Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 19, №6, 2018

Повернутися до номеру

Аналіз причин інвалідизації груп учасників дорожнього руху, які отримали інвалідність унаслідок дорожньо-транспортних пригод

Автори: Гур’єв С.О., Яровий Д.М., Кушнір В.А.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Статтю присвячено проблемі інвалідизації постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод, проаналізована структура інвалідності в аспекті безпосередніх причин інвалідизації. Проаналізовано 219 випадків первинної інвалідності, яку постраждалі отримали внаслідок травм при дорожньо-транспортних пригодах.

Статья посвящена проблеме инвалидизации пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, проанализирована структура инвалидности в аспекте непосредственных причин инвалидизации. Проанализированы 219 случаев первичной инвалидности, которую пострадавшие получили вследствие травм при дорожно-транспортных происшествиях.

The article deals with the problem of disability as a result of road traffic accident. The structure of disability causes in the aspect of participation in road traffic is analysed. Two hundred nineteen cases of primary disability were analysed, which were a result of road traffic accidents. Determination and evaluation of the immediate causes and factors that led to the disability as a result of car accident are very important in the characterization of disability process. Analysis of the data shown that the direct causative factors of disability were as follows: impaired support function of the lower extremity (59.82 %), central nervous system (CNS) disorders (21.46 %), delayed union (11.87 %), dysfunction of the upper limb (5.02 %), infectious complication in the form of osteomyelitis (1.83 %). Thus, the main cause of disability among victims of road accidents is impaired movements due to a dysfunction of the limbs directly or a disturbed gait regulation by the CNS. Various causes of disability arise depending on the participation in road traffic. Thus, the data indicate that impaired support function of the lower extremity is more likely to cause disability among pedestrians (66.4 %) and drivers of four-wheeled vehicles (19.8 %). Dysfunction of the upper extremity is most common in pedestrians (81.8 %), and CNS disorders — in drivers of four-wheeled vehicles (63.6 %). Oddly enough, the share of drivers and passengers of two-wheeled transport is 4.3 % of the total array. Osteomyelitis as a cause of disability occurs in 100 % of cases in pedestrians. Characterization ofthe causes of disability among those who became disabled due to car accident is an important risk factor affecting the medical and social consequences of road traffic injuries.


Ключові слова

інвалідність; травма; полісистемні пошкодження; дорожньо-транспортні пригоди

инвалидность; травма; полисистемные повреждения; дорожно-транспортные происшествия

disability; trauma; multiple injuries; traffic accident

Вступ

Дорожньо-транспортний травматизм належить до пріоритетних соціальних, медичних і технологічних проблем в усьому світі. Кількість загиблих і постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП) перевищує аналогічні показники внаслідок подій на залізничному, авіаційному й водному транспорті. У структурі смертності від травматизму дорожній травматизм посідає перше місце і становить, за даними літератури, 23 % [1–4]. В умовах зростання інтенсивності дорожнього руху медико-соціальною проблемою залишається інвалідизація постраждалих унаслідок травм, отриманих у результаті ДТП, оскільки серед несприятливих наслідків ДТП спостерігається подальше її збільшення [5]. Так, за даними І.Г. Петрової та співавт. (2007), кожен десятий випадок первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення обумовлений отриманням тяжкої травми в результаті ДТП [6]. У Європейському регіоні понад 2,3 млн осіб щорічно унаслідок ДТП отримують травми й стають інвалідами. Як відмічає більшість авторів, саме внаслідок ДТП постраждалі отримують найбільш серйозні, тяжкі травми з грубими пошкодженнями опорно-рухового апарату, інших органів і систем організму, що призводять до стійкої інвалідизації [7–9]. Показники дорожньо-транспортного травматизму залежать не лише від профілактичних заходів, спрямованих на скорочення випадків ДТП, але й від комплексу заходів, що сприяють зниженню тяжкості несприятливих наслідків для травмованих у ДТП [10].
Аналіз даних доступної вітчизняної й зарубіжної літератури показав, що наукові дослідження переважно стосуються вивчення причин летальних наслідків на догоспітальному етапі чи оцінки якості надання медичної допомоги на госпітальному етапі. Залишаються невивченими причини несприятливих наслідків, їх істинна поширеність і рекомендації щодо зниження рівня інвалідності від ДТП.
Мета дослідження: визначити структуру безпосередніх причин настання інвалідності серед постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод як основу для подальшого вивчення процесу.

Матеріали та методи

Нами на базі Київської міської спеціалізованої травматологічної медико-соціальної експертної комісії було проаналізовано 219 випадків інвалідності, що настала в результаті дорожньо-транспортних пригод, з оцінкою тяжкості пошкоджень за стандартизованою системою оцінки ISS у різних групах за ознакою участі в дорожньому русі й за ознакою встановленої групи інвалідності. Розрахунки проводилися відповідно до критеріїв і вимог доказової медицини, тому всі положення знаходяться в межах поля вірогідності.

Результати та обговорення

Дуже важливою ознакою в характеристиці процесу інвалідизації є визначення й оцінка безпосередніх причин і причинних факторів, що призвели до інвалідизації постраждалих унаслідок ДТП. У результаті аналізу матеріалу встановлено, що безпосередніми причинними факторами інвалідизації були: порушення опорної функції нижньої кінцівки, порушення функції верхньої кінцівки, порушення функції центральної нервової системи (ЦНС), остеомієліт, сповільнена консолідація переломів. Дані розподілу загального масиву дослідження за ознакою причини отримання інвалідності наведено в табл. 1.
Як свідчать дані, наведені в табл. 1, найбільш вагомою причиною інвалідизації є порушення опорної функції нижньої кінцівки, що становить 59,82 % загального масиву вивчення. Порушення функції ЦНС — на другому ранговому місці, його частка загалом становить 21,46 %, на третьому ранговому місці — сповільнена консолідація переломів будь-якої локалізації (11,87 %), на четвертому — порушення функції верхньої кінцівки (5,02 %), на п’ятому — інфекційні ускладнення у вигляді остеомієліту (1,83 %). Отже, найбільш вагомою причиною інвалідизації серед постраждалих у результаті ДТП є порушення функції руху внаслідок порушення функції безпосередньо кінцівок або порушення функції регулювання ходи з боку ЦНС.
Також важливим є те, яким чином участь у русі впливає на безпосередню причину встановлення інвалідності.
Дані розподілу масиву дослідження за ознакою причини отримання інвалідності й ознакою участі у русі наведено в табл. 2.
Як свідчать дані, наведені в табл. 2, причини інвалідності залежать від ознаки участі в русі. Так, дані вказують на те, що порушення опорної функції нижніх кінцівок частіше є причиною інвалідизації серед пішоходів (66,4 %) і водіїв чотириколісного транспорту (19,8 %). Порушення функції верхньої кінцівки найбільш притаманні пішоходам (81,8 %), а порушення функції ЦНС — водіям чотириколісного транспорту (63,6 %). Як не дивно, частка водіїв і пасажирів двоколісного транспорту становить 4,3 % загального масиву. Остеомієліт як причина інвалідизації виникає в 100 % випадків у пішоходів. 

Висновки

1. Причина настання інвалідності в постраждалих, які отримали інвалідність внаслідок ДТП, є важливим фактором ризику, що впливає на медико-соціальні наслідки дорожньо-транспортного травматизму.
2. Найбільш частою безпосередньою причиною інвалідизації є порушення опорної функції нижньої кінцівки, що становить 59,82 % від загального масиву вивчення. Порушення функції ЦНС знаходяться на другому ранговому місці, їх частка загалом становить 21,46 %, на третьому ранговому місці — сповільнена консолідація переломів будь-якої локалізації (11,87 %), на четвертому — порушення функції верхньої кінцівки (5,02 %), на п’ятому — інфекційні ускладнення у вигляді остеомієліту (1,83 %).
3. Причини інвалідності вірогідно пов’язані з ознакою участі у русі. Так, аналіз даних вказує на те, що порушення опорної функції нижніх кінцівок частіше є причиною інвалідизації серед пішоходів (66,4 %) і водіїв чотириколісного транспорту (19,8 %). Порушення функції верхньої кінцівки найбільш притаманні пішоходам (81,8 %), а порушення функції ЦНС — водіям чотириколісного транспорту (63,6 %). Частка водіїв і пасажирів двоколісного транспорту становить 4,3 % загального масиву. Остеомієліт як причина інвалідизації виникає в 100 % випадків у пішоходів. 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

Список літератури

1. Дорожно-транспортный травматизм. Алгоритмы и стандарты оказания скорой медицинской помощи пострадавшим вследствие ДТП (догоспитальный этап) / Под ред. С.Ф. Багненко, В.В. Стожарова, А.Г. Мирошниченко. — СПб.: Невский Диалект, 2006. — 319 с.
2. Road traffic injuries: an example of public health // K. Pérez, P. Lardelli, R. Ramírez, J.C. González-Luque // Gac. Sanit. — 2015. — Vol. 29, suppl. 1. — P. 2-3.
3. Mohan D. Road traffic injuries: a stocktaking / D. Mohan // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. — 2008. — Vol. 22, № 4. — P. 725-739.
4. Aguilera S.L. Road safety measures and their effects on traffic injuries: a systematic review / S.L. Aguilera, S.T. Moysés, S J. Moysés // Rev. Panam. Salud. Publica. — 2014. — Vol. 36, № 4. — P. 257-265.
5. Миралиев М.Р. Травматизм — основной фактор инвалидности / М.Р. Миралиев, А. Ахмедов, К.Х. Сироджов // Здравоохранение Таджикистана. — 2014. — № 1. — С. 11-15.
6. Анализ показателей инвалидности взрослого населения вследствие травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий / И.Г. Петрова, А.А. Закарян, В.В. Стожаров [и др.] // Скорая мед. помощь. — 2007. — № 1. — С. 26-28.
7. Некоторые показатели освидетельствования детей после дорожно-транспортных происшествий для установления им инвалидности в Санкт-Петербурге в системе общего освидетельствования детей от травм / А.Н. Вишняков, В.П. Шестаков, А.А. Свинцов [и др.] // Вест. Всерос. об-ва специалистов по мед.-соц. экспертизе, реабилитации и реабилитац. индустрии. — 2016. — № 2. — С. 79-84.
8. Walker C. Road trauma among young Australians: Implementing policy to reduce road deaths and serious injury / C. Walker, J. Thompson, M. Stevenson // Traffic Inj. Prev. — 2017. — Vol. 18, № 4. — P. 363-368.
9. Injury characteristics and outcome of road traffic accident among victims at Adult Emergency Department of Tikur Anbessa specialized hospital, Addis Ababa, Ethiopia: a prospective hospital based study / M. Seid, A. Azazh, F. Enquselassie, E. Yisma // BMC Emerg. Med. — 2015. — Vol. 15. — Art. 10.
10. Predictive factors of poor outcome in road traffic injures; a retrospective cohort study / H.P. Hatamabadi, M. Shojaee, P. Kashani [et al.] // Emerg. — 2017. — Vol. 5, № 1. — Art. e21.

Повернутися до номеру