Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 4 (64) 2015

Практические вопросы диагностики и лечения гельминтозов у детей
Authors: Шадрин О.Г., Ковальчук А.А., Дюкарева С.В., Фисун В.H. - ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль довголанцюгових поліненасичених жирних кислот у харчуванні немовлят
Authors: Добрянський Д.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Поражение печени при системной красной волчанке у подростков
Authors: Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Матвиенко Е.В. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
До питання профілактики антибіотикоасоційованої діареї у дітей
Authors: Крючко Т.О., Несіна І.М., Астахова Н.Г., Волошина В.В., Пономаренко Т.М. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Этапная диагностика патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей
Authors: Старец Е.А., Трухальская В.В. - Одесский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Створення математичної моделі харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму
Authors: Левицький В.М., Юрчишена Е.В., Юрчишен О.М., Мисько Л.В., Мисько Ю.Л. - Хмельницька міська дитяча лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні субклінічного гіпотиреозу
Authors: Павликівська Б.М., Ткач Б.Н., Юрцева А.П. - Івано-Франківський національний медичний університет, Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Скринінгова епідеміологічна характеристика артеріального тиску у популяції школярів міста Івано-Франківська
Authors: Урбась О.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особенности нейрогуморальных взаимоотношений при диастолической дисфункции сердца у подростков с патологией миокарда
Authors: Богмат Л.Ф., Никонова В.В., Толмачева С.Р., Введенская Т.С. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Иммунологическая реактивность при дуоденальной язве у подростков
Authors: Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Завеля Э.М., Исакова М.Ю., Ещенко А.В. - Харьковская академия последипломного образования; Евдокимова Т.В. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особливості комплексної програми фізичної реабілітації сколіозу в дітей дошкільного віку в умовах поліклініки
Authors: Уська В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Досвід застосування комбінованого препарату Аскоріл при гострих респіраторних інфекціях у дітей
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В., Марков А.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога
Authors: Ризничук М.О., Пішак В.П. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синтропия при ВЭБ-инфекции у детей
Authors: Ходак Л.А., Браилко В.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Гастроинтестинальная аллергия в практике педиатра и детского аллерголога
Authors: Охотникова Е.Н., Черныш Ю.Р. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Орфанная патология: инфантильный системный гиалиноз
Authors: Поночевная Е.В., Охотникова Е.Н. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев; Зарудняя О.Ф., Леуш В.Т. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», г. Киев; Доронина Я.И., Усова Е.И. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев; Гедеон И.В. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром Прадера — Віллі в практиці лікаря-педіатра, сучасні підходи у діагностиці та лікуванні
Authors: Хіменко Т.М., Адаховська А.О. - Одеський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Провоспалительное действие (часть 2)
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Liver damage in systemic lupus erythematosus in adolescents
Authors: Lyudmila F. Bogmat, Natalya S. Shevchenko, Elena V. Matvienko - SI «Institute for children and adolescents health care of the NAMS of Ukraine», Kharkov
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Particular neurohumoral relations with diastolic dysfunction in adolescents with myocardial pathology
Authors: Bogmat LF, Nikonovа VV, Tolmachevа SR, Vvedenskaya TS. - SI "Institute for Protection of Child and Adolescent Health NAMS of Ukraine", Kharkov
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Create mathematics model food allergy in the childrens illness bronchial asthma
Authors: Levitsky V.M., Yurchyshena E.V., Yurchyshen O.M., Mysko L.V., Mysko U.L. - Мunicipal Children Hospital , Khmelnytskyi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Optimization of physical activity of children in the context of prevention of cardiovascular risk
Authors: Chaychenko T. - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Syntropia in children with ebv-infection
Authors: L. A. Khodak, V. I. Brailko - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The Prader-Willie syndrome in practice of pediatrician, modern approaches to diagnostics and treatment
Authors: Khimenko T.M., Adachovska A.O. - Odessa National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Children of preschool age have features of complex program of physical rehabilitation of scoliosis in the conditions of policlinic
Authors: V. Us''ka - cand. of med. sc., assistant professor of the Department of pediatrics and neonatology of the Faculty of post-diploma education, Danylo Halytskyi national medical university of Lviv, Ukraine)
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Screening epidemiological characteristics of arterial pressure in schoolchildren of Ivano-Frankivsk
Authors: Urbas O.V. - SHEE Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Stages of diagnosis of pathological gastroesophageal reflux in children
Authors: Starets E.A , Trukhalska V.V. - Odessa national medical University, (Ukraine, Odessa)
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Orphan hereditary syndromes in childish endocrinologist
Authors: M.O.Riznichuk, V.P.Pishak - Bukovinian State Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Orphan disease: infantile systemic hyalinosis (case study)
Authors: Ponochevnaya E. V., Okhotnikova E. N. - National medical academy of postgraduate education named after P. L. Shupyk; Zarudnaya O. F. - National children''s specialized hospital "OHMATDYT", Kyiv; Doronina Y. V., Usova E. I. - National medical academy of postgraduate education named after P. L. Shupyk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Immunologic reactivity in adolescents with duodenal ulcer
Authors: Parkhomenko L.K., Strashok L.A., Zavelya E.M., Isakova M.Yu., Eshenko A.V. - Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education; Evdokimova T.V. - SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Features of children chronical gastro duodenitis based on subclinical hypothyroidism
Authors: Pavlykivska B.M., Tkach B.N., Yurtseva А.P. - Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Gastrointestinal allergy in the practice of the pediatrician and allergist
Authors: Okhotnikova O.M., Chernysh Yu.R. - National Medical Academy of postgraduate education named after P.L.Shupyk, Kyiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
On the issue of prevention of antibiotic-associated diarrhea in children
Authors: Kryuchko T.A., Nesinа I.M., Astakhova N.G., Voloshina V.V. - High State Educational Institution "Ukrainian Medical Stomatological Academy", Poltava, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual