Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Тrauma" Том 22, №1, 2021

Back to issue

Analysis of surgical treatment of patients with primary tumors of the thoracic and lumbar spine

Authors: Радченко В.О., Попов А.І., Попсуйшапка К.О., Куценко В.О., Перфільєв О.В.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Найбільш актуальними питаннями хірургічного лікування пухлин залишаються онкологічний радикалізм (обсяг оперативного лікування) й тактика відновлення опорної функції хребта. Мета роботи: проаналізувати результати хірургічного лікування пацієнтів із первинними пухлинами грудного й поперекового відділів хребта за відповідними оціночними шкалами. Матеріали та методи. Під клінічним спостереженням були 43 пацієнти з доброякісними і злоякісними первинними пухлинами й пухлиноподібними ураженнями хребта, які знаходилися на лікуванні у відділенні вертербрології Інституту патології хребта і суглобів ім. проф М.І. Ситенка НАМН України. Локалізація уражень була такою: шийний відділ хребта — 5 пацієнтів, грудний — 17, поперековий — 19, крижі — 2. Серед хворих були 22 жінки й 21 чоловік, вік пацієнтів — 18–72 роки. За патоморфологічною класифікацією первинних пухлин і пухлиноподібних уражень ВООЗ пацієнтів розподілили так: доброякісні пухлини — 26 осіб, злоякісні — 17. Результати хірургічного лікування первинних пухлин хребта аналізували з використанням шкал ASIA, SINS, Bilsky, також ураховувалася локалізація пухлин у різних сегментах хребтового стовпа. Результати. Оцінку результатів хірургічного лікування пухлин хребта ми проводили за такими показниками: радикальне хірургічне втручання, наявність ускладнень, динаміка неврологічних та ортопедичних порушень, наявність рецидивів пухлини й тривалість життя пацієнтів. Радикальне видалення пухлини в межах здорових тканин було досягнуте в 17 з 19 пацієнтів, у яких були показання до застосування цього методу хірургічного лікування. У 24 пацієнтів провели оперативне лікування у вигляді декомпресії хребетного каналу й часткову резекцію пухлини для відновлення опорної функції хребта. У 2 випадках досягти абластичності не вдалося. Висновки. За показниками шкал ASIA, SINS, Birsky установлено, що оперативне втручання при первинних пухлинах хребта є виправданим, дозволяє запобігти неврологічним ускладненням, істотно зменшує наявні неврологічні розлади, а також продовжує життя пацієнтів. Вибір обсягу хірургічного втручання, направленого на відновлення опорної функції хребта, за цими шкалами не показаний. Лікування первинних пухлин хребта повинно включати як радикальне видалення атипових тканин у межах здорових, так і паліативне лікування за показаннями. Важливе відновлення опорної функції хребта в зоні його пошкоджених сегментів.

Наиболее актуальными вопросами хирургического лечения опухолей остаются онкологический радикализм (объем оперативного лечения) и тактика восстановления опорной функции позвоночника. Цель работы: проанализировать результаты хирургического лечения пациентов с первичными опухолями грудного и поясничного отделов позвоночника с использованием соответствующих оценочных шкал. Материалы и методы. Под клиническим наблюдением были 43 пациента с доброкачественными и злокачественными первичными опухолями и опухолеподобными поражениями позвоночника, которые проходили лечение в отделении вертебрологии Института патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины. Локализация поражений была такой: шейный отдел позвоночника — 5 пациентов, грудной — 17, поясничный — 19, крестец — 2. Среди больных были 22 женщины и 21 мужчина, возраст пациентов — 18–72 года. В соответствии с патоморфологической классификацией первичных опухолей и опухолеподобных поражений ВОЗ пациенты распределились следующим образом: доброкачественные опухоли — 26 пациентов, злокачественные — 17. Результаты хирургического лечения первичных опухолей позвоночника проанализированы с использованием шкал ASIA, SINS, Bilsky, также учитывалась локализация опухолей в различных сегментах позвоночного столба. Результаты. Результаты хирургического лечения опухолей позвоночника мы оценивали по следующим показателям: радикальное хирургическое вмешательство, наличие осложнений, динамика неврологических и ортопедических нарушений, наличие рецидивов опухоли и продолжительность жизни пациентов. Радикальное удаление опухоли в пределах здоровых тканей было достигнуто у 17 из 19 пациентов, у которых были показания для использования данного метода хирургического лечения. У 24 пациентов провели оперативное лечение в виде декомпрессии позвоночного канала и частичную резекцию опухоли для восстановления опорной функции позвоночника. В 2 случаях достичь абластичности не удалось. Выводы. На основании данных шкал ASIA, SINS, Birsky установлено, что оперативное вмешательство при первичных опухолях позвоночника является оправданным, позволяет предотвратить неврологические осложнения, существенно уменьшить существующие неврологические расстройства, а также продлить жизнь пациентов. Выбор объема хирургического вмешательства, направленного на восстановление опорной функции позвоночника, по данным этих шкал не показан. Хирургическое лечение первичных опухолей позвоночника должно включать как радикальное удаление атипичных тканей в рамках здоровых, так и паллиативное лечение по показаниям. Важно восстановление опорной функции позвоночника в зоне поврежденных сегментов позвоночника.

Oncological radicalism (the scope of surgical treatment) and restoration of the supporting function of the spine remain the most pressing issues of surgical treatment for tumors. Purpose of the work: to analyze the outcomes of surgical treatment of patients with primary tumors of the thoracic and lumbar spine based on the appropriate rating scales. Materials and methods. Forty-three patients, 22 women and 21 men aged 18 to 72 years, with benign and malignant primary tumors and tumor-like lesions of the spine were examined; they were treated at the Department of vertebrology of the Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. Localization of the lesions was as follows: cervical spine — 5 patients, thoracic — 17, lumbar — 19, sacrum — 2. According to the pathomorphological classification of primary tumors and tumor-like lesions of the World Health Organization, the patients were divided into those with benign (n = 26) and malignant (n = 17) tumors. The results of surgical treatment for primary spinal tumors were analyzed using the American Spinal Injury Association (ASIA) scale, Spinal Instability Neoplastic Score (SINS), Bilsky scale; the localization of tumors in different segments of the spinal column was considered as well. Results and discussion. We evaluated the outcomes of surgical treatment of spinal tumors for the following indications: radical surgery, the presence of complications, the dynamics of neurological and orthopedic disorders, the presence of tumor recurrence and the life expectancy of patients. Radical tumor resection within healthy tissues was performed in 17 of 19 patients, who had indications for the use of this method. Twenty-four patients underwent surgical treatment in the form of decompression of the spinal canal and partial tumor resection to restore the supporting function of the spine. In 2 cases, ablasticity was not achieved. Conclusions. According to the ASIA, SINS, Birsky scales, it was found that surgical intervention in primary tumors of the spine is justified, it prevents neurological complications, significantly reduces existing neurological disorders, and prolongs the life of patients. The choice of the scope of surgical intervention aimed at restoration of the supporting function of the spine according to these scales is not shown. Treatment of primary tumors of the spine should include both radical removal of atypical tissues within the healthy tissues and palliative treatment if indicated. It is important to restore the supporting function of the spine in the area of its damaged segments.


Keywords

пухлина; хребет; хірургічне лікування

опухоль; позвоночник; хирургическое лечение

tumor; spine; surgical treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Zhenhua Zhou, Xudong Wang, Zhipeng Wu, Wending Huang, Jianru Xiao. Epidemiological characteristics of primary spinal osseous tumors in Eastern China. World Journal of Surgical Oncology. 2017. 15. 73. doi: 10.1186/s12957-017-1136-1. PMCID: PMC5379532. PMID: 28376922.
2. Ciftdemir M., Kaya M., Selcuk E., Yalniz E. Tumors of the spine. World J. Orthop. 2016. 7. 109-16. doi: 10.5312/wjo.v7.i2.109. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
3. Williams R., Foote M., Deverall H. Strategy in the Surgical Treatment of Primary Spinal Tumors. Global Spine J. 2012 Dec. 2(4). 249-266. Published online 2012 Nov 27. doi: 10.1055/s-0032-1329886. PMCID: PMC3864485. PMID: 24353976.
4. Попов А.І. Пункційна біопсія в діагностиці ново-утворень грудного та поперекового відділів хребта. Ортопедия, травматология и протезирование. 2018. 2(611). 44-48.
5. Корж Н.А., Попов А.И. Основные принципы диагностики и лечения опухолей позвоночника. Здоровье Украины. 2010. 3. 41-42.
6. Ciftdemir M., Kaya M., Selcuk E., Yalniz Е. Tumors of the spine. World J. Orthop. 2016 Feb 18. 7(2). 109-116. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.5312/wjo.v7.i2.109. PMCID: PMC4757655. PMID: 26925382.
7. Bilsky M.H., Laufer I., Fourney D.R. et al. Reliability analysis of the epidural spinal cord compression scale. J. Neurosurg. Spine. 2010. 13. 324-328.
8. American Spinal Injury Association. Reference Manual for the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury. Chicago, IL: American Spinal Injury Association, 2003.
9. International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI). Available from http://www.asiaspinalinjury.org/elearning/ISNCSCI.php.
10. Fisher C.G., Dipaola C.P., Ryken T.С. et al. A novel classification system for spinal instability in neoplastic disease: an evidencebased approach and expert consensus from the Spine Oncology Study Group. Spine. 2010. 35(22).  E1221-E1229.

Back to issue