Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Child`s Health" Том 16, №4, 2021

Back to issue

Dynamics of inflammatory changes of the gastric mucosa in children with duodenal ulcer

Authors: Сорокман Т.В., Молдован П.М., Хлуновська Л.Ю., Лозюк І.Я.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проблема захворювань органів травлення у дітей залишається досить актуальною у зв’язку з високою поширеністю та наявністю атипових симптомів і супутніх хвороб, патогенетично пов’язаних із кислотозалежними захворюваннями. Мета: вивчити динаміку запальних змін слизової оболонки у дітей із виразкою дванадцятипалої кишки (ВДПК). Матеріали та методи. Обстежено 106 дітей віком від 10 до 18 років із ВДПК. Для верифікації діагнозу всім дітям проводили ендоскопію, рН-метрію, морфологічне дослідження гастробіоптатів, дослідження на Helicobacter pylori (H.pylori). Результати. У 49,1 % дітей із ВДПК діагностували порушення моторно-евакуаторної функції у вигляді дуоденогастрального і/або гастро­езофагеального рефлюксів, у 81,1 % — H.pylori. Переважали еритематозні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. У 92,4 % хворих діагностували хронічний неатрофічний гастрит та/або гастродуо­деніт із різним ступенем вираженості запального процесу, у 7,6 % дітей — хронічний атрофічний гастрит. Виявлені зниження висоти та ознаки десквамації поверхневого епітелію, у 72,3 % — розвиток зернистої дистрофії, у 6,9 % пацієнтів без інфікування Н.pylori та у 57,5 % інфікованих Н.pylori — нейтрофільну інфільтрацію слизової оболонки. У динаміці через 3 місяці висота поверхневого епітелію та частота десквамативних змін знижувалися, а проліферація залозистого епітелію підвищувалася на 12,4 %. Висновки. Морфологічні зміни в біоптатах слизової оболонки шлунка відрізняються залежно від наявності інфекції H.pylori та частково зберігаються через 3 місяці після проведеного лікування.

Background. The problem of gastrointestinal diseases in children remains quite relevant due to the high prevalence and presence of atypical symptoms and comorbidities pathogenetically associated with acid-dependent diseases. The purpose was to study the dynamics of inflammatory changes of the mucous membrane in children with duodenal ulcer (DU). Materials and methods. One hundred and six children aged 10 to 18 years with DU were examined. To verify the diagnosis, all children underwent endoscopy, pH-metry, morphological examination of gastrobiopsy samples, examination for Helicobacter pylori (H.pylori). Results. 49.1 % of children with DU were diagnosed with impaired motor-evacuatory function in the form of duodenogastric and/or gastrooesophageal reflexes, 81.1 % of patients presented with H.pylori was determined. Erythematous changes of the gastric and duodenal mucosa predominated. 92.4 % of patients were diagnosed with chronic non-atrophic gastritis and/or gastroduodenitis with va­rying degrees of inflammation, 7.6 % of children — chronic atrophic gastritis. There was a decrease in height and signs of desquamation of the superficial epithelium, in 72.3 % — the development of granular dystrophy, in 6.9 % of patients without H.pylori infection and in 57.5 % of H.pylori infected — neutrophilic infiltration of the mucous membrane. In the dynamics after 3 months, the height of the superficial epithelium and the frequency of desquamative changes decreased, and the proliferation of the glandular epithelium 12.4 % increased. Conclusions. Morphological changes in biopsies of the gastric mucosa differ depending on the presence of H.pylori infection and partially persist for 3 months after treatment.


Keywords

діти; виразка дванадцятипалої кишки; запалення слизової оболонки

children; duodenal ulcer; inflammation of the mucous membrane


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П. Хвороби органів травлення — актуальна проблема клінічної медицини. Гастроентерологія. 2019. 53(1). 1-6. doi: 10.22141/2308-097.53.1.2019.163450. 
2. Шекера О.Г., Мельник Д.В. Поширеність серед дітей хвороб органів травлення та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки — актуальна проблема сімейної медицини. Сімейна медицина. 2017. 1(69). 16-20.
3. Мельник Д.В. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у дітей шкільного віку (огляд літератури). Сімейна медицина. 2018. 3(77). 125-129.
4. Тищенко Д.В., Матвеева О.В., Черненков Ю.В., Маслякова Г.Н., Бучарская А.Б. Клинико-морфологическое исследование хронического дуоденита у детей. Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 3. 799-803. 
5. Боброва В.І., Воробієнко Ю.І., Кошова А.О. Морфо-функціональні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей, які палять. Междунар. журн. педиатрии, акушерства и гинекол. 2013. 4(2). 34-38.
6. Baj J., Forma A., Sitarz M. et al. Helicobacter pylori Virulence Factors-Mechanisms of Bacterial Pathogenicity in the Gastric Microenvironment. Cells. 2020. 10(1). 27. doi: 10.3390/cells10010027.
7. Burkitt M.D., Duckworth C.A., Williams J.M., Pritchard D.M. Helicobacter pylori-induced gastric pathology: insights from in vivo and ex vivo models. Dis. Model. Mech. 2017. 10(2). 89-104. doi: 10.1242/dmm.027649.
8. Bertaux-Skeirik N., Feng R., Schumacher M.A. et al. CD44 plays a functional role in Helicobacter pylori-induced epithelial cell proliferation. PLoS Pathog. 2015. 11(2). Е1004663. doi: 10.1371/journal.ppat.1004663.
9. Panarese A., Galatola G., Armentano R. et al. Helicobacter pylori-induced inflammation masks the underlying presence of low-grade dysplasia on gastric lesions. World J. Gastroenterol. 2020. 26(26). 3834-3850. doi: 10.3748/wjg.v26.i26.3834.
10. Mera R.M., Bravo L.E., Camargo M.C. et al. Dynamics of Helicobacter pylori infection as a determinant of progression of gastric precancerous lesions: 16-year follow-up of an eradication trial. Gut. 2018. 67. 1239-1246. 
11. Panarese A., Shahini E., Pesce F., Caruso M.L. Detection of lesions in Helicobacter Pylori gastritis before and after eradication by expert endoscopists. UEG J. 2018. 6. A734. 
12. Gonciarz W., Krupa A., Hinc K. et al. The effect of Helicobacter pylori infection and different H. pylori components on the proliferation and apoptosis of gastric epithelial cells and fibroblasts. PLoS One. 2019. 14(8). Е0220636. doi: 10.1371/journal.pone.0220636.
13. Gobert A.P., Wilson K.T. Human and Helicobacter pylori Interactions Determine the Outcome of Gastric Diseases. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 2017. 400. 27-52. doi: 10.1007/978-3-319-50520-6_2.
14. Sgouras D.N., Trang T.T., Yamaoka Y. Pathogenesis of Helicobacter pylori Infection. Helicobacter. 2015. 20(1). 8-16. doi: 10.1111/hel.12251/.
15. Sun H., Yuan H., Tan R. et al. Immunodominant antigens that induce Th1 and Th17 responses protect mice against Helicobacter pylori infection. Oncotarget. 2018. 9(15). 12050-12063. doi: 10.18632/oncotarget.23927.
16. Joo M. Rare Gastric Lesions Associated with Helicobacter pylori Infection: A Histopathological Review. J. Pathol. Transl. Med. 2017. 51(4). 341-351. doi: 10.4132/jptm.2017.04.03.
17. Dixon M.F., Genta R.M., Yardley J.H., Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994. Am. J. Surg. Pathol. 1996. 20. 1161-1181.

Back to issue