Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №3, 2023

Повернутися до номеру

Періопераційний менеджмент у пацієнтів з наркотичною залежністю

Автори: Марков Ю.І.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Пацієнти, яким проводять хірургічні чи діагностичні процедури, а також пацієнти у критичному стані часто мають розлади, які пов’язані з вживанням психоактивних речовин. Під словосполученням «психоактивні речовини» розуміють як наркотичні, так і психотропні речовини (чи їх аналоги) й прекурсори. Вони неодмінно асоціюються з наркоманією, а також з такими поведінковими розладами, як адитивна поведінка та деліквентність. Особи з наркотичною залежністю належать до групи високого ризику через різноманітні фізичні та психічні чинники. Серед супутніх захворювань поширеними є ВІЛ, вірусний гепатит та резистентні штами мікроорганізмів. На практиці нерідко медичні працівники недооцінюють ймовірність розладів, які трапляються у подібних хворих, перед хірургічним втручанням. У цілому розлади, пов’язані з прийомом психоактивних речовин, піддаються лікуванню і більшість патофізіологічних порушень функцій органів мають оборотний характер. Раннє виявлення розладів та пов’язаних з ними ризиків необхідне для своєчасного проведення профілактичних заходів з метою зниження частоти і тяжкості таких ускладнень. Незважаючи на підвищений періопераційний ризик, цих пацієнтів можна безпечно лікувати, якщо ввести в дію міждисциплінарні стратегії лікування. Зловживання психоактивними речовинами призводить до широкого спектра розладів як при епізодичному вживанні канабісу, так і при тяжкій залежності від стимуляторів або наркотиків. Це пояснює необхідність індивідуального анестезіологічного підходу, щоб уникнути ускладнень, пов’язаних з прийомом канабіноїдів, кокаїну, амфетамінів чи опіоїдів. Тому обґрунтованою є необхідність індивідуального підходу до анестезіологічного забезпечення у періопераційному періоді з обов’язковим моніторингом та підбором технік і методів анестезії. Висновки. Наркотична залежність піддається успішній корекції при своєчасному виявленні її анестезіологом у передопераційному періоді. Знання основних фармакологічних ефектів та клінічних проявів постійного вживання пацієнтами психоактивних речовин дозволяє завчасно намітити оптимальний стратегічний план анестезіологічного забезпечення оперативного втручання.

Background. Patients undergoing surgical or diagnostic procedures, as well as critically ill patients, often suffer from psychoactive substance use disorders. The term “psychoactive substances” here includes both narcotics and psychotropic substances (or their analogs) as well as their precursors. They are strongly associated with drug addiction and such behavioral disorders as addictive behavior and delinquency. People with drug addiction is a high-risk group due to a variety of physical and mental factors. Common comorbidities in this population include human immunodeficiency virus, viral hepatitis, and infections caused by resistant strains of microorganisms. Clinical practice shows that medical professionals often underestimate the likelihood of disorders that occur in such patients before surgery. Generally, disorders related to the abuse of psychoactive substances are treatable, and most pathophysiological changes in organ functions are reversible. Early detection of such disorders and the risks associated with them is crucial for the timely use of the appropriate preventive measures in order to reduce the frequency and severity of these complications. Despite the increased perioperative risk, these patients can be treated safely if multidisciplinary treatment strategies are implemented. Psychoactive substance abuse leads to a wide spectrum of disorders, regardless of whether it is occasional cannabis usage or severe dependence on stimulants or narco­tics. This explains the need for a personalized approach from an anesthesiologist to avoid complications associated with the use of cannabinoids, cocaine, amphetamines, or opioids. Therefore, the need for an individual approach to perioperative anesthesiological management with mandatory monitoring and personalized selection of anesthesia techniques and methods is justified. Conclusions. Drug addiction can be successfully managed if it is detected in time by an anesthesiologist during the preoperative period. Knowledge of the main pharmacological effects and clinical signs of prolonged psychoactive substance use in patients allows anesthesiologists to proactively outline the optimal strategy for anesthetic management of such patients during surgical interventions.


Ключові слова

наркотична залежність, періопераційний менеджмент, анестезія

drug addiction; perioperative management; anesthesia


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Liu J.F., Li J.X. Drug addiction: a curable mental disorder? Acta Pharmacol. Sin. 2018 Dec. 39(12). 1823-1829. doi: 10.1038/s41401-018-0180-x.
 2. Feltenstein M.W., See R.E., Fuchs R.A. Neural Substrates and Circuits of Drug Addiction. Cold Spring Harb. Perspect Med. 2021 Apr 1. 11(4). a039628. doi: 10.1101/cshperspect.a039628.
 3. Kleinwächter R., Kork F., Weiss-Gerlach E., et al. Improving the detection of illicit substance use in preoperative anesthesiological assessment. Minerva Anestesiol. 2010. 76(1). 29-37.
 4. Gobbi G., Atkin T., Zytynski T., Wang S., Askari S., Boruff J., et al. Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2019 Apr 1. 76(4). 426-434. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4500.
 5. Aslibekyan S., Levitan E.B., Mittleman M.A. Prevalent cocaine use and myocardial infarction. Am. J. Cardiol. 2008. 102. 966-969. doi: 10.1016/j.amjcard.2008.06.016.
 6. Steadman J.L., Birnbach D.J. Patients on party drugs undergoing anesthesia. Curr. Opin. Anaesthesiol. 2003. 16. 147-152. doi: 10.1097/00001503-200304000-00007.
 7. Chatterjee B., Bürgi U. Syncope of a drug addict: a special case. Clin. Res. Cardiol. 2006. 95. 557-559. doi: 10.1007/s00392-006-0420-9.
 8. Makarem J., Larijani A.H., Eslami B., Jafarzadeh A., Karvandian K., Mireskandari S.M. Risk factors of inadequate emergence following general anesthesia with an emphasis on patients with substance dependence history. Korean J. Anesthesiol. 2020 Aug. 73(4). 302-310. doi: 10.4097/kja.19214.
 9. Radtke F.M, Franck M., Hagemann L., Seeling M., Wernecke K.D., Spies C.D. Risk factors for inadequate emergence after anesthesia: emergence delirium and hypoactive emergence. Minerva Anestesiol. 2010 Jun. 76(6). 394-403.
 10. Demir C.Y., Yuzkat N. Prevention of Emergence Agitation with Ketamine in Rhinoplasty. Aesthetic Plast. Surg. 2018 Jun. 42(3). 847-853. doi: 10.1007/s00266-018-1103-4.
 11. Urits I., Charipova K., Gress K., Li N., Berger A.A., Cornett E.M., et al. Adverse Effects of Recreational and Medical Cannabis. Psychopharmacol. Bull. 2021 Jan 12. 51(1). 94-109.
 12. Nielsen S., Picco L., Murnion B., Winters B., Matheson J., Graham M., et al. Opioid-sparing effect of cannabinoids for analgesia: an updated systematic review and meta-analysis of preclinical and clinical studies. Neuropsychopharmacology. 2022 Jun. 47(7). 1315-1330. doi: 10.1038/s41386-022-01322-4.
 13. Pagano C., Navarra G., Coppola L., Avilia G., Bifulco M., Laezza C. Cannabinoids: Therapeutic Use in Clinical Practice. Int. J. Mol. Sci. 2022 Mar 19. 23(6). 3344. doi: 10.3390/ijms23063344.
 14. Loskutov O., Markov Yu., Todurov B., Druzhyna O., Kolesnykov V., Maruniak S. The Case of Myocardial Infarction in a Fifteen-Year-Old Adolescent Caused by Toxic Substances. Cardiovascular Toxicology. 2020. Oct. 20 (5). 520-524. doi: 10.1007/s12012-020-09575-5.
 15. Arenas D.J., Beltran S., Zhou S., Goldberg L.R. Cocaine, cardiomyopathy, and heart failure: a systematic review and meta-analysis. Sci. Rep. 2020 Nov 13. 10(1). 19795. doi: 10.1038/s41598-020-76273-1.
 16. Schwartz E.K.C., Wolkowicz N.R., De Aquino J.P., Mac–Lean R.R., Sofuoglu M. Cocaine Use Disorder (CUD): Current Clinical Perspectives. Subst. Abuse Rehabil. 2022 Sep 3. 13. 25-46. doi: 10.2147/SAR.S337338.
 17. Cestonaro C., Menozzi L., Terranova C. Infants of Mo–thers with Cocaine Use: Review of Clinical and Medico-Legal Aspects. Children (Basel). 2022 Jan 5. 9(1). 67. doi: 10.3390/children9010067.
 18. Lassi D.L.S., Malbergier A., Negrão A.B., Florio L., De Aquino J.P., Castaldelli-Maia J.M. Pharmacological Treatments for Cocaine Craving: What Is the Way Forward? A Systematic Review. Brain Sci. 2022 Nov 14. 12(11). 1546. doi: 10.3390/brainsci12111546.
 19. Sritapan Y., Clifford S., Bautista A. Perioperative Management of Patients on Buprenorphine and Methadone: A Narrative Review. Balkan Med. J. 2020 Aug 11. 37(5). 247-252. doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.5.2.

Повернутися до номеру