Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №3, 2023

Повернутися до номеру

Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороби сухого ока

Автори: Воскресенська Л.К., Ряднова В.В., Олефір І.С.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Збільшення поширення хвороби сухого ока суттєво пов’язане з погіршенням екологічної ситуації, одним із факторів ризику пошкодження слізної плівки є дія на око кондиціонованого повітря, випромінювання з комп’ютерних гаджетів. Метою роботи було дослідити клініко-лабораторні показники у хворих із хворобою сухого ока в процесі лікування різними сльозозамінниками. Матеріали та методи дослідження. У дослідженні брали участь 35 пацієнтів (70 очей). Усі пацієнти були розділені на дві групи. 1-ша група — пацієнти отримували інстиляції 0,3% гіалуронової кислоти, 2-га група — інстиляції препаратом з вмістом 0,24% гіалуронової кислоти. Усім пацієнтам було проведено повний комплекс офтальмологічного обстеження: біомікроскопію, офтальмоскопію. Проводили дослідження сумованої сльозопродукції (тест Ширмера-1), зниження стабільності прерогівкової слізної плівки виявляли за допомогою тесту Норна, для визначення якісного стану слізної плівки застосовували метод інтерферометрії. Аналізували динаміку скарг хворих (відчуття сухості, затуманювання зору, відчуття чужорідного тіла) залежно від схеми лікування. Виконали біомікроскопічне дослідження з візуальною оцінкою переднього відділу очного яблука за допомогою таких параметрів: гіперемія та складки нижнього латерального квадранта кон’юнктиви очного яблука. Дослідження товщини ліпідного шару здійснювали шляхом відеоаналізу ефектів інтерференції кольору преокулярної слізної плівки під час акту кліпання. Результати та висновки. При аналізі даних, отриманих у результаті лікування хворих 1-ї і 2-ї груп, відмічено, що у хворих 1-ї групи певною мірою стабілізувались показники тесту Ширмера-1 і тесту Норна. У хворих 2-ї групи виявлено більш виражений ефект щодо скарг. Застосування інстиляцій препарату з вмістом 0,24% гіалуронової кислоти у хворих із хворобою сухого ока справляє більш виражений ефект порівняно з інстиляціями 0,3% гіалуронової кислоти.

Background. An increase in the spread of dry eye syndrome is significantly related to the deterioration of the environmental situation. One of the risk factors for damage to the tear film is the effect on the eye of conditioned air, radiation from computer gadgets. The aim of the work was to investigate the clinical and laboratory indicators of patients with dry eye syndrome during treatment with various tear substitutes. Materials and methods. Thirty-five patients (70 eyes) participated in the experiment. They were divi­ded into two groups. Patients in the first group received instillations of 0.3% hyaluronic acid, the second group received instillations with a preparation containing 0.24% hyaluronic acid. All patients underwent a full set of ophthalmological examination: biomicroscopy, ophthalmoscopy. A study of the total tear production (Schir­mer-1 test) was conducted, a decrease in the stability of the precorneal tear film was detected using the Norn test, and the me­thod of interferometry was applied to determine the quality of the tear film. We analyzed the dynamics of patients’ complaints (feeling of dryness, blurred vision, feeling of a foreign body) depending on the treatment regimen. A biomicroscopic examination was performed with a visual assessment of the anterior part of the eyeball using the following parameters: hyperemia and lid-parallel conjunctival folds. The study of the thickness of the lipid layer was carried out by video analysis of the color interference effects of the preocular tear film during the act of blinking. Results and conclusions. When analyzing the data obtained as a result of the treatment of patients of both groups, it was noted that the indicators of the Schirmer-1 and the Norn test stabilized to a certain extent in the patients of the first group. In the second group, a more pronounced effect regarding patients’ complaints was found. Instillations of a preparation containing 0.24% hyaluronic acid in patients with dry eye syndrome showed a more pronounced effect in comparison with instillations of 0.3% hyaluronic acid.


Ключові слова

комп’ютерні прилади; хвороба сухого ока; слізна плівка; гіалуронова кислота; інтерферометрія; ліпідний шар

computer devices; dry eye syndrome; tear film; hyaluronic acid; interferometry; lipid layer


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Debbasch C., Pisella P.J., Rat P., Warnet J.M., Baudouin C. Evaluation de la cytotoxicité de trois substituts lacrymaux utilisés dans le traitement des syndromes secs [Cytotoxicity evaluation of three tear substitutes used in the treatment of dry eye syndromes]. J. Fr. Ophtalmol. 2000 Nov. 23(9). 863-9. French. 
  2. Bron A.J. Duke-Elder lecture. Prospects for the dry eye. Trans. Ophthalmol. Soc. UK (1962). 1985. 104 (Pt 8). 801-26. 
  3. Безкоровайна И.Н., Дун Фан Хуи. Изменения слезной пленки глаза под влиянием компьютерной нагрузки у офисных работников. Офтальмология. Восточная Европа. 2019. 4 (9). 494-501.
  4. Воскресенська Л.К., Ряднова В.В., Максимук О.Ю., Стебловська І.С., Воскресенська А.В. Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом сухого ока. Архів офтальмології України. 2022. 10(1). 31-34.
  5. Zhao Y., Tan C., Tong L. Intra-observer and inter-observer repeatability of ocular surface interferometer in measuring lipid layer thickness. BMC Ophthalmology. 2015. 15(1). 53.
  6. Bezkorovaina I.M., Nakonechnyi D.O., Dun Fan Hui, Bezkorovaina A.O. Qualitative assessment of the tear film in young adults. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2019. 3(488). 20-5.
  7. Voskresensky O.N., Zhutaev I.A., Bobyrev V.N., Bezugly Y.V. The antioxidant system, ontogenesis and ageing. Voprosy Meditsinskoj Khimii. 1982. 28(1). 14-27.

Повернутися до номеру