Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №4, 2021

Повернутися до номеру

Рецензія на навчально-методичний посібник «Біологічна та таргетна хворобомодифікуюча терапія ювенільного ідіопатичного артриту в дітей» за редакцією професорів О.Є. Абатурова та Т.В. Марушко

В основі патогенезу автоімунних ревматичних захворювань, до яких належить і ювенільний ідіопатичний артрит, лежить дисбаланс генетично детермінованих і набутих дефектів імунорегуляторних складових, що контролюють патологічну активацію імунної системи у відповідь на дію патогенних факторів зовнішнього середовища (інфекції, порушення мікробіоти кишечника, ожиріння, гіповітамінози та ін.). Сьогодні особливу увагу зосереджено на дії прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1, -6, -12, -17, -23 й інших), відносна перевага синтезу яких над так званими протизапальними цитокінами (ІЛ-4, -10, ТФР-β та ін.) асоціюється з розвитком різноманітних клінічних проявів автоімунних ревматичних захворювань. Крім того, особливе значення в порушенні імунної толерантності до власних білків при автоімунних ревматичних захворюваннях мають дефекти Т-регулюючих клітин. Все це і визначило особливу увагу до цитокінів як перспективних терапевтичних мішеней для лікування таких захворювань.
Останнім часом розроблено велику кількість інноваційних генно-інженерних біологічних препаратів (ГІБП) — моноклональних антитіл і рекомбінантних білків, які нейтралізують активність зазначених вище цитокінів та патологічну активацію Т- і В-клітин. Їх біоеквівалентні форми з успіхом використовують у клінічній практиці для лікування автоімунних ревматичних захворювань в усьому світі, зокрема в дітей. 
До ГІБП належать класи препаратів, які є: інгібіторами ФНП-α (етанерцепт, інфліксимаб, адалімумаб, голімумаб, цертолізумаб); інгібіторами рецепторів ІЛ-6 (тоцилізумаб); анти-В-клітинними препаратами (ритуксимаб, ібелімумаб); блокаторами активації Т-лімфоцитів (абатацепт) та інші. Разом із ГІБП розробляються групи хімічно синтезованих пероральних протизапальних лікарських препаратів нового покоління, так званих малих молекул (small molecules), які моделюють внутрішньоклітинну сигналізацію в імунокомпетентних клітинах, і це насамперед інгібітори JAK- і SYK-кінази.
У навчально-методичному посібнику подано систематизовану характеристику базисних хворобомодифікуючих препаратів (синтетичних та імунобіологічних), рекомендації щодо їх використання, з урахуванням клінічних варіантів перебігу ювенільного ідіопатичного артриту, що є актуальним для широкої аудиторії спеціалістів: лікарів загальної практики, педіатрів, ревматологів, а також для підготовки студентів медичних факультетів і аспірантів. 
Автори провели досить глибокий аналіз літературних джерел (близько 300 найменувань), розробили тести та ситуаційні завдання для контролю знань із проблеми.
Отже, навчально-методичний посібник «Біологічна та таргетна хворобомодифікуюча терапія ювенільного ідіопатичного артриту в дітей» за редакцією О.Є. Абатурова та Т.В. Марушко є актуальним і своєчасним виданням для широкої аудиторії спеціалістів медичного профілю, науковців, студентів та аспірантів.
 
Завідуюча відділом ревматології та коморбідних
станів ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей
та підлітків НАМН України»,
доктор медичних наук, професор
Л. Богмат


Повернутися до номеру