Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №6, 2023

Повернутися до номеру

Гематологічні порушення як ускладнення COVID-19

Автори: Марков Ю.І. (1), Маркова І.А. (2), Горяінова Н.В. (2), Куявович Б.М. (2, 3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. COVID-19 може призводити до ускладнень, які потребують інтенсивної терапії, серед яких — патологічні зміни з боку системи крові та гемостазу. Мета дослідження: на підставі вивчення літературних джерел та власного клінічного досвіду встановити поширені ускладнення COVID-19 з боку системи крові та гемостазу, які потребують проведення інтенсивної терапії. Матеріали та методи. Пошук відповідної літератури проводився у базі PubMed, а також інших базах даних, як-от Science Direct, Google Scholar, Scopus і Web of Science за 2020–2023 роки. Пошук літератури проводився за ключовими словами «COVID-19», «SARS-CoV-2» у поєднанні з «коагулопатія», «гематологічні маніфестації», «гематологічні параметри», «венозна тромбоемболія», «тромбоемболія легеневої артерії», «артеріальний тромбоз», «D-димер», «фібриноген», «лімфопенія», «тромбоцитопенія». Результати. COVID-19-асоційована коагулопатія характеризується високими рівнями D-димеру та продуктів деградації фібрину в плазмі крові, зміною протромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу, фібриногену та кількості тромбоцитів. Спричинена коронавірусом ендотеліальна дисфункція призводить до зростання ризику тромботичних ускладнень, що виникають як у венозній, так і в артеріальній системі, додатково до існуючої вищої ймовірності тромбозу у відділенні інтенсивної терапії. Частота венозної тромбоемболії серед невакцинованих госпіталізованих пацієнтів та при проведенні ультразвукового скринінгу є значно вищою. COVID-19 може призводити до ДВЗ-синдрому посиленого фібринолітичного типу чи обмеженої тромботичної мікроангіопатії. Пацієнти з тяжким COVID-19, як правило, мали лейкоцитоз, лімфопенію, підвищене нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення. Тромбоцитопенія спостерігається не тільки під час коронавірусного захворювання, але і в постковідному періоді. У пацієнтів, яким проводиться екстракорпоральна мембранна оксигенація, можуть виникати як тромбози, так і кровотечі. Висновки. Високий рівень D-димеру, подовження протромбінового часу, зростання чи різке зниження рівня фібриногену, лейкопенія, нейтрофільоз та зростання нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення вважаються прогностичними факторами тяжкості перебігу COVID-19. Тромбоз глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії є найчастішими тромботичними подіями у пацієнтів з COVID-19. Артеріальний тромбоз частіше виникає в церебральних артеріях та артеріях кінцівок.

Background. Coronavirus disease (COVID-19) can affect the blood and hemostasis systems and lead to complications that require intensive care. The aim is to detect such common complications by studying literary sources and clinical experience. Materials and methods. The search for relevant literature was conducted in PubMed, and in the other databases such as Science Direct, Google Scholar, Scopus and Web of Science. The literature search was done using the keywords “COVID-19”, “SARS-CoV-2” in combination with “coagulation dysfunction”, “coagulopathy”, “hematological manifestations”, “hematological parameters”, “deep vein thrombosis”, “pulmonary embolism”, “arterial thrombosis”, “D-dimer”, “fibrinogen”, “lymphopenia”, “thrombocytopenia”. Results. COVID-19-associated coagulopathy is characterized by high levels of D-dimer and fibrin degradation products in blood plasma, changes in prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinogen, and platelet count. Endothelial dysfunction caused by coronavirus leads to an increased risk of thrombotic complications, both in venous and arterial systems, additionally to the existing higher risk of thrombosis in the intensive care unit. The venous thromboembolism frequency among unvaccinated hospitalized patients and during ultrasound screening is significantly higher. Coronavirus disease can lead to arterial thrombosis in areas such as the aorta, kidneys, cerebral and peripheral arteries. COVID-19 can cause enhanced-fibrinolytic-type disseminated intravascular coagulation or limited thrombotic microangiopathy. According to research, patients with severe COVID-19 usually had leukocytosis, lymphopenia, and an elevated neutrophil-to-lymphocyte ratio. Thrombocytopenia is observed not only during the acute coronavirus disease, but also in the post-COVID-19 period. Both thrombosis and bleeding can occur in patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation. Conclusions. A high level of D-dimer, a prolongation of prothrombin time, an increase or a quick decrease in fibrinogen level, lymphopenia, neutrophilia, and an increase in the neutrophil-to-lymphocyte ratio are considered prognostic factors for the severity of coronavirus disease. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are the most common thrombotic events in patients with COVID-19. Arterial thrombosis occurs more often in the cerebral arteries and arteries of the extremities.


Ключові слова

COVID-19; коагулопатії; тромбоз; лімфопенія; тромбоцитопенія

review; COVID-19; coagulopathy; thrombosis; lymphopenia; thrombocytopenia


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Chams N., Chams S., Badran R., et al. COVID-19: A Multidisciplinary Review. Front. Public Health. 2020 Jul 29. 8. 383. doi: 10.3389/fpubh.2020.00383. PMID: 32850602; PMCID: PMC7403483.
 2. Sayyadi M., Khosravi M., Ghaznavi-Rad E. Contribution value of coagulation abnormalities in COVID-19 prognosis: a bright perspective on the laboratory pattern of patients with coronavirus disease 2019. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2021 Jan. 25(1). 518-522. doi: 10.26355/eurrev_202101_24423. PMID: 33506943.
 3. Kasinathan G., Sathar J. Haematological manifestations, mechanisms of thrombosis and anti-coagulation in COVID-19 disease: A review. Ann. Med. Surg. (Lond.). 2020 Jun 30. 56. 173-177. doi: 10.1016/j.amsu.2020.06.035. PMID: 32637095; PMCID: PMC7324342.
 4. Zhan H., Chen H., Liu C., et al. Diagnostic Value of D-Dimer in COVID-19: A Meta-Analysis and Meta-Regression. Clin. Appl. Thromb. Hemost. 2021 Jan-Dec. 27. 10760296211010976. doi: 10.1177/10760296211010976. PMID: 33926262; PMCID: PMC8114749.
 5. Varikasuvu S.R., Varshney S., Dutt N., et al. D-dimer, disease severity, and deaths (3D-study) in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 100 studies. Sci. Rep. 2021 Nov 8. 11(1). 21888. doi: 10.1038/s41598-021-01462-5. PMID: 34750495; PMCID: PMC8576016.
 6. Zhou F., Yu T., Du R., et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 28. 395(10229). 1054-1062. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. PMID: 32171076; PMCID: PMC7270627.
 7. Galland J., Thoreau B., Delrue M., et al. White blood count, D-dimers, and ferritin levels as predictive factors of pulmonary embolism suspected upon admission in noncritically ill COVID-19 patients: The French multicenter CLOTVID retrospective study. Eur. J. Haematol. 2021 Aug. 107(2). 190-201. doi: 10.1111/ejh.13638. Epub 2021 May 24. PMID: 34288162; PMCID: PMC8239942. 
 8. Riyahi S., Hectors S.J., Prince M.R., et al. Predictors of acute deep venous thrombosis in patients hospitalized for COVID-19. Medicine (Baltimore). 2021 Sep 24. 100(38). e27216. doi: 10.1097/MD.0000000000027216. PMID: 34559112. 
 9. Naymagon L., Zubizarreta N., Feld J., et al. Admission D-dimer levels, D-dimer trends, and outcomes in COVID-19. Thromb. Res. 2020 Dec. 196. 99-105. doi: 10.1016/j.thromres.2020.08.032. Epub 2020 Aug 20. PMID: 32853982; PMCID: PMC7439969.
 10. Huang C., Wang Y., Li X., et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Feb 15. 395(10223). 497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5. Epub 2020 Jan 24. Erratum in: Lancet. 2020 Jan 30. PMID: 31986264; PMCID: PMC7159299.
 11. Panigada M., Bottino N., Tagliabue P., Grasselli G., Novembrino C., Chantarangkul V., et al. Hypercoagulability of COVID-19 patients in intensive care unit: A report of thromboelastography findings and other parameters of hemostasis. J. Thromb. Haemost. 2020 Jul. 18(7). 1738-1742. doi: 10.1111/jth.14850. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32302438; PMCID: PMC9906150.
 12. Jin S., Jin Y., Xu B., Hong J., Yang X. Prevalence and Impact of Coagulation Dysfunction in COVID-19 in China: A Meta-Analysis. Thromb. Haemost. 2020 Nov. 120(11). 1524-1535. doi: 10.1055/s-0040-1714369. Epub 2020 Jul 17. PMID: 32679593; PMCID: PMC7724576. 
 13. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost. 2020 Apr. 18(4). 844-847. doi: 10.1111/jth.14768. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32073213; PMCID: PMC7166509.
 14. Manjili R.H., Zarei M., Habibi M., Manjili M.H. COVID-19 as an Acute Inflammatory Disease. J. Immunol. 2020 Jul 1. 205(1). 12-19. doi: 10.4049/jimmunol.2000413. Epub 2020 May 18. PMID: 32423917; PMCID: PMC7333792.
 15. Qin C., Zhou L., Hu Z., Zhang S., Yang S., Tao Y., et al. Dysregulation of Immune Response in Patients with Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China. Clin. Infect. Dis. 2020 Jul 28. 71(15). 762-768. doi: 10.1093/cid/ciaa248. PMID: 32161940; PMCID: PMC7108125.
 16. Jackson S.P., Darbousset R., Schoenwaelder S.M. Thromboinflammation: challenges of therapeutically targeting coagulation and other host defense mechanisms. Blood. 2019 Feb 28. 133(9). 906-918. doi: 10.1182/blood-2018-11-882993. Epub 2019 Jan 14. PMID: 30642917.
 17. Jenner W.J., Kanji R., Mirsadraee S., Gue Y.X., Price S., Prasad S., Gorog D.A. Thrombotic complications in 2928 patients with COVID-19 treated in intensive care: a systematic review. J. Thromb. Thrombolysis. 2021 Apr. 51(3). 595-607. doi: 10.1007/s11239-021-02394-7. Epub 2021 Feb 14. PMID: 33586113; PMCID: PMC7882250. 
 18. Cui S., Chen S., Li X., Liu S., Wang F. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost. 2020 Jun. 18(6). 1421-1424. doi: 10.1111/jth.14830. Epub 2020 May 6. PMID: 32271988; PMCID: PMC7262324.
 19. Jiménez D., García-Sanchez A., Rali P., Muriel A., Bikdeli B., Ruiz-Artacho P., et al. Incidence of VTE and Bleeding Among Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-analysis. Chest. 2021 Mar. 159(3). 1182-1196. doi: 10.1016/j.chest.2020.11.005. Epub 2020 Nov 17. PMID: 33217420; PMCID: PMC7670889.
 20. Nopp S., Moik F., Jilma B., Pabinger I., Ay C. Risk of venous thromboembolism in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Res. Pract. Thromb. Haemost. 2020 Oct 13. 4(7). 1178-1191. doi: 10.1002/rth2.12439. PMID: 33043231; PMCID: PMC7537137.
 21. Xie J., Prats-Uribe A., Feng Q., Wang Y., Gill D., Paredes R., Prieto-Alhambra D. Clinical and Genetic Risk Factors for Acute Incident Venous Thromboembolism in Ambulatory Patients With COVID-19. JAMA Intern. Med. 2022 Oct 1. 182(10). 1063-1070. doi: 10.1001/jamainternmed.2022.3858. Erratum in: JAMA Intern. Med. 2022 Nov 1. 182(11). 1234. PMID: 35980616; PMCID: PMC9389434.
 22. Law N., Chan J., Kelly C., Auffermann W.F., Dunn D.P. Incidence of pulmonary embolism in COVID-19 infection in the ED: ancestral, Delta, Omicron variants and vaccines. Emerg. Radiol. 2022 Aug. 29(4). 625-629. doi: 10.1007/s10140-022-02039-z. Epub 2022 Apr 21. PMID: 35446000; PMCID: PMC9022402. 
 23. Birocchi S., Manzoni M., Podda G.M., Casazza G., Cattaneo M. High rates of pulmonary artery occlusions in COVID-19. A meta-analysis. Eur. J. Clin. Invest. 2021 Jan. 51(1). e13433. doi: 10.1111/eci.13433. Epub 2020 Oct 31. PMID: 33053206; PMCID: PMC7646003.
 24. Burn E., Duarte-Salles T., Fernandez-Bertolin S., et al. Venous or arterial thrombosis and deaths among COVID-19 cases: a European network cohort study. Lancet Infect. Dis. 2022 Aug. 22(8). 1142-1152. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00223-7. Epub 2022 May 13. PMID: 35576963; PMCID: PMC9106320.
 25. Fanaroff A.C., Lopes R.D. COVID-19 Thrombotic Complications and Therapeutic Strategies. Annu. Rev. Med. 2023 Jan 27. 74. 15-30. doi: 10.1146/annurev-med-042921-110257. Epub 2022 Sep 21. PMID: 36130046.
 26. Cheruiyot I., Kipkorir V., Ngure B., Misiani M., Munguti J., Ogengʼo J. Arterial Thrombosis in Coronavirus Disease 2019 Patients: A Rapid Systematic Review. Ann. Vasc. Surg. 2021 Jan. 70. 273-281. doi: 10.1016/j.avsg.2020.08.087. Epub 2020 Aug 28. PMID: 32866574; PMCID: PMC7453204. 
 27. Fox S.E., Akmatbekov A., Harbert J.L., Li G., Quincy Brown J., Vander Heide R.S. Pulmonary and cardiac pathology in African American patients with COVID-19: an autopsy series from New Orleans. Lancet Respir. Med. 2020 Jul. 8(7). 681-686. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30243-5. Epub 2020 May 27. PMID: 32473124; PMCID: PMC7255143.
 28. Huang G., Kovalic A.J., Graber C.J. Prognostic Value of Leukocytosis and Lymphopenia for Coronavirus Disease Severity. Emerg. Infect. Dis. 2020 Aug. 26(8). 1839-1841. doi: 10.3201/eid2608.201160. Epub 2020 May 8. PMID: 32384045; PMCID: PMC7392413.
 29. Gama S., Bellamy J., Couvert N., Liakopoulou E. Laboratory Features of Hospitalised Patients with COVID-19 in Jersey, UK. EJIFCC. 2022 Aug 8. 33(2). 105-120. PMID: 36313915; PMCID: PMC9562481.
 30. Tan L., Wang Q., Zhang D., et al. Lymphopenia predicts disease severity of COVID-19: a descriptive and predictive study. Signal Transduct Target Ther. 2020 Mar 27. 5(1). 33. doi: 10.1038/s41392-020-0148-4. Erratum in: Signal Transduct Target Ther. 2020 Apr 29. 5(1). 61. PMID: 32296069; PMCID: PMC7100419. 
 31. Wang F., Nie J., Wang H., et al. Characteristics of Peripheral Lymphocyte Subset Alteration in COVID-19 Pneumonia. J. Infect. Dis. 2020 May 11. 221(11). 1762-1769. doi: 10.1093/infdis/jiaa150. PMID: 32227123; PMCID: PMC7184346.
 32. Huang W., Berube J., McNamara M., et al. Lymphocyte Subset Counts in COVID-19 Patients: A Meta-Analysis. Cytometry A. 2020 Aug. 97(8). 772-776. doi: 10.1002/cyto.a.24172. Epub 2020 Jul 18. PMID: 32542842; PMCID: PMC7323417. 
 33. Ma A., Cheng J., Yang J., Dong M., Liao X., Kang Y. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictive biomarker for moderate-severe ARDS in severe COVID-19 patients. Crit. Care. 2020 Jun 5. 24(1). 288. doi: 10.1186/s13054-020-03007-0. PMID: 32503668; PMCID: PMC7273815.
 34. Bastug A., Bodur H., Erdogan S., et al. Clinical and laboratory features of COVID-19: Predictors of severe prognosis. Int. Immunopharmacol. 2020 Nov. 88. 106950. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106950. Epub 2020 Sep 9. PMID: 32919217; PMCID: PMC7480980.
 35. Ertekin B., Yortanlı M., Özelbaykal O., Doğru A., Girişgin A.S., Acar T. The Relationship between Routine Blood Parameters and the Prognosis of COVID-19 Patients in the Emergency Department. Emerg. Med. Int. 2021 Dec 1. 2021. 7489675. doi: 10.1155/2021/7489675. PMID: 34868686; PMCID: PMC8633851.
 36. Zhang Y., Zeng X., Jiao Y., et al. Mechanisms involved in the development of thrombocytopenia in patients with COVID-19. Thromb. Res. 2020 Sep. 193. 110-115. doi: 10.1016/j.thromres.2020.06.008. Epub 2020 Jun 5. PMID: 32535232; PMCID: PMC7274097.
 37. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y., et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N. Engl. J. Med. 2020 Apr 30. 382(18). 1708-1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. Epub 2020 Feb 28. PMID: 32109013; PMCID: PMC7092819.
 38. Yang X., Yang Q., Wang Y., et al. Thrombocytopenia and its association with mortality in patients with COVID-19. J. Thromb. Haemost. 2020 Jun. 18(6). 1469-1472. doi: 10.1111/jth.14848. Epub 2020 May 4. PMID: 32302435; PMCID: PMC9906135.
 39. Lippi G., Plebani M., Henry B.M. Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A meta-analysis. Clin. Chim. Acta. 2020 Jul. 506. 145-148. doi: 10.1016/j.cca.2020.03.022. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32178975; PMCID: PMC7102663.
 40. Extracorporeal Life Support Organization. Reporting COVID-19 cases into the ELSO registry, https://www.elso.org/COVID-19.aspx.
 41. Jin Y., Zhang Y., Liu J., Zhou Z. Thrombosis and bleeding in patients with COVID-19 requiring extracorporeal membrane oxygenation: a systematic review and meta-analysis. Res. Pract. Thromb. Haemost. 2023 Feb. 7(2). 100103. doi: 10.1016/j.rpth.2023.100103. Epub 2023 Mar 8. PMID: 36999123; PMCID: PMC9993729

Повернутися до номеру