Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №7, 2023

Повернутися до номеру

Оцінка впливу рівня вітаміну D на перебіг хронічного гепатиту С, коморбідного з хронічним панкреатитом

Автори: M.A. Derbak, O.V. Buchok, T.M. Ganych, O.A. Rishko, V.V. Timashev
State Higher Educational Institution “Uzhhorod National University”, Uzhhorod, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Хронічний гепатит С (ХГС) часто ускладнюється супутніми захворюваннями шлунково-кишкового тракту, одним з яких є хронічний панкреатит (ХП). Це негативно впливає на клінічний перебіг обох хвороб, призводить до дефіциту поживних речовин, зокрема вітаміну D, та погіршує якість життя (ЯЖ) пацієнтів. Мета дослід­ження: вивчити особливості клінічного перебігу ХГС, коморбідного з ХП, та оцінити ЯЖ в осіб із різним умістом вітаміну D у сироватці крові. Матеріали та методи. У дослідження включені 120 хворих, які були розділені на дві групи: першу — 72 пацієнти із ХГС та ХП, другу — 48 осіб із ХГС. У свою чергу, першу групу залежно від ферментативної активності підшлункової залози (ПЗ) розділено на групу 1а (n = 52), що включала хворих на ХГС та ХП із зовнішньосекреторною недостатністю (ЗСН) ПЗ, та групу 1б (n = 20) — пацієнти із ХГС та ХП зі збереженою зовнішньосекреторною функцією ПЗ. В усіх хворих проводили копроскопію, визначали рівень фекальної еластази (ФЕ-1), вітаміну D, вірусного навантаження, встановлювали ступінь фіброзу та некрозапальної активності за допомогою FibroTest та ActiTest. Ситуативну тривожність оцінювали за методикою Спілбергера — Ханіна, а ЯЖ — за допомогою опитувальника SF-12. Аналіз і обробку результатів обстеження хворих здійснювали за допомогою комп’ютерної програми Jamovi 2.3.2.1, Microsoft Office Excel for Windows 2016 з використанням методу Краскела — Уолліса, критерія Манна — Уїтні — Вілкоксона та коефіцієнта кореляції Пірсона. Різницю вважали статистично значущою при p < 0,05. Результати. У хворих групи 1а встановлено вірогідно нижчий рівень вітаміну D, ніж у групах 1б та 2. У пацієнтів першої групи з вищими стадіями фіброзу (F2–3 та F3–4), більшим ступенем некрозапальної активності печінки (> А2) та виcоким вірусним навантаженням реєструється нижчий рівень вітаміну D, ніж в осіб із початковими стадіями фіброзу та менш вираженою некрозапальною активністю печінки. Хворі на ХГС, ХП із ЗСН ПЗ вірогідно частіше скаржилися на зміни настрою, підвищену тривожність, швидку втомлюваність та м’язову слабкість, ніж особи зі збереженою зовнішньосекреторною функцією ПЗ та пацієнти із ХГС. Рівень вітаміну D у хворих на ХГС, ХП із ЗСН ПЗ позитивно корелює з умістом ФЕ-1. В усіх хворих на ХГС, коморбідний із ХП, виявлено негативний вплив низьких рівнів вітаміну D на показники ЯЖ та тривожності. Висновки. Знижений рівень вітаміну D в крові пацієнтів із ХГС та ХП погіршує перебіг захворювання та асоційований зі зниженням якості життя.

Background. Chronic hepatitis C (СHC) is often complicated by the presence of concomitant gastrointestinal diseases, one of which is chronic pancreatitis (CP). This has a negative impact on the clinical course of both diseases, contributes to nutrient deficiencies, in particular vitamin D, and worsens the quality of life of patients. The aim of the research was to study the features of the clinical course of CHC in comorbidity with CP and to evaluate the quality of life in patients with different levels of vitamin D in blood serum. Materials and methods. The study included 120 patients who were divided into 2 groups: group 1 — 72 patients with CHC and CP and group 2 — 48 patients with CHC. In turn, patients of group 1, depending on the enzymatic activity of the pancreas, were divided into group 1a (n = 52), which included patients with CHC and CP with exocrine insufficiency (EI), and group 1b (n = 20) — patients with CHC and CP with preserved exocrine function of the pancreas. In all patients, fecal coproscopy was performed, the level of fecal elastase (FE-1), vitamin D, viral load was determined, and the degree of fibrosis and necroinflammatory activity was evaluated using FibroTest and ActiTest. Situational anxiety was assessed according to the Spielberger-Hanin method, and quality of life using the SF-12 questionnaire. The analysis and processing of the results of the examination of patients was carried out using the computer program Jamovi 2.3.2.1, Microsoft Office Excel for Windows 2016 using the Kruskal-Wallis method, the Mann-Whitney-Wilcoxon criterion and the Pearson correlation coefficient. The difference was considered to be statistically significant at p < 0.05. Results. A significantly lower level of vitamin D was found in patients of group 1a than in patients of groups 1b and 2. Patients of group 1 with higher stages of fibrosis (F2–3 and F3–4), a higher degree of necroinflammatory activity in the liver (> A2) and a high viral load have lower levels of vitamin D than those with initial stages of fibrosis and less severe necroinflammatory process in the liver. Patients with CHC, CP and exocrine insufficiency complained of mood changes, increased anxiety, rapid fatigue, and muscle weakness significantly more often than those with preserved exocrine function and patients with CHC. The level of vitamin D in people with CHC, CP and exocrine insufficiency positively correlates with the level of FE-1. In all patients with CHC in comorbidity with CP, a negative effect of low levels of vitamin D on indicators of quality of life and anxiety was found. Conclusions. A reduced level of vitamin D in the blood of patients with CHC and CP worsens the course of the disease and is associated with a decrease in quality of life.


Ключові слова

вітамін D; хронічний гепатит С; ступінь фіброзу печінки; хронічний панкреатит; ферментативна активність підшлункової залози; якість життя

vitamin D; chronic hepatitis C; degree of liver fibrosis; chronic pancreatitis; enzymatic activity of the pancreas; quality of life


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Brunner N., Bruggmann P. Trends of the Global Hepa–titis C Disease Burden: Strategies to Achieve Elimination. J. Prev. Med. Public Health. 2021 Jul 31. 54(4). 251-8. doi: 10.3961/ –jpmph.21.151.
 2. Babinets L.S., Shaihen O.R., Homyn Ol., Halabitska I.M. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C. Wiad. Lek. 2019 Apr. 72(4). 595-9. doi: 10.36740/WLek201904117.
 3. Cacoub P., Comarmond C., Domont F., Savey L., Desbois A.C., Saadoun D. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection. Therapeutic Advances in Infection. 2016 Feb. 3(1). 3-14. doi: 10.1177/2049936115585942.
 4. Pankiv I. Vitamin D: new aspects of application, effective doses. The current state of the problem. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2021. 17(1). 38-42. doi: 10.22141/2224-0721.17.1.2021.226430.
 5. Zhu C., Zhang Y., Wang T., Lin Y., Yu J. et al. Vitamin D supplementation improves anxiety but not depression symptoms in patients with vitamin D deficiency. Brain Behav. 2020 Sep 18. 10(11). e01760. doi: 10.1002/brb3.1760.
 6. Cui X., Eyles D.W. Vitamin D and the Central Nervous System: Causative and Preventative Mechanisms in Brain Disorders. Nutrients. 2022 Jan. 14(20). 4353. doi: 10.3390/nu14204353.
 7. Husemoen L.L., Ebstrup J.F., Mortensen E.L., Schwarz P., Skaaby T. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and self-reported mental health status in adult Danes. Eur. J. Clin. Nutr. 2016 Jan. 70(1). 78-84. doi: 10.1038/ejcn.2015.129.
 8. Cheng Y., Huang Y., Huang W. The effect of vitamin D supplement on negative emotions: a systematic review and meta-analysis. Depress. Anxiety. 2020 Jun. 37(6). 549-64. doi: 10.1002/da.23025.
 9. Cai F., Hu C., Chen C.J., Han Y.P., Lin Z.Q. et al. Vitamin D and Pancreatitis: A Narrative Review of Current Evidence. Nutrients. 2022 May 18. 14(10). 2113. doi: 10.3390/nu14102113.
 10. Villar L.M., Del Campo J.A., Ranchal I., Lampe E., Romero-Gomez M. Association between vitamin D and hepatitis C virus infection: a meta-analysis. World J. Gastroenterol. 2013 Sep 21. 19(35). 5917-24. doi: 10.3748/wjg.v19.i35.5917.
 11. Nikfarjam M., Wilson J.S., Smith R.C. Diagnosis and mana–gement of pancreatic exocrine insufficiency. Medical Journal of Australia. 2017 Aug. 207(4). 161-5. doi: 10.5694/mja16.00851.
 12. Schevchenko-Makarenko O.P., Schostakovych-Koretska L.R., Chykarenko Z.O., Tkachenko V.D., Lisnicha O.O. Evaluation of life quality of patients with chronic hepatitis C. Med. Perspekt. 2017 Dec 6. 22(4). 81-6. doi: 10.26641/2307-0404.2017.4.117677.
 13. Babinets L.S., Shaihen O.R., Khomyn H.O. Quality of life of patients with chronic pancreatitis combined with viral hepatitis C. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2018. 1. 38-43 (in Ukrainian). doi: 10.11603/1811-2471.2019.v0.i2.10371.
 14. Da Silva Oliveira K., Buss C., Tovo C.V. Is there an association between vitamin D and liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C? Arq. Gastroenterol. 2017 Mar. 54. 57-9. doi: 10.1590/S0004-2803.2017v54n1-11.
 15. Waldenström J., Nyström K., Nilsson S., Norkrans G., Ydreborg M. et al. The relation of 25-hydroxy vitamin D concentrations to liver histopathology, seasonality and baseline characteristics in chronic hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection. PLoS One. 2020 Aug 21. 15(8). e0237840. doi: 10.1371/journal.pone.0237840.
 16. Ravaioli F., Pivetti A., Di Marco L., Chrysanthi C., Frassanito G. et al. Role of Vitamin D in Liver Disease and Complications of Advanced Chronic Liver Disease. Int. J. Mol. Sci. 2022 Aug 12. 23(16). 9016. doi: 10.3390/ijms23169016.
 17. Jeong J.Y., Jun D.W., Park S.J., Sohn J.H., Kim S.G. et al. Effects of vitamin D supplements in patients with chronic hepatitis C: a randomized, multi-center, open label study. Korean J. Intern. Med. 2020 Sep. 35(5). 1074-1083. doi: 10.3904/kjim.2018.273.
 18. Nikolaychuk M.A., Shostakovych-Koretska L.R., Budayeva I.V., Shevchenko-Makarenko O.P. Provision of vitamin D in patients with chronic hepatitis C. Infectious Diseases — Infektsiyni Khvoroby. 2019. 3. 10-15. doi: 10.11603/1681-2727.2019.3.10630.
 19. Dadabhai A.S., Saberi B., Lobner K., Shinohara R.T., Mullin G.E. Influence of vitamin D on liver fibrosis in chronic hepatitis C: a systematic review and meta-analysis of the pooled clinical trials data. World J. Hepatol. 2017 Feb 18. 9(5). 278-87. doi: 10.4254/wjh.v9.i5.278.
 20. Othman M.O., Harb D., Barkin J.A. Introduction and practical approach to exocrine pancreatic insufficiency for the practicing clinician. Int. J. Clin. Pract. 2018 Feb. 72(2). e13066. doi: 10.1111/ijcp.13066.

Повернутися до номеру