Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №1, 2023

Повернутися до номеру

Взаємозв’язок цукрового діабету і захворювань тканин пародонта

Автори: Добровинська О.В. (1), Хлєбас С.В. (2), Мазур П.В. (2), Слободяник-Коломоєць М.В. (2)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України, м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Взаємозв’язок патологічних процесів, що розвиваються в різних органах і системах організму, залишається однією із складних і до кінця не вирішених проблем клінічної медицини. У статті подано огляд літератури, що містить сучасні погляди на етіологію та патогенез запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта та їхній зв’язок з ендокринною патологією, а саме з цукровим діабетом. Наведено сучасні дані про роль пародонтопатогенної мікрофлори в патогенезі цукрового діабету. Поєднаний перебіг соматичної та стоматологічної патології вимагає від стоматологів та ендокринологів спільних зусиль щодо профілактики загальних факторів ризику.

The relationship of pathological processes that develop in various organs and systems of the body remains one of the complex and unsolved problems of clinical medicine. The article presents a review of the literature containing modern views on the etiology and pathogens of inflammatory dystrophic diseases of periodontal tissues and their correlation with endocrine pathology, namely diabetes. Current data on the role of periodontal pathogenic microflora in the pathogenesis of diabetes are presented. A combined course of somatic and dental pathology requires dentists and endocrinologists to make joint efforts to prevent common risk factors.


Ключові слова

цукровий діабет; інсулінорезистентність; прозапальні і катаболічні цитокіни; інтерлейкін-1β; інтерлейкін-6; фактор некрозу пухлини α; простагландин Е2; С-реактивний білок

diabetes; insulin resistance; anti-inflammatory and catabolic cytokines; interleukin-1β; interleukin-6; tumor necrosis factor α; prostaglandin E2; C-reactive protein


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Буряк Р.В., Слободяник М.В., Позур Т.П. Стоматологічна допомога пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Oral and General Health. 2022. Т. 3. № 3. С. 16-20.
2. Вітовський Р.М., Мазур І.П., Слободяник М.В. Поширеність пародонтопатогенної мікрофлори в пацієнтів із клапанною патологією серцево-судинної системи. Сучасна стоматологія. 2018. № 2. С. 24-30. 
3. Витовский Р.М., Мазур И.П., Слободяник М.В., Мартыщенко И.В. Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта. Вісник серцево-судинної хірургії. 2018. № 1. С. 72-78. 
4. Мазур И.П., Слободяник М.В. Системные антибактериальные препараты в пародонтологии. Современная стоматология. 2016. № 1. С. 42-46 
5. Мазур І.П., Левченко А.-О.Ю., Слободяник М.В., Мазур П.В. Сучасні підходи до лікування захворювань пародонта з використанням препарату місцевої дії з протизапальними та антибактеріальними властивостями. Oral and General Health. 2022. Т. 3. № 3. С. 49-53.
6. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 7th edition, 2015. Available at: https://www.idf.org/idf-diabetes-atlas-seventh-edition (Accessed 18 December 2015).
7. Rahnuma Ahmad, Mainul Haque. Oral Health Messiers: Diabetes Mellitus Relevance. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. 2021. 14. 3001-3015. https://doi.org/10.2147/DMSO.S318972.
8. American Diabetes Association 2022. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes — 2022. Diabetes Care. Vol. 2022. 45(Suppl. 1).
9. Bloomgarden Z. Diabetes Care. 2007. Vol. 30 (2). Р. 423-31.
10. Довідник клінічної ендокринології. За ред. М.Д. Тронька, О.В. Большової. Київ, 2020.
11.  Guthmiller J.M., Novak K.F. Periodontal diseases. ASM Press, 2002. Chapter 8. Available from: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2496/. Accessed April 17, 2021.
12. Tsaousoglou P., Nietzsche S., Cachovan G., Sculean A., Eick S. Antibacterial activity of moxifloxacin on bacteria associated with periodontitis within a biofilm. J. Med. Microbiol. 2014. Vol. 63(Pt 2). Р. 284-292. doi: 10.1099/jmm.0.065441-0.
13. Jünemann S., Prior K., Szczepanowski R., et al. Bacterial community shift in treated periodontitis patients revealed by ion torrent 16S rRNA gene amplicon sequencing. PLoS One. 2012. Vol. 7(8). e41606. doi: 10.1371/journal.pone.0041606.
14.  Hajishengallis G., Liang S., Payne M.A., et al. Low-abundance biofilm species orchestrates inflammatory periodontal disease through the commensal microbiota and complement. Cell Host Microbe. 2011. Vol. 10(5). 497-506. doi: 10.1016/j.chom.2011.10.006.
15. Mussbacher M., Salzmann M., Brostjan C., et al. Cell type-specific roles of NF-κB linking inflammation and thrombosis. Front. Immunol. 2019. Vol. 10. Р. 85. doi: 10.3389/fimmu.2019.00085.
16.  Iba T., Levy J.H. Inflammation and thrombosis: roles of neutrophils, platelets and endothelial cells and their interactions in thrombus formation during sepsis. J. Thromb. Haemost. 2018. Vol. 16 (2). Р. 231-241. doi: 10.1111/jth.13911 
17.  Rejnmark L. Bone effects of glitazones and other anti-diabetic drugs. Curr. Drug Saf. 2008. Vol. 3(3). Р. 194-8. doi: 10.2174/157488608785699478.
18.  Vianna et al. Diabetol. Metab. Syndr. 2017. Vol. 9. Р. 75. DOI: 10.1186/s13098-017-0274-5.
19.  Schwartz A.V., Sellmeyer D.E., Vittinghoff E., et al. Thiazolidinedione use and bone loss in older diabetic adults. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006. 91(9). 3349-54. doi: 10.1210/jc.2005-2226.
20.  Bosi E., Camisasca R.P., Collober C., Rochotte E., Garber A.J. Effects of vildagliptin on glucose control over 24 weeks in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin. Diabetes Care. 2007. Vol. 30(4). Р. 890-5. doi: 10.2337/dc06-1732.

Повернутися до номеру