Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №1, 2022

Back to issue

Changes in serum somatostatin level and its association with calcium metabolism indicators in patients with gastroesophageal reflux disease and spinal injuries of degenerative-dystrophic and inflammatory genesis

Authors: Ye.S. Szircsak, S.A. Tsoka, Ya.F. Filak
State Higher Educational Establishment “Uzhhorod National University”, Medical Faculty, Uzhhorod, Ukraine

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Дослідження особливостей клінічного перебігу, а також факторів та рівнів різних біологічно активних речовин, що можуть посідати вагоме місце у патогенетичному механізмі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у поєднанні з дегенеративно-дистрофічними чи запальними ураженнями хребта, є надзвичайно актуальною проблемою сучасної медичної спільноти. Мета: визначити особливості зміни рівня соматостатину (ССТ) у сироватці крові та його зв’язок з показниками обміну кальцію у хворих на ГЕРХ та ураження хребта дегенеративно-дистрофічного та запального генезу. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходилися 84 хворі з ураженням хребта дегенеративно-дистрофічного чи запального генезу у поєднанні з ГЕРХ. Обстежених хворих на ГЕРХ розподілено на дві групи залежно від форми ураження хребта: у І групу ввійшли 44 хворі з остеохондрозом (ОХ) шийного та грудного відділів хребта, а ІІ групу становили 40 пацієнтів із спондилоартритом (СА) хребта. Результати. Встановлено вірогідне збільшення рівня ССТ у сироватці крові в обох групах досліджуваних пацієнтів з ГЕРХ та ураженням хребта дегенеративно-дистрофічного чи запального генезу. При цьому більш виражене відхилення від норми визначено у ІІ групі пацієнтів (збільшення до 0,756 ± 0,027 пг/мл, p < 0,01). Визначення рівня 25(ОН)D у сироватці крові вказує на недостатність вітаміну D3 в організмі у хворих на ГЕРХ та ОХ (зниження до 23,35 ± 0,71 нг/мл, p < 0,05) та його дефіцит у пацієнтів із СА (зниження до 18,66 ± 0,52 нг/мл, p < 0,01). Рівень 25(ОН)D у сироватці крові також більш виражено знизився при атиповому клінічному перебігу ГЕРХ в обстежених хворих. Висновки. У хворих на ГЕРХ з дегенеративно-дистрофічними та запальними ураженням хребта встановлено збільшення рівня ССТ у сироватці крові із максимально вираженим відхиленням від норми при позастравохідному клінічному перебігу рефлюксної хвороби. Установлено залежність між показником ССТ та зниженням рівня 25(ОН)D та Са++ у сироватці крові переважно у хворих з атиповим клінічним перебігом ГЕРХ.

Background. The study of clinical features, factors and levels of various biologically active substances that may play an important role in the pathogenetic mechanism of gastroesophageal reflux disease (GERD) in combination with degenerative-dystrophic or inflammatory lesions of the spine, is an extremely important problem of the modern medical community. The purpose of the research is to determine the peculiarities of changes in the level of serum somatostatin (SST) and its relationship with calcium metabolism in patients with GERD and spine lesions of degenerative-dystrophic and inflammatory genesis. Materials and methods. 84 patients with spinal lesions of degenerative-dystrophic or inflammatory genesis in combination with GERD were examined. The examined patients with GERD were divided into two groups depending on the form of spine injury. Group I included 44 patients with osteochondrosis (OS) of the cervical and thoracic spine (SpA). Group II consisted of 40 patients with spinal arthritis. Results. There was a significant increase in the level of serum SST in both groups of the studied patients with GERD and spine injury of degenerative-dystrophic or inflammatory origin. At the same time, a more pronounced deviation from the norm was detected in group II of patients (increase up to (0.756 ± 0.027) pg/ml, p < 0.01). Determination of level 25(OH)D in serum indicates vitamin D3 deficiency in patients with GERD and OS (decrease to (23.35 ± 0.71) ng/ml, p < 0.05) and its deficiency in patients with SpA (decrease to (18.66 ± 0.52) ng/ml, p < 0.01). Serum 25(OH)D levels also decreased more markedly in the atypical clinical course of GERD in the examined patients. Conclusions. In patients with GERD with degenerative-dystrophic and inflammatory lesions of the spine, an increase in the level of serum SST was found with the most pronounced deviation from the norm in atypical manifestation of GERD. A correlation between SST and a decrease in the level of 25(OH)D and Ca++, mainly in patients with atypical clinical course of GERD, was established.


Keywords

стравохідні, позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби; остеохондроз; спондилоартрит; соматостатин; вітамін D3; кальцій

esophageal, extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease; osteochondrosis; spondyloarthritis; somatostatin; vitamin D3; calcium


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Свиридова Н.К., Середа В.Г., Попов О.В. та ін. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування. East Europen Journal of Neurology. 2015. Issue 02 (02), March-April. Р. 14-26.
 2. Шостак А.Н. Серонегативные спондилоартропатии: новое в диагностике и лечении. Consilium Medicum. 2014. № 12 (16). С. 32-34.
 3. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. Оцінювання панкреатотропної і суглобової ефективності внутрішньоклітинного системного ензиму при остеоартрозі. Сімейна медицина. 2020. № 5–6 (91–92). С. 66-69.
 4. Конькова Л.А., Коньков А.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: внепищеводные проявления. Медицинский вестник МВД. 2016. № 2 (81). С. 47-50.
 5. Katz P.O., Gerson L.B., Vela M.F. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am. J. Gastroenterol. 2013. № 108. Р. 308-328. doi: 10.1038/ajg.2012.444.
 6. Свиридова Т.Н., Алексеев Н.Ю., Козлов Ю.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: метод. указания. Воронеж, 2009. С. 69.
 7. Lundell L.R., Dent J., Bennett J.R. et al. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut. 1999. № 45 (2). Р. 172-180. doi: 10.1136/gut.45.2.172.
 8. Насонов Е.Л. Рекомендации EULAR по диагностике и лечению раннего артрита: 2016. Научно-практическая ревматология. 2017. № 55 (2). С. 138-150.
 9. WHO (2011). World Health Organization, Global Recommendations on Physical Activity for Health. URL: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf.
 10. Boichuk V. The role of pepsinogenes and some intestinal hormones in pathogenesis of gastroesophageal reflux disease. EUREKA: Health Sciences. 2018. № 1. Р. 3-8.
 11. Chen J., Guo B., Guo Z. et al. Association of serum gastric inhibitory polypeptide and pancreatic polypeptide levels with prolonged esophageal acid exposure time in refractory gastroesophageal reflux. Medicine. 2019. № 98. Р. 23. DOI: 10.1097/MD.0000000000015965.
 12. Sans M.D., Bruce J., Williams J.A. Regulation of Pancreatic Exocrine Function by Islet Hormones. Pancreapedia: Exocrine Pancreas Knowledge Base. 2020. № 1. Р. 1-37. DOI: 10.3998/panc.2020.01.
 13. Silve C., Liberherr M., Garabedian M. et al. Somatostatin and Vitamin D3 Metabolites in Rat Calvarium: In Vitro Evidence for Physiological Interaction. Endocrinology. 1981. Vol. 109. Issue 5. P. 1454-1462. https://doi.org/10.1210/endo-109-5-1454.
 14. Ajmal A., Haghshenas A., Attarian S. et al. The effect of somatostatin analogs on vitamin D and calcium concentrations in patients with acromegaly. Pituitary. 2014. № 17(4). Р. 366-373. doi: 10.1007/s11102-013-0514-0.

Back to issue