Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" 3 (71) 2016

Повернутися до номеру

Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині

Автори: Безшапочний С.Б., Подовжній О.Г., Гришина І.С. - Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

У роботі наведені результати дослідження клінічної ефективності застосування назального спрея СептаНазал у комплексній терапії пацієнтів після перенесених ендоскопічних оперативних втручань у носовій порожнині. Дослідження проводились на базі кафедри оториноларингології з офтальмологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» та ЛОР-відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. Встановлено значне регресування суб’єктивної симптоматики та об’єктивних показників одужання пацієнтів, які застосовували спрей СептаНазал. У даній групі спостерігалось більш швидке покращення стану щодо початкового на 1,5 бала порівняно з контрольною групою. Закладеність носа зменшилась на 50 % в обох групах, при цьому відновлення нюхової функції спостерігалось у 87 % пацієнтів основної групи та 50 % — контрольної. На 7-му добу жоден пацієнт основної групи не скаржився на біль.

В работе приведены результаты исследования клинической эффективности применения назального спрея СептаНазал в комплексной терапии пациентов после перенесенных эндоскопических оперативных вмешательств в носовой полости. Исследования проводились на базе кафедры оториноларингологии с офтальмологией Высшего государственного учебного заведения Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» и ЛОР-отделения Полтавской областной клинической больницы. Установлено значительное регрессирование субъективной симптоматики и объективных показателей выздоровления пациентов, применявших спрей СептаНазал. В данной группе наблюдалось более быстрое улучшение состояния относительно начального на 1,5 балла по сравнению с контрольной группой. Заложенность носа уменьшилась на 50 % в обеих группах, при этом восстановление обонятельной функции наблюдалось у 87 % пациентов основной группы и 50 % — контрольной. На 7-е сутки ни один пациент основной группы не жаловался на боль.

The article presents the results of studies on the clinical effectiveness of nasal spray SeptaNasal in combined treatment of patients after endoscopic surgeries in the nasal cavity. A research was conducted at the department of otorhinolaryngology with ophthalmology of the Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy» and ENT-department of Poltava Regional Cli­nical Hospital. A significant regression of subjective symptoms and objective indicators of recovery was established in patients, who used SeptaNasal spray. This group experienced more rapid improvement relative to the initial state by 1.5 points compared to the control group. Nose stuffiness decreased by 50 % in both groups, and the restoration of olfactory function was observed in 87 % of patients in the main group and 50 % — in the control one. On day 7, none of patients in the main group complained about the pain.


Ключові слова

носова порожнина, ендоскопічне втручання, закладеність носа, нюхова функція.

носовая полость, эндоскопическое вмешательство, заложенность носа, обонятельная функция.

nasal cavity, endoscopic surgery, stuffy nose, olfactory function.

Статтю опубліковано на с. 27-30

 

Публікація є фрагментом планової науково-дослідної роботи Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) «Розробка нових медичних технологій у діагностиці та лікуванні патології верхніх дихальних шляхів», номер держреєстрації 0111U006761.

Вступ

Останніми роками відмічається значне зростання частки захворювань носа та навколоносових синусів. Нерідко такі захворювання можуть призводити до розвитку орбітальних та інтракраніальних ускладнень, а основні клінічні прояви: утруднене носове дихання, виділення з носа, втрата нюху, головний біль — суттєво знижують якість життя пацієнта. Основною та визначальною ланкою в комплексному лікуванні захворювань носової порожнини на сучасному етапі є адекватне хірургічне втручання на навколоносових синусах, внутрішньоносових структурах та елементах остіомеатального комплексу, тому оптимальною оперативною методикою лікування вважається функціональна ендоназальна ендоскопічна хірургія [1, 2]. Ефективність лікування пацієнтів із патологічними станами носової порожнини визначається не лише технічно досконало проведеною операцією, велике значення має ведення хворих у післяопераційному періоді та сумлінне виконання пацієнтом даних йому рекомендацій. При проведенні операції відбувається порушення цілісності слизової оболонки, що супроводжується неприємними симптомами та погіршує якість життя пацієнтів. Тому на етапі раннього післяопераційного періоду дуже важливим є досягнення швидкої епітелізації слизової оболонки, відновлення носового дихання і, як результат, зменшення терміну непрацездатності. З метою зменшення набряку та забезпечення можливості механічного видалення слизу й кірочок з носової порожнини в ранньому післяопераційному періоді місцево застосовують деконгестанти, водно-сольові та масляні розчини. Одним із найперспективніших напрямів післяопераційної реабілітації є широке впровадження в практику ендоназальних лікарських засобів у вигляді аерозолів. Дана лікарська форма є найбільш фізіологічним і безпечним засобом впливу на патологічний процес. Переваги її в тому, що аерозолі безпосередньо впливають на функцію війок миготливого епітелію, cлизових залоз, відновлюють водно-електролітний баланс та реологічні властивості носового секрету, полегшують його евакуацію з навколоносових синусів, створюють депо активної речовини в підслизовому шарі, багатому кровоносними та лімфатичними судинами [3].
На сьогодні на фармацевтичному ринку з’явився новий ринологічний препарат СептаНазал, що містить у своєму складі комбінацію альфа-симпатоміметичного препарату (ксилометазоліну гідрохлорид 0,05 мг) з аналогом вітаміну (декспантенол 5 мг) для місцевого застосування на слизову носа. Унікальність спрея СептаНазал полягає перш за все в тому, що зникає необхідність застосування одночасно декількох лікарських засобів. Ксилометазолін чинить судинозвужувальну дію, унаслідок чого усуває набряк слизової оболонки. Декспантенол є похідним пантотенової кислоти (вітамін В5), що сприяє більш швидкому загоєнню та захищає слизову оболонку носа [4].
Мета: дослідити ефективність застосування назального спрея СептаНазал у комплексній терапії пацієнтів після перенесених ендоскопічних оперативних втручань у порожнині носа.

Матеріали та методи 

На базі кафедри оториноларингології з офтальмологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» та ЛОР-відділення Полтавської обласної клінічної лікарні було обстежено 60 осіб, госпіталізованих для планового оперативного втручання з приводу септопластики, синусотомії та поєднаних операцій. 
Критерії включення пацієнтів у дослідження:
1. Чоловіки та жінки віком понад 15 років.
2. Планове оперативне втручання (септопластика, синусотомія).
3. Здатність пацієнта до адекватної співпраці.
Критерії виключення з дослідження:
1. Вік до 15 років.
2. Індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.
3. Вагітність та годування груддю.
4. Пацієнти з гіпотиреозом, глаукомою, гострими коронарними захворюваннями.
5. Пацієнти, які вживають інгібітори МАО.
6. Пацієнти з бактеріальними риносинуситами.
Усі пацієнти були розділені на 2 групи — основна (n = 30) та контрольна (n = 30). Хворим контрольної групи призначалось традиційне післяопераційне лікування. Хворим основної групи було застосовано удосконалену методику післяопераційного лікування, при якій інтраназально 3 рази на добу вводили спрей СептаНазал. За допомогою листка спостереження проводилась суб’єктивна оцінка загального стану пацієнта за 10-сантиметровою візуально-аналоговою шкалою та оцінка за такими критеріями, як закладеність носа, втрата нюху та біль за день до операції, на 2, 3, 4, 5, 6, 7-й дні після операції. Оцінку кожної ознаки проводили за 4-бальною шкалою: 0 — симптоми відсутні, 1 — слабкі (симптоми є, але вони не дратують), 2 — помірні (симптоми є, вони дратують), 3 — виражені (симптоми заважають займатись повсякденними справами). Об’єктивну оцінку проводили за допомогою оптичної риноскопії за такими критеріями: гіперемія слизової оболонки носової порожнини, набряк носових раковин, виділення в носовій порожнині на 3-тю, 5-ту, 7-му добу після операції.

Результати та обговорення

Пацієнти обох груп з моменту видалення тампона й до 7-ї доби відмічали покращення самопочуття, зменшення суб’єктивних симптомів, що підтверджувалось даними як суб’єктивного, так і об’єктивного досліджень. Починаючи з 3-ї доби в пацієнтів основної групи середнє значення вираженості оцінюваних ознак було меншим порівняно з контрольною групою. Дані табл. 2 і 3 демонструють динаміку регресування суб’єктивної симптоматики та об’єктивних показників одужання пацієнтів у різних групах.
На рис. 1 наведені результати порівняльної оцінки загального стану пацієнтів до операції та в ранньому післяопераційному періоді. Встановлено, що пацієнти основної групи відмічали більш швидке покращення щодо початкового стану на 1,5 бала порівняно з контрольною групою.
Закладеність носа зменшилась на 50 % в обох групах, при цьому відновлення нюхової функції спостерігалось у 87 % пацієнтів основної групи та 50 % — контрольної (рис. 2, 3).
Незважаючи на те, що в пацієнтів основної групи до оперативного втручання показник болю був на 0,4 бала вищий, ніж у контрольній, на 7-му добу жоден пацієнт основної групи не скаржився на біль (рис. 4).

Висновки

Інтраназальне застосування спрея СептаНазал сприяє механічному видаленню слизу та кірочок, зменшує набряк та виділення, прискорює процеси епітелізації, є ефективним засобом відновлення слизової оболонки носа після оперативних втручань на носовій перегородці та навколоносових синусах, що сприяє більш швидкому усуненню неприємних симптомів закладеності носа, втрати нюху, ринореї, за рахунок чого досягається покращення життя пацієнтів.
Перспективи подальших розробок у даному напрямку полягають у тому, що отримані результати засвідчують доцільність подальшого впровадження отриманих даних у клінічну практику.

Список літератури

1. Безшапочный С.Б. Клинико-морфологические аспекты риносинуситов / С.Б. Безшапочный, Ю.А. Гасюк, В.В., Лобурец. — ​К., 2013. — 150 с.

2. Безшапочний С.Б. Ендоскопічна ендоназальна функціональна хірургія: достоїнства, недоліки, перспективи / С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець // Ринологія. — 2002. — № 2. — ​С. 3-10.

3. Савчук О.І. Рання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні риносинуїти: Дис… канд. мед. наук: 14.01.19 «оториноларингологія» / Савчук Олег Ігорович. — ​К., 2008. — 121 с.

4. Інструкція до застосування препарату СептаНазал.


Повернутися до номеру