Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Modulation of lipid peroxidation and energy metabolism in the gastric mucosa as a mechanism of antiulcer activity of placental cryoextract in the healing of stress-induced ulcers

Authors: Кошурба І.В. (1), Гладких Ф.В. (2, 3), Чиж М.О. (2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний перинатальний центр», м. Чернівці, Україна
(2) — Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків, Україна
(3) — Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва
Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Виразкова хвороба посідає провідне місце в загальній структурі захворювань органів травлення: її поширеність становить 6,00–10,0 % серед населення розвинених країн, а смертність коливається від 6 до 9,7 на 100 тис. населення. Важливим етіологічним чинником зазначеної патології виступає нервово-психічний фон, насамперед стрес, що при повторному впливі стає ініціюючим фактором порушення фізіологічної рівноваги між елементами «агресії» та «захисту» слизової оболонки шлунка (СОШ). Мета: встановити механізми захисної активності кріоекстракту плаценти (КЕП) за даними біохімічних показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту в слизовій оболонці шлунка на моделі стрес-індукованого ерозивно-виразкового ушкодження. Матеріали та методи. Дослідження проведені на 28 нелінійних лабораторних щурах-самцях масою 200–220 г. Стрес-індуковану виразку шлунка моделювали в умовах водно-іммобілізаційного стресу у щурів за методикою Takagi K.Y. et al. Вміст реактантів з тіобарбітуровою кислотою у СОШ визначали спектрофотометрично за методом Asakawa Т. et al., активність каталази у СОШ — спектрофотометрично за методом Королюка М.А. та співавт., вміст відновленого глутатіону у СОШ — спектрофотометрично за методом Beutler E.D. et al., вміст аденілових нуклеотидів у СОШ — хроматографічним методом. Енергетичний заряд розраховували за формулою Atkinson D.E. Результати. Профілактичне п’ятиденне застосування КЕП призвело до ослаблення вираженості стрес-індукованих процесів ПОЛ та енергетичного дисбалансу у СОШ. Так, встановлено, що у щурів, яким вводили КЕП, відмічено статистично вірогідне (р < 0,001) підвищення вмісту аденозинтрифосфату на 73,3 %, аденозиндифосфату (р < 0,001) — на 37,3 % та зниження вмісту аденозинмонофосфату (р < 0,001) на 47,6 %, які загалом призвели до підвищення енергетичного заряду (р < 0,001) на 35,1 % відносно показників щурів, підданих водно-іммобілізаційному стресу без корекції (контрольна група). Установлено, що введення КЕП призвело до статистично вірогідного (р < 0,001) зростання антиоксидантно-прооксидантного індексу в 3,1 раза відносно показників контрольної групи, що становив 26,60 ± 0,96 і 8,60 ± 0,43 відповідно. Висновки. Профілактичне п’ятиденне введення КЕП призводить до відновлення балансу в системі аденілових нуклеотидів та відповідно до статистично вірогідного (р < 0,001) зростання енергетичного заряду на 35,1 % відносно показників тварин контрольної групи. Пригнічення стрес-індукованої гіперактивації ПОЛ у СОШ виступає одним із механізмів його гастропротективної активності.

Background. Peptic ulcer disease has a leading place in the overall structure of digestive diseases: its prevalence is 6.00–10.0 % of the population in developed countries, and mortality ranges from 6 to 9.7 per 100 thousand population. An important etiological factor of this pathology is the neuropsychological background, prima­rily stress, which under repeated exposure becomes the initiating factor of physiological imbalance between the elements of aggression and protection of the gastric mucosa. The purpose was to establish the mechanisms of the protective activity of placental cryoextract based on the biochemical indicators of lipid peroxidation and antioxidant protection in the gastric mucosa on a model of stress-induced erosive-ulcerative damage. Materials and methods. Stu­dies were performed on 28 nonlinear laboratory male rats weig­hing 200–220 g. Stress-induced gastric ulcer was modeled under water-immobilization stress in rats according to the K.Y. Takagi et al. In the gastric mucosa, the content of reactants with thiobarbituric acid was determined spectrophotometrically by the method of T. Asakawa et al., catalase acti­vity — spectrophotometrically by the method of M.A. Korolyuk et al., the content of reduced glutathione — spectrophotometrically by the method of E.D. Beutler et al., the level of adenyl nucleotides was determined using chromatographic me­thod. Energy charge was calculated by D.E. Atkinson equation. ­Results. The prophylactic five-day use of placental cryoextract led to a decrease in the severity of stress-induced lipid peroxidation and ener­gy imbalance in the gastric mucosa. Thus, it was found that rats who received placental cryoextract had a statistically significant (p < 0.001) increase in adenosine triphosphate content by 73.3 %, an increase in adenosine diphosphate (p < 0.001) by 37.3 % and a decrease in adenosine monophosphate (p < 0.001) by 47.6 % that led to an increase in energy charge (p < 0.001) by 35.1 % compared to rats exposed to water-immobilization stress without correction (control group). It was shown that the use of placental cryoextract led to a statistically significant (p < 0.001) increase in the antioxidant-prooxidant index by 3.1 times versus control group, which was (26.60 ± 0.96) and (8.60 ± 0.43), respectively. Conclusions. Prophylactic five-day administration of placental cryoextract leads to the restoration of balance in the system of adenyl nucleotides and, accor­dingly, to a statistically significant (p < 0.001) increase in the ener­gy charge by 35.1 % compared to the control animals. Inhibition of stress-induced hyperactivation of lipid peroxidation in the gastric mucosa is one of the mechanisms of its antiulcer activity.


Keywords

ерозивно-виразкове ушкодження, кріоконсервований екстракт плаценти, водно-іммобілізаційний стрес, противиразкова активність, енергетичний заряд, перекисне окиснення ліпідів

peptic ulcer disease; cryopreserved placenta extract; water-immobilization stress; antiulcer activity; energy charge; lipid peroxidation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Kizlova N.M., Komar O.M., Trylevych O.D. Features of morbidity and prevalence of a peptic ulcer of stomach and duodenum among the population with the analysis of the main indicators of the provided medical aid in Vinnytsya region and Ukraine. Reports of Vinnytsia National Medical University. 2017. № 21(2). Р. 524-529.
 2. Iskra І., Bіlyaev A. The frequency of stress ulcers and their dependence on the acidity of gastric contents in the perioperative period in children. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2017. № 1(99). Р. 31-36.
 3. Bereda G. Peptic Ulcer Disease: Definition, Pathophysiology, and Treatment. Journal of Biomedical and Biological Sciences. 2022. № 1(2). Р. 1-10.
 4. Pandey A., Saraswat N., Wal P., Pal R.S., Wal A., Maurya D.M. A detailed review on: recent advances, pathophysiological studies and mechanism of peptic ulcer. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2019. № 11(4). Р. 165-170.
 5. Morgaenko O.O., Maidanyuk A.V., Dvorschenko K.O. Adenine nucleotides in the tissues of the stomach and blood plasma of rats under conditions of stress-induced lesions of the mucous membrane. Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology. 2012. № 5(113). Р. 317-126.
 6. Shell E.J. Pathophysiology of peptic ulcer disease. Physician Assistant Clinics. 2021. № 6(4). Р. 603-611. 
 7. Danyliak O., Marynets S.A., Zayachkivska O. Evolution of knowledge about stress: from Hans Selye to modern achievements. Proceedings of the Scientific Society. Shevchenko. Medical sciences. Medical collection. 2016. № 45 (28). Р. 27-40. 
 8. Yakovleva L.V., Chikitkina V.V. Correction of lipid peroxidation processes and functional state of the antioxidant system with Propoltin capsules in the conditions of experimental gastric ulcer. Medical Chemistry. 2003. № 5 (1). Р. 23-27.
 9. Hladkykh F.V. Antiulcer activity of placental cryoextract in experimental indomethacin-induced ulcerogenesis. Acta Medica Leopoliensia. 2021. № 27(3–4). Р. 68-83. 
 10. Hladkykh F.V. Gastrocytoprotective properties of cryopreserved placenta extract in combined action of low temperatures and inhibition of cyclooxygenase. Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2022. № 39(1). Р. 48-56.
 11. Hladkykh F.V., Chyzh M.O. Correction of ulcerogenic action of nonsteroidal antiinflammatory drugs by using of cryopreserved placenta extract. Modern medicine and pharmacology, innovations and perspectives: collective monograph. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch. 2021. P. 117-21. 
 12. Pan S.Y., Chan M.K., Wong M.B., Klokol D., Chernykh V. Placental therapy: An insight to their biological and therapeutic properties. Journal of Medicine and Therapeutics. 2017. № 1(3). Р. 1-6.
 13. Hladkykh F.V. Modulation of meloxicam-induced changes in gastrointestinal and motor activity of the stomach by applying placenta cryoextract. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. 2021. № 61(1). Р. 84-94. 
 14. Pogozhykh O., Prokopyuk V., Figueiredo C., Pogozhykh D. Placenta and placental derivatives in regenerative therapies: experimental studies, history, and prospects. Stem Cells International. 2018. № 2018. Р. 1–14. 
 15. Stefanov O.V. Preclinical studies of drugs: guidelines. Kyiv: Avicenna. 2001. 527 p.
 16. Wei Xie, Xielin Huang, Renpin Chen, Ruru Chen, Tang Li, Wei Wu, Zhiming Huang. Esomeprazole alleviates the damage to stress ulcer in rats through not only its antisecretory effect but its antioxidant effect by inactivating the p38 MAPK and NF-κB signaling pathways. Drug Design, Development and Therapy. 2019. № 22(13). Р. 2969-2984. 
 17. Takagi K.Y., Kayuya Y., Watanabe K. Studies on drugs for peptic ulcer. A reliable method for producing stress ulcers in rats. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 1964. № 12. Р. 465-472.
 18. Kamyshnikov V.S. Handbook of clinical and biochemical research and laboratory diagnostics. MEDpress-inform. 2009. 896 p.
 19. Atkinson D.E. Citrate and citrate cycle in regulation of energy metabolism. The metabolic roles of citrate. London and New Jork. 1968. P. 23-40.
 20. Zar J.H. Biostatistical analysis (5 ed.). Prentice-Hall, Englewood. 2014. 960 р.
 21. Gadiliya O.P., Tymoshenko M.O., Dvorschenko K.O., Ostapchenko L.I., Vereshchak V.V. Influence of 2- (2-hydroxyphenoxy) sodium acetyl-L-prolinate on pro- and antioxidant status in the gastric mucosa of rats under stress. Physiological Journal. 2014. № 60(3). Р. 60-66.

Back to issue