Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Emergency medicine" Том 16, №7, 2020

Back to issue

Mathematical and computer modeling of carbon endoprosthesis for thoracic interbody fusion

Authors: Корж М.О.(1), Радченко В.О.(1), Куценко В.О.(1), Попов А.І.(1), Веретельник О.В.(2), Тимченко І.Б.(1), Ткачук М.А.(2), Перфільєв О.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

На основі математичного моделювання з використанням методу кінцевих елементів у роботі наведені результати моделювання напружено-деформованого стану ендопротеза, виконаного з вуглецю, після хірургічного лікування із заміщенням пошкоджених тканин для відновлення цілісності грудного сегмента хребта.

На основе математического моделирования с использованием метода конечных элементов в работе представлены результаты моделирования напряженно-деформированного состояния эндопротеза, выполненного из углерода, после хирургического лечения по замещению поврежденных тканей для восстановления целостности грудного сегмента позвоночника.

Based on mathematical modeling using the finite element method, the paper presents the results of modeling the stress-strain state of endoprosthesis made of carbon after surgical treatment with replacement of damaged tissues to restore the integrity of the thoracic spine.


Keywords

напружено-деформований стан; ендопротез; біомеханічна система; скінченно-елементні моделі; еквівалентні напруження; вуглець-вуглецевий композит

напряженно-деформированное состояние; эндопротез; биомеханическая система; конечно-элементные модели; эквивалентные напряжения; углерод-углеродный композит

stress-strain state; endoprosthesis; biomechanical system; finite-element models; equivalent stresses; carbon-carbon composite


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Попсуйшапка К.О. Лікування переломів тіл хребців грудного та поперекового відділів хребта (клініко-експериментальне обґрунтування): Дис... д. мед. наук. Харків, 2019. 409 с.
  2. Корж М.О., Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Веретельник О.В., Тимченко І.Б., Ткачук М.А., Перфільєв О.В. Математичне та комп’ютерне моделювання нового ендопротеза з вуглець-вуглецевого композиту для міжтілового спондилодезу поперекового відділу хребта. Ортопедия, травматология и протезирование. 2020. № 1. С. 46-53.
  3. ANSYS Workbench. http://www.ansys.com/.
  4. Zienkiewicz O.С. The Finite Element Method. Vol. 1: Basic Formulation and Linear Problems. London, 1989. 648.
  5. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 541 с.
  6. Веретельник О.В. Обзор конструктивных схем и решений по моделированию ШОП и ортезов. Весник НТУ «ХПИ» Тем. вып. «Машиноведение и САПР». 2008. № 42. C. 3-8.
  7. Бойко И.В., Сабсай А.В., Макаров В.Б., Раджабов О.В. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния системы «кость — имплантат» при межвертельном переломе бедренной кости. Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 133/2012. Серія: Механіка, енергетика, екологія. Севастополь, 2012. С. 355-360.
  8. Кукин И.А., Кирпичев И.В., Маслов Л.Б., Вихрев С.В. Особенности прочностных характеристик губчатой кости при заболеваниях тазобедренного сустава. Fundamental research. 2013. № 7. С. 328-333.

Back to issue