Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 16, №7, 2020

Повернутися до номеру

Порівняння артеріального тиску на плечовій і стегновій ділянках

Автори: Тітов І.І., Прийма М.О., Лукашевський О.Я.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Вимушена відсутність можливості вимірювання артеріального тиску на плечовій артерії змушує шукати інші ділянки для отримання значень при неінвазивному визначенні кров’яного тиску. Стегнова ділянка може розцінюватись як така альтернатива. Тому встановлення вірогідності взаємозв’язку значень артеріального тиску, виміряного на плечовій і стегновій ділянках, є перспективним напрямком пошуків. В даному дослідженні вимірювання артеріального тиску на плечовій і стегновій ділянках було проведено на 100 соматично здорових студентах віком 21,0 ± 1,2 року в стані спокою, вимірювання здійснювались за допомогою монітора пацієнта «UM-300» (Україна) з використанням двох стандартних манжеток для вимірювання тиску на ділянці плеча (25–35 см) і на ділянці стегна (38–50 см), а статистична вірогідність взаємозв’язку даних була визначена за допомогою методу Бленда — Альтмана, а також були використані елементи регресійного аналізу. Результати дослідження показали відсутність істотного розходження в даних, особливо якщо йшлося про середній артеріальний тиск. Також була розроблена регресійна модель, що може слугувати цінною інформацією для алгоритмічного розроблення програм прогнозування артеріального тиску на плечовій артерії при його вимірюванні на стегновій ділянці. Таким чином, вимірювання артеріального тиску на стегновій ділянці можна вважати альтернативою вимірювання артеріального тиску на ділянці плеча.

Вынужденное отсутствие возможности измерения артериального давления на плечевой артерии заставляет искать другие участки для получения значений при неинвазивном определении кровяного давления. Бедренный участок может расцениваться как такая альтернатива. Поэтому установление достоверности взаимосвязи значений артериального давления, измеренного на плечевом и бед-ренном участках, является перспективным направлением поисков. В данном исследовании измерение артериального давления на плечевом и бедренном участках было проведено на 100 соматически здоровых студентах в возрасте 21,0 ± 1,2 года в состоянии покоя, измерения осуществлялись с помощью монитора пациента «UM-300» (Украина) с применением двух стандартных манжеток для измерения давления на участке плеча (25–35 см) и на участке бедра (38–50 см), статистическая достоверность взаимосвязи данных была определена с помощью метода Бленда — Альтмана, а также были использованы элементы регрессионного анализа. Результаты исследования показали отсутствие существенного расхождения в данных, особенно если речь шла о среднем артериальном давлении. Также была разработана регрессионная модель, что может служить ценной информацией для алгоритмической разработки программ прогнозирования артериального давления на плечевой артерии при его измерении на бедренном участке. Таким образом, измерение артериального давления на бедренном участке можно считать альтернативой измерения артериального давления на участке плеча.

Failure to measure blood pressure on the brachial artery forces us to look for other areas to obtain values with non-invasive blood pressure measurement. The femoral area can be regarded as such an alternative. Therefore, establishing the reliability of the relationship between blood pressure values measured in the shoulder and femoral areas is a promising area of research. In this study, blood pressure measurements were carried out at rest in 100 soma-tically healthy students aged 21.0 ± 1.2 years by means of a patient monitor UM-300 (Ukraine) using two standard cuffs for shoulder (25–35 cm) and femoral areas (38–50 cm). The statistical validity of the relationship was determined using the Bland-Altman me-thod, and elements of regression analysis were used. The results of the study showed no significant discrepancy in the data, especially when it came to average blood pressure. A regression model has also been developed, which can serve as valuable information for the algorithmic development of programs for predicting blood pressure in the brachial artery when measuring it in the femoral area. Thus, measuring blood pressure in the femoral artery can be considered an alternative to measuring blood pressure in the shoulder area.


Ключові слова

середній артеріальний тиск; плечова артерія; стегнова артерія

среднее артериальное давление; плечевая артерия; бедренная артерия

average blood pressure; brachial artery; femoral artery


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Chung K.C., Yoneda H. Severe upper extremity injury in the adult patient. https://www.uptodate.com/contents/severe-upper-extremity-injury-in-the-adult-patient.
  2. Goldstein L.N. Comparison of blood pressure in the arm and ankle in patients in the emergency department. Johannesburg, 2012. A research report submitted to the Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Medicine in Emergency Medicine.
  3. Moore C., Dobson A., Kinagi M., Dillon B. Comparison of blood pressure measured at the arm, ankle and calf. Anaesthesia. Peri-oparative medicine critical care and pain. 2008 Nov 11. № 63. Р. 1327-1331.
  4. Sareen P., Saxena K., Sareen B., Taneja B . Comparison of arm and calf blood pressure. Indian J. Anaesth. 2012 Jan-Feb. № 56(1). Р. 83-85.

Повернутися до номеру