Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 12, №1, 2024

Повернутися до номеру

Ефективність багатоетапного методу лікування вторинної неоваскулярної глаукоми при проліферативній діабетичній ретинопатії: 1 місяць спостереження

Автори: Панченко Ю.О. (1), Соріна А.О. (2)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - КНП «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради, філія № 3, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. За даними ВООЗ, однією з найпоширеніших очних хвороб є діабетична ретинопатія (ДР), на яку страждають більш ніж 140 млн людей у світі. Відомо, що ДР є найбільш поширеним ускладненням цукрового діабету (ЦД) як першого, так і другого типу, а її ознаки з’являються через 10–15 років від його початку. Проліферативна діабетична ретинопатія (ПДР) — найбільш несприятливе ускладнення цукрового діабету, оскільки призводить до сліпоти й інвалідності; кількість пацієнтів з ПДР у світі становить понад 17 млн. Відомо, що для лікування тяжких і стійких до лазерних методів лікування форм ПДР застосовують різні види сучасних вітреоретинальних втручань. Одним із найтяжчих проявів ПДР є вторинна неоваскулярна глаукома, яка призводить до швидкого розвитку сліпоти, інвалідизації, вираженого больового синдрому та належить до рефрактерних глауком. Мета. Дослідити результати та ускладнення етапного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією при цукровому діабеті 2-го типу у термін спостереження 1 місяць. Матеріали та методи. Пацієнтам 1-ї групи (38 пацієнтів, 38 очей) було виконане етапне лікування. I етап: інтравітреальне введення анти-VEGF препарату; II етап: через 5–7 днів — факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальної гідрофобної інтраокулярної лінзи (ІОЛ) та закрита субтотальна вітректомія 25 Ga (ЗСВ) з етапом панретинальної лазеркоагуляції (ПРЛК) і ендотампонадою газоповітряною сумішшю 18% C3F8. ПРЛК була продовжена через 14 днів. Для додаткового зниження внутрішньоочного тиску (ВОТ) до та після операції був посилений режим інстиляцій гіпотензивних препаратів. III етап: через 1 місяць після вітреоретинального втручання — транссклеральна циклофотокоагуляція (ЦФК) у мікроімпульсномі режимі. Пацієнтам 2-ї групи (33 пацієнти, 33 ока) було виконане етапне лікування. I етап: інтравітреальне введення анти-VEGF препарату; II етап: через 5–7 днів — факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальної гідрофобної інтраокулярної лінзи та закрита субтотальна вітректомія 25 Ga з етапом панретинальної лазеркоагуляції й ендотампонадою силіконовою олією (5700). ПРЛК була продовжена через 14 днів. Для додаткового зниження ВОТ до та після операції був посилений режим інстиляцій гіпотензивних препаратів. III етап: через 1 місяць після вітреоретинального втручання — транссклеральна ЦФК у мікроімпульсномі режимі. Результати. При обстеженні пацієнтів першої групи через 1 місяць після виконання III етапу було встановлено, що рівень ВОТ становив 16,5 ± 2,1 мм рт.ст. При обстеженні пацієнтів другої групи через 1 місяць після виконання III етапу було встановлено, що рівень ВОТ становив 24,7 ± 2,6 мм рт.ст. Через 1 місяць жоден із пацієнтів як першої, так і другої групи не скаржився на болі в оці. Висновки. Розроблене нами етапне лікування вторинної неоваскулярної глаукоми у пацієнтів з ПДР при ЦД 2-го типу показало свою ефективність і безпеку. В усіх пацієнтів першої та другої груп спостереження відмічено нормалізацію ВОТ при терміні спостереження один місяць. III етап методу лікування вторинної неоваскулярної глаукоми при ПДР — мікроімпульсна транссклеральна ЦФК — був альтернативою фістулізуючих, а також хірургічних втручань з застосуванням дренажних і клапанних пристроїв та не мав всіх недоліків і ускладнень цих методів. Після виконання III етапу нами при цьому обсязі й терміні дослідження не спостерігалося негативного впливу дії лазера на властивості силіконової олії.

Background. According to the World Health Organization data, one of the most common eye diseases is diabetic retinopathy, affecting more than 140 million people worldwide. It is known that diabetic retinopathy is the most common complication of diabetes mellitus, both type 1 and type 2, with its symptoms appearing 10–15 years after the onset of diabetes. Proliferative diabetic retinopathy (PDR) is the most severe complication of diabetes mellitus, as it leads to blindness and disability; the number of patients with PDR worldwide exceeds 17 millions. It is known that various types of modern vitreoretinal interventions are used to treat severe and laser-resistant forms of PDR. One of the most severe manifestations of PDR is secondary neovascular glaucoma, which leads to rapid development of blindness, disability, pronounced pain syndrome, and belongs to refractory glaucoma type. Goal: to study the results and complications of staged treatment for secondary neovascular glaucoma in patients with proliferative diabetic retinopathy and type 2 diabetes during a one-month observation period. Materials and methods. Patients in the group 1 (38 patients, 38 eyes) underwent staged treatment as follows: stage I — intravitreal injection of an anti-VEGF agent, stage II (5–7 days later) — phacoemulsification with implantation of a monofocal hydrophobic intraocular lens and closed subtotal 25 Ga vitrectomy with a stage of panretinal laser photocoagulation (PRLP) and endotamponade with an 18% C3F8 gas-air mixture. PRLP was continued in 14 days. To further reduce intraocular pressure (IOP) before and after surgery, the regimen of instillation of hypotensive agents was intensified. Stage III — one month after vitreoretinal surgery, a transscleral laser cyclodiode cyclophotocoagulation (CDC) in the micropulse mode was performed. Patients in the group 2 (33 patients, 33 eyes) underwent staged treatment as follows: stage I — intravitreal injection of an anti-VEGF agent, stage II (5–7 days later) — phacoemulsification with implantation of a monofocal hydrophobic intraocular lens, closed subtotal 25 Ga vitrectomy with a stage of panretinal laser photocoagulation and endotamponade with silicone oil (5700). PRLP was continued in 14 days. To further reduce IOP before and after surgery, the regimen of instillation of hypotensive agents was intensified. Stage III — one month after vitreoretinal surgery, a transscleral CDC in the microimpulse mode was performed. Results. The examination of patients one month after completion of stage III revealed that IOP in the first group was 16.5 ± 2.1 mmHg, in the second group, 24.7 ± 2.6 mmHg. After one month, none of the patients in either group complained of eye pain. Upon examination 6 months after completion of stage III, it was found that IOP level in the first group was 18.4 ± 1.8 mmHg. Conclusions. The staged treatment developed by us for secondary neovascular glaucoma in patients with PDR and type 2 diabetes has demonstrated its effectiveness and safety. Normalization of IOP was observed in all patients of both groups within a one-month observation period. The third stage of the treatment for secondary neovascular glaucoma in PDR, a micropulse transscleral CDC, served as an alternative to fistulizing and surgical interventions with drainage and valve devices, without exhibiting all the drawbacks and complications associated with these methods. After completing the third stage, we did not observe any negative effects of laser treatment on the properties of silicone oil within the scope and duration of our study.


Ключові слова

діабетична ретинопатія; цукровий діабет 2-го типу; вторинна неоваскулярна глаукома; мікроімпульсна транссклеральна циклофотокоагуляція

diabetic retinopathy; type 2 diabetes mellitus; secon­dary neovascular glaucoma; micropulse transscleral laser cyclodiode cyclophotocoagulation


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Palma C, Kim D, Singh A, Singh A. Неоваскулярна глаукома, глаукома. Медична діагностика та терапія глаукоми. 2-ге видання. 2015. 425-33.
 2. Панченко Ю.О., Могілевський С.Ю., Зябліцев С.В. Прогнозування рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет 2 типу. Офтальмологічний журнал. 2020. 1. 3-9. 
 3. Panchenko Yu. Possibilities and effectiveness of cataract phacoemulsification, closed subtotal vitrectomy and panretinal laser coagulation in diabetic maculopathy treatment in patients with type 2 diabetes. East European Science Journal. 2019;7(47, part 2):50-6. 
 4. Narayanaswamy A, Baskaran M, Zheng Y, Lavanya R, Wu R, Wong WL та ін. Поширеність і типи глаукоми в міського індійського населення: індійське дослідження зору в Сінгапурі. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(7):4621-7. doi: 10.1167/iovs.13-11950. 
 5. Вонг Т.Й., Чонг Е.В., Вонг В.Л., Росман М., Аунг Т., Лу Дж.Л. та ін. Поширеність і причини слабкого зору та сліпоти серед міського малайського населення: сінгапурське малайське дослідження очей. Arch Ophthalmol. 2008;126(8):1091-9. doi: 10.1001/archopht.126.8.1091. 
 6. Liao N, Li C, Jiang H, Fang A, Zhou S, Wang Q. Неоваскулярна глаукома: ретроспективний огляд третинного центру в Китаї. BMC Ophthalmol. 2016;16(1):14. doi: 10.1186/s12886-016-0190-8. 
 7. Sakamoto M, Hashimoto R, Yoshida I, Ubuka M, Maeno T. Фактори ризику неоваскулярної глаукоми після вітректомії в очах з проліферативною діабетичною ретинопатією. Clin Ophthalmol. 2018;12:2323-9. doi: 10.2147/OPTH.S18495. 
 8. Гото А., Інатані М., Іноуе Т., Авай-Касаока Н., Такіхара Ю., Іто Й. та ін. Частота та фактори ризику неоваскулярної глаукоми після вітректомії в очах з проліферативною діабетичною ретинопатією. J. Глаукома. 2013;22(7):572-6. doi: 10.1097/IJG.0b013e31824d514a. 
 9. Saini DC, Kochar A, Poonia R. Клінічна кореляція діабетичної ретинопатії з нефропатією та нейропатією. Індійський J Ophthalmol. 2021;69(11):3364-8. doi: 10.4103/ijo.IJO_1237_21. 
 10. Zhang X, Chen X, Li X. Прогнозування ризику неоваскулярної глаукоми в китайській популяції проліферативної діабетичної ретинопатії: розробка та оцінка нової прогностичної номограми. 2020. doi: 10.21203/rs.3.rs-30623/v2. 
 11. Sun Y, Liang Y, Zhou P, Wu H, Hou X, Ren Z та ін. Лікування анти-VEGF є ключовою стратегією лікування неоваскулярної глаукоми в короткостроковій перспективі. BMC Ophthalmol. 2016;16(1):150. doi: 10.1186/s12886-016-0327-9.
 12. Barac IR, Pop MD, Gheorghe AI, Taban C. Неоваскулярна вторинна глаукома, етіологія та патогенез. Rom J Ophthalmol. 2015;59(1):24-8.
 13. Мітамура Ю., Ташімо А., Накамура Ю., Тагава Х., Оцука К., Мізуе Ю. та ін. Рівні фактора росту плаценти та фактора росту ендотелію судин у склоподібному тілі у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією. Лікування діабету. 2002;25(12):2352. doi: 10.2337/diacare.25.12.2352.
 14. Luo XY, Tan NYQ, Chee ML, Shi Y, Tham YC, Wong TY та ін. Прямий і непрямий зв’язок між діабетом і внутрішньоочним тиском: Сінгапурське епідеміологічне дослідження захворювань очей. Invest Ophthalmol Visual Sci. 2018;59(5):2205-11. doi: 10.1167/iovs.17-23013.
 15. Sun C, Zhang H, Jiang J, Li Y, Nie C, Gu J та ін. Рівні ангіогенних і запальних біомаркерів у водянистій волозі та склоподібному тілі неоваскулярної глаукоми та проліферативної діабетичної ретинопатії. Int Ophthalmol. 2020;40(2):467-75. doi: 10.1007/s10792-019-01207-4.
 16. Putera I, Suryono AN, Artini W. Складне лікування неоваскулярної глаукоми для досягнення найкращого візуального результату. Case Rep Ophthalmol. 2020;11(1):85-91. doi: 10.1159/000506041\.
 17. Rodrigues GB, Abe RY, Zangalli C, Sodre SL, Donini FA, Costa D та ін. Неоваскулярна глаукома: огляд. Int J Retina Vitreous. 2016;2:26. doi: 10.1186/s40942-016-0051-x.
 18. де Фріз В.А., Палс Дж., Поелман Х.Дж., Ростамзад П., Вольфс Р.К.В., Рамдас В.Д. Ефективність та безпечність мікроімпульсної транссклеральної циклофотокоагуляції. J Clin Med. 2022;11(12):3447. doi: 10.3390/jcm11123447.
 19. Тан А.М., Чоккалінгам М., Акіно М.С., Лім З.І., Сі Дж.Л., Chew P.T. Мікроімпульсна транссклеральна діодна лазерна циклофотокоагуляція в лікуванні рефрактерної глаукоми. Clin Exp Ophthalmol. 2010;38(3):266-72. doi: 10.1111/j.1442-9071.2010.02238.x.
 20. Суіссі С., Бодуен К., Лаббе А., Хамард П. Мікроімпульсна транссклеральна циклофотокоагуляція за стандартним протоколом у пацієнтів з рефрактерною глаукомою, яка не мала циклодеструкції. Eur J Ophthalmol. 2021;31(1):112-9. doi: 10.1177/1120672119877586.

Повернутися до номеру