Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 17, №1, 2022

Повернутися до номеру

Актуальні питання дослідницького процесу як складової охорони репродуктивного потенціалу дівчат-підлітків

Автори: Диннік В.О. (1), Водолажський М.Л. (1), Сидоренко Т.П. (1, 2), Фоміна Т.В. (1), Кошман Т.В. (1)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Надзвичайно важливим для медичної спільноти є проведення наукових досліджень з актуальних питань фізіології, патології становлення статевої системи організму та організації медико-профілактичних заходів із збереження репродуктивного потенціалу молоді. Мета. Удосконалення науково-інформаційного забезпечення фахівців галузі охорони здоров’я дітей та підлітків з дитячої гінекології. Матеріали та методи. Публікації науково-дослідних і дисертаційних робіт, проведених в Україні у 2010–2020 рр. за напрямом «Дитяча гінекологія»; у наукових журналах, що присвячені актуальним питанням репродуктивного здоров’я жіночого населення; статистичні матеріали МОЗ України з аналізу демографічних процесів. Для їх аналізу використовувались методи інформаційної аналітики. Результати. В Україні стабільно виконуються дослідницькі роботи з актуальних питань дитячої гінекології. За досліджуваний період (2010–2020 рр.) проведено 23 науково-дослідні роботи та 26 дисертаційних робіт. За їх виконанням опубліковано 195 статей, 196 тез доповідей у збірниках науково-практичних конференцій, 6 книжкових видань, 12 методичних рекомендацій, 11 інформаційних листів, 39 патентів на винаходи та корисні моделі, 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права. Тематичну спрямованість дослідницьких робіт представлено таким чином: патофізіологічні механізми формування порушень менструальної функції у дівчат підліткового віку; розлади менструальної функції у віковому аспекті; вплив соціально-економічних умов на формування репродуктивної системи дівчат і дівчинок; нові медичні технології у сфері репродуктивного здоров’я. Зафіксовано тенденцію до погіршення стану соматичного здоров’я дівчат-підлітків; виявлено тенденцію до зростання захворюваності на інфекційні хвороби статевих органів у дівчат. Висновки. Подальші дослідження щодо вивчення механізмів розвитку гінекологічних захворювань у пацієнток підліткового віку в умовах сучасного соціуму дозволять удосконалити систему профілактично-реабілітаційних заходів щодо збереження репродуктивного потенціалу та підвищити якість життя хворих із розладами функції статевої системи.

Background. The medical community extremely needs to conduct scientific research on topical issues of physiology, pathology of the formation of the reproductive system of the body and the organization of medical and preventive measures to preserve the reproductive potential of young people. The study was aimed to improve scientific and informational support for specialists in the field of child and adolescent health protection in pediatric gyneco­logy. Materials and methods. There were studied the publications of research and dissertation works conducted in Ukraine in 2010–2020 in the field of “Pediatric Gynecology”; scientific journals devoted to topical issues of reproductive health of the female population; statistical materials of the Ministry of Health of Ukraine on the analysis of demographic processes.  Information analytics methods were used to analyze them. Results. In Ukraine, research work on topical issues of pediatric gynecology is consistently carried out. During the study period (2010–2020), 23 research projects and 26 dissertations were conducted. According to their implementation, 195 articles, 196 abstracts were published in collections of scientific and practical conferences; 6 book publications, 12 methodological recommendations, 11 informational letters, 39 patents for inventions and utility models, 16 certificates of copyright registration were published. The thematic focus of research is presented as follows: pathophysiological mechanisms of formation of menstrual disorders in adolescent girls; disorders of menstrual function in the age aspect; the influence of socio-economic conditions on the formation of the reproductive system of girls and adolescents; new medical technologies in the field of reproductive health. Conclusions. Further research on the mechanisms of the development of gynecological diseases in adolescent patients in modern society will improve the system of preventive and rehabilitation measures to preserve reproductive potential and improve the quality of life of patients with disorders of the reproductive system.


Ключові слова

дівчата-підлітки; дитяча гінекологія; репродуктивне здоров’я

adolescent girls; pediatric gynecology; reproductive health


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Про виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року та заходи, що вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони репродуктивного здоров’я населення» (ухвалено рішенням Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я від 7 грудня 2016 року (протокол № 53)). Здоровье женщины. 2017. № 2 (118). С. 36-40. 
 2. Гойда Н.Г., Вдовиченко Ю.П., Моісеєнко Р.О. Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров’я. Здоровье женщины. 2017. № 2 (118). С. 33-35.
 3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» від 15 липня 2011 року № 417; https://vk24.ua/regulations_and_jurisprudence/ nakazi/nakaz-ministerstva-okhoroni-zdorovya-ukraini-pro-organizaciyu-ambulatornoi-akushersko
 4. Сердюк О.О., Базима Б.О. Молодь та наркотики — 2018: за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995–2018 рр.: науковий звіт. Харків: ХНУВС, 2019. 48 с.
 5. Біляєв С.Г. та ін. Тютюнопаління дівчат-підлітків як регіональна медико-соціальна проблема сучасної України. Здоровье женщины. 2019. № 4. С. 34-37.
 6. Pyrohova V.I., Tsolko O.R. Вивчення соціально-медичних аспектів репродуктивного здоров’я підлітків. Репродуктивне здоров’я жінки. 2020. № 2. С. 40-44. DOI: 10.30841/2708-8731.2.2020.210960.
 7. Центр медичної статистики України. Статистичні довідники. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdov_r.html
 8. Вацик М.З., Ясинська Е.Ц. Статеве та репродуктивне здоров’я молодих громадян України. Клінічна та експериментальна патологія. 2019. № 18(3). С. 22-26.
 9. Вовк І.Б., Корнацька А.Г., Петербурзька В.Ф. Нормалізація порушень менструальної функції у дівчат-підлітків — запорука збереження репродуктивного здоров’я у жінок. Медичні аспекти здоров’я жінки. 2020. № 1(130). С. 27-35. URL: https://mazg.com.ua/ua/archive/2020/ 1%28130 %29/pages-27-35/normalizaciya-porushen-menstrualnoyi-funkciyi-u-divchat-pidlitkiv-zaporuka-zberezhennya-reproduktivnogo-zdorov-ya-u-zhinok-
 10. Авраменко Н.В., Кабаченко О.В., Царук Т.О. Структура та поширеність гінекологічних захворювань дівчаток і дівчат-підлітків у Запорізькій області. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2016. № 2(21). С. 91-95. DOI: 10.14739/2409-2932.2016.2.71136
 11. Щербинська О.С. Гінекологічні проблеми дитячого віку як проблема громадського здоров’я та сімейної медицини. Україна. Здоров’я нації. 2020. № 1. С. 57-61. DOI: 10.24144/2077-6594.1.2020.196422.
 12. Багацька Н.В., Дємєнкова І.Г., Начьотова Т.А. Обтяжений сімейний анамнез — фактор ризику формування порушень менструальної функції у дівчат-підлітків. Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. Біологія. 2016. Вип. 27. С. 39-45.
 13. Онипченко О. Відповідальне батьківство та репродуктивне здоров’я підлітків як складові статевого виховання. Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. 2018. № 3. С. 45-55.
 14. Гнатко О.П., Чубати А.І., Семенюк Л.Л. Вплив соматичної та гінекологічної патології на репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків. Акушерство. Гінекологія. Генетика. 2016. № 1. С. 52-55.
 15. Ковалишин О.А. Клінічні аспекти у жінок із порушеннями менструальної функції у пубертатний період. Здоров’я жінки. 2020. № 5/6. С. 84-88.
 16. Татарчук Т.Ф. та ін. Стан репродуктивного здоров’я дівчат та дівчат-підлітків України. Здоровье женщины. 2011. № 7. С. 152-157.
 17. Вовк І.Б.,  Кондратюк В.К.,  Петербурзька В.Ф.  Порушення статевого розвитку у дівчаток. Медицинские аспекты здоровья женщины. 2015. № 3(89). С. 5-11.
 18. Чайківська Е.Ф. Статевий розвиток умовно соматично здорових дівчаток Львівської області в пубертатному періоді. Вісн. соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. 2020. № 4. С. 19-25.
 19. Цисар Ю.В. Особливості перебігу пубертатного періоду у дівчат із порушеннями менструальної функції. Буковинський мед. вісн. 2018. Т. 22. № 2. С. 109-112.
 20. Дынник В.А. О состоянии углеводного обмена у больных с аномальными маточными кровотечениями в период пубертата. Укр. журн. дит. ендокринології. 2016. № 3. С. 34-39. 
 21. Жилка Н.Я., Cлабкий Г.О., Щербінська О.С. Стан репродуктивного здоров’я жінок в Україні: Огляд літератури. Репродуктивна ендокринологія. 2021. № 60. С. 67-71. URL: http://reproduct-endo.com/article/view/243085/240941
 22. Досягнення та перспективи розвитку акушерсько-гінекологічної науки в Україні. Здоровье женщины. 2014. № 3. С. 29-37.
 23. Антипкін Ю.Г., Даниленко Г.М. Внесок науковців в охорону здоров’я дітей і жінок та перспективи вирішення існуючих проблем. Журнал НАМН України. 2018. Т. 24. № 1–2. С. 43-60.
 24. Боженко-Курило О.В., Омельченко Т.Г. Профілактика надлишкової маси тіла як чинник покращення якості життя дівчат підліткового віку. Physical culture and sports in the Еuropean educational space: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., м. Влоцлавек, Польща, 9–10 липня 2021 р. Влоцлавек, 2021. С. 28-32.
 25. Даниленко Г.М., Диннік В.О. Стратегія розвитку державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» на 2018–2022 рр. Охорона здоров’я дітей та підлітків: український міжвідомчий збірник. 2019. № 2. С. 6-9.

Повернутися до номеру