Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №1, 2021

Back to issue

Сотрудничество стоматологов стран Восточной Европы

Authors: Мазур И.П.(1), Есембаева С.С.(2), Шевченко О.В.(3)
(1) — Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Образовательный центр «Международный центр медицинского образования «Yes», г. Алматы, Республика Казахстан
(3) — Стоматологический колледж № 1, г. Москва, Россия

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті наведені історичні аспекти співпраці стоматологів країн Східної Європи за останні тридцять років. Формування наукових стоматологічних шкіл, шляхи організації стоматологічної допомоги, розвиток професійної освіти мали свої національні особливості в країнах Східної Європи. Відзначено роль Міжнародної асоціації стоматологів «Співдружність» у формуванні тісної взаємодії професійних співтовариств країн Східної Європи зі Всесвітньою федерацією стоматологів і розробці рекомендацій щодо створення та реалізації програм первинної профілактики стоматологічних захворювань з урахуванням Європейських індикаторів стоматологічного здоров’я. Подані основні спільно проведені стоматологічні конгреси, наради та перспективи міждержавної взаємодії стоматологів країн Східної Європи.

В статье представлены исторические аспекты сотрудничества стоматологов стран Восточной Европы за последние тридцать лет. Формирование научных стоматологических школ, пути организации стоматологической помощи, развитие профессионального образования имели свои национальные особенности в странах Восточной Европы. Отмечена роль Международной ассоциации стоматологов «Содружество» в формировании тесного взаимодействия профессиональных сообществ стран Восточной Европы со Всемирной федерацией стоматологов (FDI) и разработке рекомендаций по созданию и реализации программ первичной профилактики стоматологических заболеваний с учетом Европейских индикаторов стоматологического здоровья. Представлены основные совместно проведенные стоматологические конгрессы, совещания и перспективы межгосударственного взаимодействия стоматологов стран Восточной Европы.

The article presents the historical aspects of cooperation between dentists in Eastern Europe over the past thirty years. The formation of scientific dental schools, the ways of organizing dental care, the development of professional education had their national characteristics in the countries of Eastern Europe. The International Dental Association “Commonwealth” played a key role in the formation of the interaction of professional communities of Eastern Europe with the World Dental Federation (FDI) and the development of recommendations for the creation and implementation of programs for the primary prevention of dental diseases, taking into account the European indicators of dental health. The main jointly held dental congresses, meetings, and prospects of interstate interaction of dentists from Eastern Europe are presented.


Keywords

історія стоматології; стоматологія країн Східної Європи; Міжнародна асоціація стоматологів «Співдружність»; Всесвітня федерація стоматологів

история стоматологии; стоматология стран Восточной Европы; Международная ассоциация стоматологов «Содружество»; Всемирная федерация стоматологов

history of dentistry; dentistry of Eastern Europe; the International Dental Association “Commonwealth”; World Dental Federation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мазур І.П. Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології. Современная стоматология. 2017. № 3 (87). с. 100-103.
2. Мазур І.П., Вахненко О.М. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 13. № 1 (84). С. 70-76. 
3. Мазур І.П., Супрунович І.М. Святкування 100-річного ювілею Української наукової стоматологічної школи та 25-річчя Асоціації стоматологів України на V Національному українському стоматологічному конгресі. Дента Клуб. 2019. № 12. С. 44-47.
4. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с. ISBN 978-966-8559-64-8.
5. Баранник Н.Г., Басюк М.О., Близнюк В.Г. та ін. Стоматологія України. Історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Харків: СИМ, 2017. 192 с. ISBN 978-966-135-076-1.
6. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с. ISBN 978-966-8559-72-3

Back to issue