Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія" 2 (34) 2014

Повернутися до номеру

Звернення Президії та Правління Асоціації кардіологів України до медичної спільноти України

Статья опубликована на с. 66-67

 

Шановні колеги!

Ми, члени Президії та Правління Асоціації кардіологів України, як і всі патріотично налаштовані громадяни нашої держави, глибоко стурбовані інспірованими спробами поставити нині під питання територіальний устрій та цілісність нашої Батьківщини, розколоти та протиставити громадян за ознаками їх мови, національності, регіону проживання, політичними уподобаннями. Такі спроби ми розглядаємо як безвідповідальні — з огляду на непередбаченість їх наслідків, і як аморальні — зважаючи на те, що вони здійснюються саме за участі протистояння громадян та залучення силових структур.

Проблеми України повинні вирішуватися політичним врегулюванням і постійним пошуком компромісу у вирішенні найважливіших спірних питань (у т.ч. про статус мов), але ніяк не за допомогою залучення військ іншої держави.

Сьогодні наші вчені і вся медична громадськість продовжують розвивати і поглиблювати культурні зв’язки між народами України і Росії, беручи участь у конференціях, обговорюючи з російськими колегами актуальні наукові проблеми, обмінюючись публікаціями. Ніколи у нас не виникало непорозуміння з приводу мови, віросповідання або культури. Мова науки і освіти — це мова співпраці і взаєморозуміння.

Ми, медики, в силу своєї професії, чітко усвідомлюємо гуманітарні наслідки дезінтеграційних процесів у нашій державі, ризик яких, на жаль, наразі ще не минув. Найнебезпечнішим з них, безперечно, є можливість пролиття людської крові внаслідок відкритих протистоянь, втрати людського здоров’я та життя, цінність якого ми, медики, усвідомлюємо особливо гостро. Варто додати, що можливі дезінтегративні процеси в нашій державі можуть супроводжуватись надзвичайно високим ризиком економічного колапсу, в умовах якого буде дуже важко зберегти бодай-яку систему надання медичної допомоги, не кажучи вже про можливість її покращення.

Ми звертаємося до всіх медичних працівників України — лікарів усіх спеціальностей, медичних сестер та фельдшерів, викладачів медичних навчальних закладів, медиків-науковців із закликом консолідуватися на платформі недопущення розколу нашої Батьківщини, зайняти усвідомлену патріотичну позицію та докласти всіх зусиль до приєднання інших своїх колег до неї. Ми переконані — іншого шляху в нас немає, оскільки інший шлях — це шлях в нікуди.

Ми пропонуємо започаткувати громадський рух «Медична спільнота — за цілісність та суверенність України» та закликаємо долучитися до нього усіх тих вітчизняних медиків, які поділяють нашу позицію. Реальним внеском у цю справу є не тільки наша сумлінна праця, але й активна громадська позиція та цілеспрямована діяльність на збереження цілісності і суверенітету нашої держави. Маємо переконання, що ваша підтримка у створенні нашого руху стане цеглиною у святій справі збереження нашої єдиної соборної України.

Якщо Ви бажаєте особисто чи колективом приєднатися до громадського руху «Медична спільнота — за цілісність та суверенність України», то прохання повідомити про це на електронну скриньку Асоціації кардіологів України — akukraine@ukr.net.

 

 

Обращение

Президиума и Правления Ассоциации кардиологов Украины к медицинскому сообществу Украины  

 

Уважаемые коллеги!

Мы, члены Президиума и Правления Ассоциации кардиологов Украины, как и все патриотически настроенные граждане нашего государства, глубоко обеспокоены инспирированными попытками подвергнуть сомнению территориальное устройство и целостность нашей Родины, расколоть и противопоставить граждан по признакам их языка, национальности, региона проживания, политическим предпочтениям. Такие попытки мы рассматриваем как безответственные — учитывая непредсказуемость их последствий, и как аморальные — с учетом того, что они совершаются именно с участием противостояния граждан и привлечением силовых структур.

Проблемы Украины должны решаться политическим урегулированием и постоянным поиском компромисса в решении важнейших спорных вопросов (в т.ч. о статусе языков), но никак не с помощью привлечения войск другого государства.

Сегодня ученые и вся медицинская общественность продолжают развивать и углублять культурные связи между народами Украины и России, участвуя в конференциях, обсуждая с российскими коллегами актуальные научные проблемы, обмениваясь публикациями. Никогда у нас не возникало недоразумений по поводу языка, вероисповедания или культуры. Язык науки и образования — это язык сотрудничества и взаимопонимания.

Мы, медики, в силу своей профессии, четко осознаем гуманитарные последствия дезинтеграционных процессов в нашем государстве, риск которых, к сожалению, пока еще не прошел. Самым опасным из них, бесспорно, является возможность кровопролития вследствие открытых противостояний, потери человеческого здоровья и жизни, ценность которой мы, медики, осознаем особенно остро. Стоит добавить, что возможные дезинтегративные процессы в нашем государстве могут сопровождаться чрезвычайно высоким риском экономического коллапса, в условиях которого будет очень трудно сохранить хотя бы какую-то систему оказания медицинской помощи, не говоря уже о возможности ее улучшения.

Мы обращаемся ко всем медицинским работникам Украины — врачам всех специальностей, медицинским сестрам и фельдшерам, преподавателям медицинских учебных заведений, медикам-ученым с призывом консолидироваться на платформе недопущения раскола нашей Родины, занять осознанную патриотическую позицию и приложить все усилия к присоединению других своих коллег к ней. Мы убеждены — другого пути у нас нет, так как другой путь — это путь в никуда.

Мы предлагаем создать общественное движение «Медицинское сообщество — за целостность и суверенность Украины» и призываем присоединиться к нему всех медиков Украины. Реальным вкладом в это дело будет не только наш добросовестный труд и активная общественная позиция, но и целенаправленная деятельность для сохранения целостности и суверенитета нашего государства. Мы уверены, что ваше участие в создании этого общественного движения внесет свою лепту в святое дело сохранения нашей единой соборной Украины.

Если Вы хотите лично или коллективом присоединиться к общественному движению «Медицинское сообщество — за целостность и суверенность Украины», просим сообщить об этом на электронную почту Ассоциации кардиологов Украины — akukraine@ukr.net.

 

 

З повагою,

Академік НАМН України, професор В.М. Коваленко —

президент Асоціації кардіологів України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

 

Професор М.І. Лутай —

віце–президент Асоціації кардіологів України, співголова Українського товариства з атеросклерозу

 

Член–кореспондент НАМН України, професор О.М. Пархоменко —

віце–президент Асоціації кардіологів України, голова Української асоціації фахівців з невідкладної кардіології

 

Професор О.С. Сичов — президент Євразійської аритмологічної асоціації, співголова Асоціації аритмологів України, член Правління Асоціації кардіологів України

 

Член–кореспондент НАМН України, професор Ю.М. Соколов —

президент Асоціації інтервенційних кардіологів України, член Правління Асоціації кардіологів України

 

Професор Ю.М. Сіренко —

президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Проти гіпертензії», головний кардіолог Мінохоронздоров’я України, член Правління Асоціації кардіологів України

 

Професор Л.Г. Воронков —

президент Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності, член Правління Асоціації кардіологів України

 

Професор О.І. Мітченко —

співголова Українського товариства з атеросклерозу, член Правління Асоціації кардіологів України

 

Професор В.М. Корнацький —

заступник директора, головний лікар ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН УкраїниПовернутися до номеру