Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №2, 2022

Повернутися до номеру

Шляхи оптимізації виявлення та моніторингу первинного гіперпаратиреозу (організаційні аспекти)

Автори: Гончарова О.А. (1, 2), Дубовик В.М. (2), Чернявська І.В. (3)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(3) — Медичний центр REFIT, Chemical Group XADO, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Недіагностований первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ) значно збільшує ризик остеопорозу та переломів, нефролітіазу та ниркової недостатності, знижуючи якість життя хворих. Усе це обумовлює необхідність удосконалення організаційної системи виявлення та моніторингу захворювання. Метою дослідження було оцінити частоту гіперкальціємії (ГК) у хворих із ендокринною патологією та визначити статевий і віковий склад у підгрупі з ГК. Матеріали та методи. Визначено частоту ГК (за рівнями загального та іонізованого кальцію) у 107 хворих з ендокринною патологією, обстежених упродовж листопада та грудня 2021 року, охарактеризовано статеві та вікові особливості, характер ендокринної патології у підгрупі з ГК. Рівень загального кальцію крові визначали фотоколориметричним методом за допомогою фотометра «Солар РМ 2111», набору «СпЛ» (Україна), рівень іонізованого кальцію крові визначали розрахунковим методом залежно від концентрації альбуміну. Результати. Серед хворих на ендокринну патологію ГК відзначається приблизно в 30 % випадків. Співвідношення між чоловіками та жінками є аналогічним у підгрупах з нормо- та гіперкальціємією. Наявність у хворих ендокринної коморбідності підвищує ризик ГК. Отримані результати свідчать, що існуюча в Україні організація роботи з виявлення та моніторингу хворих із ГК потребує оптимізації. Як зразок можна використати розроблену американськими авторами концептуальну модель дії лікаря системи первинної медичної допомоги, спрямовану на оптимізацію роботи з виявлення та моніторингу ПГПТ. Висновки. Для України є актуальною проблема удосконалення організаційної системи виявлення та моніторингу ГК, що повинна включати контроль рівня кальцію в крові, періодичність досліджень, подальший моніторинг осіб із ГК, забезпечувати комунікації лікарів первинної та спеціалізованої ланок медичної допомоги.

Background. The relevance of the study is due to the fact that undiagnosed primary hyperparathyroidism (PHPT) significantly increases the risk of osteoporosis and fractures, nephrolithiasis and renal failure, reducing the quality of life of patients. All this necessitates the improvement of the organizational system of disease detection and monitoring. The purpose of the study was to assess the incidence of hypercalcemia (HCa) in patients with endocrine disorders and to determine the sex and age composition in the subgroup with HA. Materials and methods. The frequency of HCa (by total calcium and ionized calcium levels) in 107 patients with endocrine pathology examined in endocrine clinic during November and December 2021 was determined, gender and age characte­ristics, the nature of endocrine pathology in the subgroup with HCa were characterized. The level of total calcium was determined by photocolorimetric method using a photometer ”Solar PM 2111“, set ”SpL“ (Ukraine), the level of ionized calcium was determined by a calculated method depending on the concentration of albumin. Results. Among patients with endocrine pathology, HCa occurs in approximately 30 % of cases. The ratio between men and women is similar in the subgroups with normo- and hypercalcemia. The presence of endocrine comorbidity in patients increases the risk of HCa. The obtained results show that the existing organization of work in Ukraine to identify and monitor patients with HCa needs to be optimized. As a sample, we can use the conceptual model of action of a primary care physician developed by American authors, aimed at optimizing the work on the detection and monitoring of PHPT. Conclusions. For Ukraine, the problem of improving the organizational system for detection and monitoring of HCa, which should include deadlines for monitoring blood calcium le­vels, periodicity of research, further monitoring of people with HCa, provide communications to primary and specialized physicians.


Ключові слова

первинний гіперпаратиреоз; діагностика; моніторинг

primary hyperparathyroidism; diagnosis; monitoring


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Dombrowsky A., Borg B., Xie R., Kirklin J.K., Chen H., Balentine C.J. Why Is Hyperparathyroidism Underdiagnosed and Undertreated in Older Adults? Clin. Med. Insights Endocrinol. Diabetes. 2018. 11. 1179551418815916. doi: 10.1177/1179551418815916. 
  2. Wilhelm S.M., Wang T.S., Ruan D.T., Lee J.A., Asa S.L., Duh Q.Y., Doherty G.M., et al. The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for Definitive Management of Primary Hyperparathyroidism. JAMA Surg. 2016. 151(10). 959-968. doi: 10.1001/jamasurg.2016.2310. PMID: 27532368.
  3. Leere J.S., Karmisholt J., Robaczyk M., Vestergaard P. Contemporary Medical Management of Primary Hyperparathyroidism: A Systematic Review. Front. Endocrinol. 2017. 8. 79. doi: 10.3389/fendo.2017.00079.
  4. Seib C.D., Meng T., Suh I., Cisco R.M., Lin D.T., Morris A.M., Trickey A.W., Kebebew E. Undertreatment of primary hyperparathyroidism in a privately insured US population: Decreasing utilization of parathyroidectomy despite expanding surgical guidelines. Surgery. 2021. 169(1). 87-93. doi: 0.1016/j.surg.2020.04.066.
  5. Wu B., Haigh P.I., Hwang R., et al. Underutilization of parathyroidectomy in elderly patients with primary hyperparathyroidism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010. 95. 4324-4330. doi: 10.1210/jc.2009-2819.
  6. Sharata A., Kelly T.L., Rozenfeld Y., Hammill C.W., Schuman E., Carlisle J.R., Aliabadi-Wahle S. Management of Primary Hyperparathyroidism: Can We Do Better? Am. Surg. 2017. 83(1). 64-70. PMID: 28234128.
  7. Cherenko S., Bandura H. Differential Diagnosis of Primary and Secondary Hyperparathyroidism Caused by Vitamin D Deficiency. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2015. 69(5). 19-23. https://doi.org/10.22141/2224-0721.5.69.2015.75069.
  8. Mueller M., Ebrahimi F., Christ E., Nebiker C.A., Schuetz P., Mueller B., Kutz A. Safety of parathyroidectomy in older vs. younger patients with primary hyperparathyroidism. Endocr. Connect. 2021. 10(10). 1273-1282. doi: 10.1530/EC-21-0363.
  9. Kuo E.J., Al-Alusi M.A., Du L., Shieh A., Livhits M.J., Leung A.M., Yeh M.W. Surgery for Primary Hyperparathyroidism: Adherence to Consensus Guidelines in an Academic Health System. Ann. Surg. 2019 Jan. 269(1). 158-162. doi: 10.1097/SLA.0000000000002474. 
  10. Sywak M.S., Robinson B.G., Clifton-Bligh P., Reeve T.S., Barraclough B.H., Fick G.H., Delbridge L.W. Increase in presentations and procedure rates for hyperparathyroidism in Northern Sydney and New South Wales. Med. J. Aust. 2002. 177(5). 246-9. doi: 10.5694/j.1326-5377.2002.tb04756.x.

Повернутися до номеру