Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineOncoGlobal

UkraineOncoGlobal

Журнал «Практична онкологія» Том 6, №2, 2023

Повернутися до номеру

Аналіз плазмового рівня міРНК-497 у крові хворих на рак молочної залози

Автори: Гаращенко О.О.
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Рак молочної залози (РМЗ) є гетерогенним захворюванням з варіабельним клінічним перебігом, морфологічними й молекулярно-біологічними особливостями. Упродовж моніторингу клінічного перебігу патологічного процесу у хворих на РМЗ дослідники поставили завдання виявити можливий взаємозв’язок між клінічними проявами захворювання і рівнем експресії міРНК-497. Кореляція рівнів міРНК-497 з вираженістю клінічної симптоматики й біологічними субтипами пухлини може бути застосована для прогнозування клінічного перебігу хвороби, зокрема безрецидивної виживаності хворих на РМЗ. Матеріали та методи. Дослідили зв’язок рівня міРНК-497 у плазмі крові хворих на РМЗ з клініко-патологічними особливостями захворювання жінок двох груп: до 45 років і старше від 45 років. Результати. Встановлено вірогідно вищі рівні міРНК-497 у плазмі крові хворих у пременопаузальному віці порівняно з менопаузою, тоді як у здорових жінок відзначено протилежну тенденцію. Не виявлено залежності між рівнем міРНК-497 і розміром пухлин і стадією раку (Grade), але відзначено слабку позитивну кореляцію між рівнем міРНК-497 і стадією N0-N3, виражену тенденцію до зростання показника на стадії N3, яка в групі хворих після ад’ювантної поліхіміотерапії була вірогідною. Рівень міРНК-497 після першого й повторного курсу неоад’ювантної поліхіміотерапії не мав статистично значущої різниці. Не виявлено різниці показника між молекулярними субтипами РМЗ, а деяка різниця між хворими з HER2+ і тричі негативним раком не була переконливою з причини невеликої вибірки таких пацієнтів. Також не виявлено зв’язку між проаналізованим рівнем міРНК-497 і віддаленими результатами, а отримані позитивні найближчі результати потребують додаткових досліджень. Висновки. Аналіз рівня міРНК-497 може бути корисним при стадіюванні РМЗ. На думку авторів статті, доцільність продовження досліджень у цьому напрямі полягає перш за все в накопиченні масиву даних про рівні міРНК-497 в плазмі крові у хворих на РМЗ з метою виявлення взаємозв’язку експресії цього маркера з клінічним перебігом і прогнозом захворювання.

Background. Breast cancer is a heterogeneous disease with a variable clinical course, morphological and clinical features. When monitoring the clinical course of the pathological process, the researchers set the task of identifying a possible relationship between the clinical manifestations of the disease and the level of miRNA-497 expression. The correlation of miRNA-497 levels with the severity of clinical symptoms and biological subtypes of the tumor can be used to predict the clinical course of the disease, in particular, the relapse-free survival. Materials and methods. The relationship between the level of miRNA-497 in the blood plasma of patients with breast cancer and the clinical and pathological features of the disease in women of two groups (< 45 and ≥ 45 years) was studied. Results. It was found that miRNA-497 levels were significantly higher in the plasma of premenopausal compared to menopausal women, while the opposite is true for healthy women. We did not find a link between miRNA-497 and tumor size and clinical stage, though a weak positive correlation between miRNA-497 levels and the N0-N3 stage was noted, with a pronounced increase at the N3 stage, which was reliable in the group of patients after adjuvant polychemotherapy. MiRNA-497 levels after the first and second courses of non-adjuvant polychemotherapy did not differ statistically significantly. There was no correlation between miRNA-497 concentration and the molecular subtype of breast cancer, and the difference between patients with HER2+ and the triple-negative type was not convincing due to the small sample size. Also, no connection was found between the analyzed miRNA-497 levels and follow-up results, and positive initial results require additional research and analysis. Conclusions. Analysis of miRNA-497 levels can be useful in the study of the molecular type and stage of breast cancer. Prospects for further research are analyzing this indicator in a larger sample of breast cancer patients, obtaining remote results, and comparison with other types of miRNA


Ключові слова

міРНК-497; рак молочної залози; плазма крові; хіміотерапія; результати лікування

miRNA-497; breast cancer; blood plasma; chemotherapy; treatment results


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Liu Z., Wu S., Wang L. et al. Prognostic Value of –MicroRNA-497 in Various Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dis. Markers. 2019. 2019. 2491291. doi: 10.1155/2019/2491291.
2. Luo G., He K., Xia Z. et al. Regulation of mic–roRNA-497 expression in human cancer. Oncol. Lett. 2021. 21(1). 23. doi: 10.3892/ol.2020.12284.
3. Tao S., Li H., Ma X. et al. Methylation-Mediated Silencing of MicroRNA-497 Promotes Breast Cancer Progression Through Up-Regulation of Mucin1. Front. Oncol. 2020. 10. 552099. doi: 10.3389/fonc.2020.552099.
4. Li D., Zhao Y., Liu C. et al. Analysis of MiR-195 and –MiR-497 expression, regulation and role in breast cancer. Clin. Cancer Res. 2021. 17(7). 1722-1730. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-1800.
5. Li Y., Hua K., Jin J. et al. miR‑497 inhibits proliferation and invasion in triple‑negative breast cancer cells via YAP1. Oncology Letters. 2021. 22(2). 580. doi: 10.3892/ol.2021.12841.
6. Wang S., Li H., Wang J. et al. Expression of mic–roRNA-497 and its prognostic significance in human breast cancer. Diagn. Pathol. 2013. 8. 172. doi: 10.1186/1746-1596-8-172.
7. Shen L., Li J., Xu L. et al. miR-497 induces apoptosis of breast cancer cells by targeting Bcl-w. Exp. Ther. Med. 2012. 3(3). 475-80. doi: 10.3892/etm.2011.428.
8. Guo S.T., Jiang C.C., Wang G.P. et al. MicroRNA-497 targets insulin-like growth factor 1 receptor and has a tumour suppressive role in human colorectal cancer. Oncogene. 2013. 32(15). 1910-1920. doi: 10.1038/onc.2012.214.
9. Jiang Y.S., Meng Q.H., Qi J.Q. et al. MiR-497 promotes metastasis of colorectal cancer cells through Nrdp1 inhibition. Tumour Biol. 2015. 36(10). 7641-7647. doi: 10.1007/s13277-015-3489-9.
10. Liu J., Zhou Y., Shi Z. et al. microRNA-497 modulates breast cancer cell proliferation, invasion, and survival by targeting SMAD7. DNA Cell. Biol. 2016. 35(9). 521-529. doi: 10.1089/dna.2016.3282.
11. Feliciano A., González L., Garcia-Mayea Y. et al. Five microRNAs in serum are able to differentiate breast cancer patients from healthy individuals. Front. Oncol. 2020. 10. 586268. doi: 10.3389/fonc.2020.586268.
12. Chang Y.Y., Kuo W.H., Hung J.H. et al. Deregulated microRNAs in triple-negative BC revealed by deep sequencing. Mol. Cancer. 2015. 14. 36. doi: 10.1186/s12943-015-0301-9.
13. Luo M., Shen D., Zhou X. et al. MicroRNA-497 is a potential prognostic marker in human cervical cancer and functions as a tumor suppressor by targeting the insulin-like growth factor 1 receptor. Surgery. 2013. 153(6). 836-847. doi: 10.1016/j.surg.2012.12.004.

Повернутися до номеру