Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Зміни параметрів церебральної гемодинаміки у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку

Автори: Насалик Р.Б., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 151-152

 

Актуальність питання пов’язана з частим поєднанням гідроцефалії (ГЦ) та хронічної ішемії мозку (ХІМ) (Хачатрян В.А. та ін., 1998, 2002; Момджан С. та ін., 2004; Сілверберг Г., 2004). Значний прогрес у вивченні мозкового кровообігу досягнутий з упровадженням ультразвукових методик — ​дуплексного сканування і транскраніальної допплерографії, проте стан церебральної гемодинаміки у хворих з ГЦ при ХІМ є недостатньо вивченим (Шахновіч А.Р., Шахновіч В.А., 1996; Лелюк В.Г., Лелюк С.Е., 2003; Росин Ю.А., 2004).

Мета: оцінити стан екстракраніального відділу брахіоцефальних судин та виявити особливості їх показників у пацієнтів з ГЦ при ХІМ.
Матеріали та методи. Нами було обстежено 48 хворих з ХІМ (чоловіків — ​36, жінок — ​12). Середній вік хворих — ​64,6 року. Фоновим захворюванням у всіх пацієнтів була гіпертонічна хвороба, що поєднувалася з церебральним атеросклерозом у 40 хворих. ХІМ І ст. була встановлена у 6 хворих, ХІМ ІІ ст. — ​у 38, ХІМ ІІІ ст. — ​у 4.
Стан церебральної гемодинаміки оцінювали за допомогою дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних артерій (Logiteq 700). При дослідженні загальної (ЗСА) та внутрішньої (ВСА) сонних артерій визначали пікову систолічну (ПСШК), кінцеву діастолічну (КДШК) швидкості кровоплину, індекс резистентності (ІР), діаметр судини та товщину комплексу інтими-медії (КІМ).
Усі хворі були розподілені на 2 групи. До 1-ї групи увійшло 32 хворих з ХІМ, що супроводжувалася ГЦ. Серед них було 20 чоловіків та 12 жінок віком від 51 до 74 років (середній вік — ​61,1 року). Другу групу (групу порівняння) становили 16 пацієнтів з ХІМ без проявів ГЦ (11 жінок та 5 чоловіків) віком від 47 до 76 років (середній вік — ​62,6 року).
Результати. У пацієнтів групи 1 було виявлено збільшення діаметра ЗСА — ​7,62 ± 0,08 мм проти 6,41 ± 0,16 мм у осіб групи 2 (p < 0,001), діаметра ВСА — ​відповідно 5,02 ± 0,08 мм та 4,70 ± 0,17 мм (p < 0,05), потовщення КІМ — ​відповідно 1,10 ± 0,03 мм та 0,83 ± 0,05 мм (p < 0,001).
ПСШК у хворих групи 1 за ВСА та ЗСА була вірогідно (p < 0,05) нижча і становила 58,4 ± 12,5 проти 74,43 ± 5,40 см/с та 64,22 ± 12,5 проти 69,8 ± 3,2 см/с відповідно.
Вірогідної різниці показників КДШК та ІР між групами не було виявлено.
Гемодинамічно значимі стенози сонних артерій були виявлені в 20 хворих (62,5 %) групи 1 та у 3 хворих (18,75 %) групи 2.
Висновки. У пацієнтів з ХІМ, що супроводжується ГЦ, встановлено вірогідне збільшення діаметра ЗСА та ВСА, частоти гемодинамічно значимих стенозів, потовщення КІМ та зниження ПСШК за ВСА та ЗСА.


Повернутися до номеру