Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний неврологічний журнал Том 18, №6, 2022

Повернутися до номеру

Нейропептиди (Мемопрув) у системі геріатричної фармакології

Автори: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

У статті наведено власні дані про вплив курсового прийому Мемопруву (по 1 таблетці протягом 30 днів) у 20 наукових співробітників літнього віку (середній вік — 68,2 ± 3,2 року) на мнестичні процеси (короткочасна, довготривала пам’ять), емоційний фон (рівень тривоги), структурну характеристику реорганізації біоелектричної активності головного мозку, зміни церебральної гемодинаміки. Виділено три варіанти електроенцефалографічної реакції на Мемопрув. Загальним для цих варіантів є збільшення сумарної потужності електрогенезу мозку (на 15–25 %), підвищення частоти альфа-ритму — основного, базисного ритму електроенцефалограми (ЕЕГ). Тип впливу Мемопруву на потужність повільних ритмів (дельта, тета) має особливості залежно від варіанта ЕЕГ. У пацієнтів літнього віку Мемопрув викликав збільшення лінійної систолічної швидкості кровотоку у двох середніх мозкових артеріях, хребетних артеріях та основній артерії. Результати комплексного аналізу впливу курсового прийому Мемопруву свідчать про його позитивний вплив на функціональний стан головного мозку (емоційно-мнестичні показники, біоелектричну активність головного мозку, стан церебральної гемодинаміки) у людей літнього віку і дають підстави рекомендувати Мемопрув для застосування в системі геріатричної фармакологічної корекції емоційно-мнестичної діяльності.

The article presents our own data on the effect of Memoprove (1 tablet for 30 days) course administration on mnestic processes (short-term, long-term memory), emotional background (level of anxiety), structural characteristics of the reorganization of the bioelectrical activity of the brain, changes in cerebral hemodynamics of 20 elderly researchers (average age — 68.2 ± 3.2 years). There are three variants of the electroencephalographic reaction to Memoprove. For all them, the following is common: an increase in the total power of electrogenesis of the brain (by 15–25 %), an increase in the frequency of the alpha rhythm — the main, basic rhythm of the electroencephalogram. The type of Memoprove influence on the power of slow rhythms (delta, theta) has features depending on the electroencephalographic variant. In the elderly patients, Memoprove caused an increase in the systolic linear blood flow velocity in the two middle cerebral arteries, vertebral arte-ries and basilar artery. The results of a comprehensive analysis of Memoprove course administration indicate its positive effect on the functional state of the brain (according to emotional and cognitive indicators, bioelectrical activity of the brain, the state of cerebral hemodynamics) in the elderly people and give grounds for recommending Memoprove use in the system of geriatric pharmacological correction of emotional and mnestic activity.


Ключові слова

пацієнти літнього віку; головний мозок; функціональний стан; емоційно-мнестичні показники; фармакологічна корекція; Мемопрув

elderly patients; brain; functional state; emotional and cognitive indicators; pharmacological correction; Memoprove

Вступ

При старінні відбувається зміна емоційно-мнестичних функцій, знижується психічна й фізична активність. Темп і тип вікових змін визначаються як конституціонально-генетичними особливостями організму, так і інтенсивністю впливу соціально-середовищних факторів (стрес, екологія, тип харчування тощо) [1, 2]. Особливо впливають на рівень життєвої активності літньої людини зменшення об’єму і якості пам’яті, зміни емоційного фону.
У геронтології активно ведеться розробка й застосування препаратів для корекції вікових змін емоційно-мнестичних процесів. Численні дані свідчать про позитивний вплив пептидних препаратів (церебролізин, актовегін, кортексин тощо) на функціональний стан мозку в старості [3, 4]. Особливе місце серед пептидів посідає Мемопрув, який характеризується нейропротективною активністю й стимулюючим ефектом щодо синаптичної щільності й нейропластичності [5, 6].
Мета роботи — провести в літніх людей комплексний аналіз дії курсового прийому Мемопруву на психоемоційний стан, структуру стану біоелектричної активності головного мозку і стан мозкового кровообігу.

Матеріали та методи 

Проведено комплексне клініко-інструментальне обстеження 20 пацієнтів літнього віку (середній вік — 68,2 ± 3,2 року) з початковими проявами дисциркуляторної атеросклеротичної енцефалопатії. Усі пацієнти — співробітники науково-дослідних інститутів 
м. Києва. Останніми роками вони почали помічати деяке зниження пам’яті, тривогу, значною мірою зумовлену ситуацією в Україні.
Пацієнти отримували Мемопрув — 1 табл/добу протягом 30 днів. Для аналізу впливу лікування на функціональний стан головного мозку проводилось комплексне обстеження, яке включало:
— клініко-неврологічний огляд;
— нейропсихологічне тестування (тест Лурія, шкала тривоги Спілбергера — Ханіна);
— аналіз біоелектричної активності головного мозку методом комп’ютерної електроенцефалографії (ЕЕГ) на 16-канальному електроенцефалографі Neurofax EEG, Nihon Kohden, Японія;
— дослідження мозкового кровообігу методом ультразвукового дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних відділів магістральних артерій голови і шиї за допомогою приладу Philips Envisa.
Перед тим як виконати аналіз впливу курсового (1 міс.) застосування Мемопруву на функціональний стан мозку в пацієнтів літнього віку, провели ЕЕГ-дослідження до і після (через 24 год) прийому 2 таблеток з метою визначення чутливості мозку до Мемопруву. Встановлено, що через 24 години після прийому в пацієнтів літнього віку збільшувалась потужність електричної активності головного мозку в діапазоні альфа-1-, альфа-2-ритму і підвищувалась частота альфа-ритму в середньому на 0,5–0,7 Гц, а в окремих пацієнтів на 15 % збільшилась потужність у діапазоні дельта-ритму. За даними M.D. Mijajlovic і співавт. [6], Мемопрув уже через 6 годин після застосування викликав також вірогідне збільшення потужності альфа-активності й дельта-ритму.
Отже, через 6 і 24 години після одноразового прийому Мемопруву реєструється його вплив на функціональний стан таламокортикальних структур, які генерують альфа-ритм, що свідчить про високу нейротропність препарату.

Результати та обговорення

Проведено аналіз впливу Мемопруву на функціональний стан головного мозку в пацієнтів літнього віку з початковими проявами вікових змін нервової системи за даними ультразвукової допплерографії судин головного мозку та біоелектричної активності головного мозку. Встановлено, що під впливом Мемопруву відзначається покращання короткочасної і довготривалої пам’яті (рис. 1).
У пацієнтів літнього віку курсовий прийом Мемопруву викликав деяке зниження реактивної та особистісної тривоги (табл. 1).
Аналіз динаміки структури частотно-амплітудних показників ЕЕГ у пацієнтів літнього віку під впливом Мемопруву показав наявність трьох типів реакції. Загальним для усіх обстежених є збільшення сумарної потужності (на 15–20 %) і частоти альфа-ритму (на 0,5–1,0 Гц).
І тип. В окремих ділянках мозку знижується потужність у діапазоні повільних ритмів (дельта, тета), збільшується частота альфа-ритму (на 0,5–1,0 Гц); сумарна енергія повільних ритмів (тета) зменшується з 181 до 104. Зміни потужності альфа-2-ритму вірогідно збільшувались; сумарна енергія збільшувалась на 15 %.
 
На рис. 2 подано особливості І типу реакції — півкульні й регіонарні напрямки змін основних ЕЕГ-показників, частоти альфа-ритму й потужності окремих ритмів під впливом Мемопруву в пацієнтів літнього віку. Привертає увагу статистично вірогідне зниження потужності повільних ритмів (переважно в правій півкулі), підвищення частоти альфа-ритму, а також перерозподіл потужності в діапазонах альфа-ритмів — зниження потужності альфа-1-ритму й статистично вірогідне підвищення потужності альфа-2-ритму в обох півкулях 
ІІ тип. ЕЕГ-реакції під впливом Мемопруву змінюються таким чином: зростає потужність у діапазонах альфа-1-, альфа-2-ритмів і в обох півкулях на тлі збільшення потужності тета-ритму. Так, сумарна потужність альфа-1-ритму під впливом Мемопруву збільшувалась з 270 до 325, альфа-2-ритму — зі 197 до 268, бета-1-ритму — зі 124 до 168, бета-2-ритму — з 11 до 20, тета-ритму — з 275 до 380; сумарна потужність — зі 140 до 211.
На рис. 3 зображено спрямованість змін основних ритмів ЕЕГ, характерних для ІІ типу ЕЕГ-реакції на Мемопрув.
На рис. 4 подано фрагмент фонової ЕЕГ і частотно-інтегративної характеристики аналізу біоелектричної активності головного мозку хворої М.С. (63 роки) до (А) і після (В) прийому Мемопруву.
ІІІ тип ЕЕГ-реакції на Мемопрув характеризується збільшенням потужності альфа-1-ритму (з 234 до 381), альфа-2-ритму (зі 131 до 224), середньої частоти альфа-ритму (з 8,59 до 9,7 Гц) і сумарної потужності (зі 141,56 до 209,23). Мемопрув збільшує потужність у діапазоні бета-1-ритму. Так, потужність бета-1-ритму до застосування становила 19,62, а після — 49,16.
Слід відзначити, що в пацієнтів із ІІІ типом ЕЕГ-реакції, на відміну від інших типів, статистично вірогідно збільшувалась потужність у діапазоні повільних ритмів. Так, фонова потужність у діапазоні тета-ритму становила 440,32, а після прийому препарату збільшувалась до 577,14. Такий тип ЕЕГ-реакції був характерним для 10 % пацієнтів з вираженими психоемоційними проявами. На рис. 5 подано спрямованість змін потужності основних ритмів ЕЕГ і частоти альфа-ритму в пацієнтів із ІІІ типом ЕЕГ-реакції на Мемопрув.
У всіх пацієнтів із різними типами ЕЕГ-реакції відзначався позитивний вплив Мемопруву, адже збільшувалась сумарна енергія (на 15–25 %), підвищувалась частота альфа-ритму, а, як відомо, частота альфа-ритму є біологічним годинником мозку, і різке зниження цієї частоти (за даними лонгітудинальних спостережень) є прогностично несприятливим і супроводжується порушенням мозкового кровообігу, зниженням об’єму пам’яті та іншими неврологічними проявами. У довгожителів і їхніх родичів відзначається висока частота альфа-ритму (10–11 Гц), що розглядається як генетичний маркер довголіття.
Отже, отримані результати дають підстави продовжувати вивчати дію Мемопруву на функціональний стан головного мозку на контингенті людей літнього віку з урахуванням їх психоконституціональної структури, генетичного фону (наявність довгожительства або серцево-судинної патології в генеалогічному анамнезі).
Також проведено аналіз впливу Мемопруву на різні рівні церебральної гемодинаміки в пацієнтів літнього віку. Вплив Мемопруву на мозковий кровообіг оцінювався за даними морфофункціонального стану церебральних судин і швидкісними показниками. Розмір комплексу інтима-медіа (КІМ) загальної сонної артерії становив у середньому 0,85 ± 0,05 мм, що відповідає віковим показникам. У 45 % пацієнтів діагностовано атеросклеротичні бляшки різних типів і переважно стенози до 50 %, які не впливають на кровотік, і лише у 2 пацієнтів виявлено стеноз 60 %. Характеристика розмірів КІМ, частота і розмір атеросклеротичних бляшок і стенозів загальної сонної артерії свідчать про початкові атеросклеротичні ураження судин головного мозку в обстежених пацієнтів. Необхідно підкреслити, що під впливом Мемопруву не виявлено статистично вірогідних змін структурно-морфологічних характеристик екстракраніальних каротидних судин мозку (КІМ, частота атеросклеротичних бляшок, розміри стенозів).
Під впливом Мемопруву в пацієнтів змінювались швидкісні показники в окремих судинах каротидного і вертебробазилярного басейнів (табл. 2).
Так, згідно з даними, поданими в табл. 2, Мемопрув збільшує лінійну систолічну швидкість кровотоку (ЛСШК) у 2 внутрішніх сонних артеріях (СМА), у 2 хребетних артеріях і в базилярній артерії (БА). Отже, ЛСШК збільшується в окремих судинах як каротидного (СМА), так і вертебробазилярного басейну (БА, ХА). Враховуючи активний вплив Мемопруву на біоелектричну активність мозку на тлі незначних змін швидкісних показників мозкового кровообігу, можна стверджувати, що має місце переважний нейрометаболічний вплив Мемопруву на функціональний стан головного мозку. Проте для об’єктивізації цього положення необхідний детальний аналіз мозкового кровообігу з урахуванням ендотеліальної функції судин і стану периферичного судинного опору.
На сьогодні результати досліджень впливу Мемопруву на функціональний стан головного мозку дають підстави відзначити його комплексний метаболічний і гемодинамічний механізм дії.

Висновки

Завершуючи аналіз впливу курсового (1 міс.) застосування Мемопруву на функціональний стан головного мозку в осіб літнього віку з початковими проявами церебрального атеросклерозу, слід відзначити його позитивну дію на емоційно-мнестичні показники, біоелектричну активність головного мозку й мозковий кровообіг.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
 
Отримано/Received 03.10.2022
Рецензовано/Revised 14.10.2022
Прийнято до друку/Accepted 17.10.2022

Список літератури

1. Старение мозга / Под общей редакцией академика АН УССР В.В. Фролькиса. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1991. 280 с.
2. Aging. Facts and Theories. Editors: L. Robert, T. Fulor. Interdisciplinary Topics in Gerontology. 2014. 39. 215.
3. Кузнецов В.В. и соавт. Hemispheric peculiarities of cerebrolysin effects on the brain functional state in patients with atherothrombotic ischemic stroke. Stroke. Gerontology and Geriatric Research. 2017. 1(1). 1004-1007.
4. Crook T.H., Ferris S.H., Alvarez X.A., Laredo M., Moessler H. Вплив N-PEP-12 на пам’ять людей літнього віку. Міжнар. клінічна психофармакологія. 2005. 20(2).
5. Balea M., Birle C., Costin C. et al. Ефективність препарату N-Pep-12 у нейровідновленні після ішемічного інсульту. Neurological Sciences. 2018. https://doi.org/10.1007/s10072-020-04707-9.
6. Mijajlovic M.D., Pavlovic A., Brainin M., Heiss W.D., Quinn T.J. et al. Post-stroke dementia — a comprehensive rewiev. BMC Med. 2017. 15. 11-11. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0779-7.

Повернутися до номеру