hip and knee replacements (p > 0.05). Conclusions. Clinical and anamnestic data, the spectrum of existing concomitant pathology, characteristics of carbohydrate metabolism and its disorders, features of the course of the perioperative period and detected complications were of the same type in patients regardless of the location of the intervention. There was no significant difference in the studied parameters (p > 0.05). Identified complications and insufficient effectiveness of postoperative analgesia dictates the need to find optimal methods of perioperative analgesia during HKA.


Ключові слова

ендопротезування кульшового суглоба; ендопротезування колінного суглоба; цукровий діабет; періопераційне знеболювання

hip arthroplasty; knee arthroplasty; diabetes; perioperative analgesia


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Weber M., Völlner F., Benditz A., Schwarz T., Wörner M., Craiovan B., Renkawitz T., Grifka J. Kniegelenkersatz des älteren Menschen [Total knee arthroplasty in the elderly]. Orthopade. 2017 Jan. 46(1). 34-39. German. doi: 10.1007/s00132-016-3363-5. PMID: 27921128.
  2. Roger C., Debuyzer E., Dehl M., Bulaïd Y., Lamrani A., Havet E., Mertl P. Factors associated with hospital stay length, discharge destination, and 30-day readmission rate after primary hip or knee arthroplasty: Retrospective Cohort Study. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2019 Sep. 105(5). 949-955. doi: 10.1016/j.otsr.2019.04.012. Epub 2019 Jun 15. PMID: 31208932.
  3. Rudy M.D., Ahuja N.K., Aaronson A.J. Diabetes and Hyperglycemia in Lower-Extremity Total Joint Arthroplasty: Clinical Epidemiology, Outcomes, and Management. JBJS Rev. 2018 May. 6(5). e10. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00146. PMID: 29847443.
  4. Ren X., Ling L., Qi L., Liu Z., Zhang W., Yang Z. et al. Patients’ risk factors for periprosthetic joint infection in primary total hip arthroplasty: a meta-analysis of 40 studies. BMC Musculoskelet. Disord. 2021 Sep 12. 22(1). 776. doi: 10.1186/s12891-021-04647-1.
  5. Kremers H.М., Lewallen L.W., Mabry T.M., Berry D.J., Berbari E.F., Osmon D.R. Diabetes mellitus, hyperglycemia, hemoglobin A1C and the risk of prosthetic joint infections in total hip and knee arthroplasty. J. Arthroplasty. 2015 Mar. 30(3). 439-43. doi: 10.1016/j.arth.2014.10.009. Epub 2014 Oct 15. PMID: 25458090.
  6. Deng W., Huo L., Yuan Q., Huang D., Li Q., Tian W. Risk factors for venous thromboembolism in patients with diabetes undergoing joint arthroplasty. BMC Musculoskelet. Disord. 2021 Jul 6. 22(1). 608. doi: 10.1186/s12891-021-04453-9.
  7. Лоскутов О.А., Бондар М.В., Тодуров Б.М., Гуменюк М.І., Галушко О.А., Марков Ю.І., Кучинська І.А. Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання. Київ, 2019. 228 с. 
  8. Qin W., Huang X., Yang H., Shen M. The Influence of Diabetes Mellitus on Patients Undergoing Primary Total Lower Extremity Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed. Res. Int. 2020 Dec 15. 2020. 6661691. doi: 10.1155/2020/6661691. PMID: 33490250; PMCID: PMC7787736. 
  9. Нетяженко В.З., Галушко О.А. Неінтенсивна інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини. Укр. хіміотерапевтичний журнал. 2012. 3(26). 164-169.

Повернутися до номеру