Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 8 (94) 2017

Back to issue

Prediction of the outcome of an acute period of recurrent cerebral ischemic hemispheric stroke

Authors: Новикова Л.В.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою даної роботи було прогнозування результату гострого періоду повторного мозкового ішемічного півкульового інсульту шляхом створення математичних моделей на підставі комплексного клініко-інструментального обстеження пацієнтів. Матеріали та методи. Проведено відкрите порівняльне когортне проспективне дослідження, що включало 66 хворих віком від 50 до 80 років із повторним мозковим ішемічним півкульовим інсультом. Пацієнти з геморагічним або змішаним типом повторного інсульту, які доставлені в стаціонар через понад 24 години від дебюту захворювання, із наявною супутньою соматичною патологією в стадії декомпенсації, неконтрольованою артеріальною гіпертензією, анамнестичними даними щодо черепно-мозкових травм, зловживання алкоголем, а також із сумарним балом за шкалою NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) менше 5 і більше 20 не включалися в дослідження. Кінцевими точками, що визначали розподіл пацієнтів у групи спостереження, були летальний і нелетальний результат гострого періоду захворювання, при цьому основну группу становили пацієнти, які мали позитивний результат для життя, — 41 (62,1 %), а контрольну — хворі з летальним результатом інсульту — 25 (37,9 %). Нами вивчені деталі анамнезу захворювання, фактори ризику, соматична патологія, ступінь відновлення після першого інсульту (за допомогою шкали Ренкіна, mRS), а також проведена оцінка ступеня тяжкості інсульту за шкалою NIHSS. Параклінічні обстеження включали комп’ютерну томографію головного мозку, виконану на мультиспіральному комп’ютерному томографі Siemens Somatom Spirit, а також загальноклінічні, біохімічні та лабораторні аналізи. Результати. Нами встановлено, що фібриляція передсердь, цукровий діабет 2-го типу, серцева недостатність 2а ступеня, перенесений інфаркт міокарда і тривалість гіпертонічної хвороби понад 20 років були основ­ними анамнестичними предикторами летального результату. Висновки. На результат захворювання вплинули розмір і локалізація повторного вогнища церебральної ішемії, розмір і латералізація кісти (після перенесеного першого інсульту), а також показники коагулограми, загального аналізу крові і глікемічного профілю.

Целью данной работы было прогнозирование исхода острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта путем создания математических моделей на основании комплексного клинико-параклинического обследования пациентов. Материалы и методы. Проведено открытое сравнительное когортное проспективное исследование, которое включало 66 больных в возрасте от 50 до 80 лет с повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом. Пациенты с геморрагическим или смешанным типом повторного инсульта, доставленные в стационар через свыше 24 часов от дебюта заболевания, с наличием сопутствующей соматической патологии в стадии декомпенсации, неконтролируемой артериальной гипертензией, анамнестическими данными о черепно-мозговых травмах, злоупотреблении алкоголем, а также с суммарным баллом по шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) менее 5 и более 20 не включались в исследование. Конечными точками, определяющими распределение пациентов в группы наблюдения, были летальный и нелетальный исход, при этом основную группу составили пациенты, имеющие благоприятный исход для жизни, — 41 (62,1 %), а контрольную — больные с летальным исходом острого периода инсульта — 25 (37,9 %). Нами изучены детали анамнеза заболевания, факторы риска, соматическая патология, степень восстановления после первого инсульта (с помощью шкалы Рэнкина, mRS), а также проведена оценка степени тяжести инсульта по шкале NIHSS. Параклинические обследования включали компьютерную томографию головного мозга, выполненную на мультиспиральном компьютерном томографе Siemens Somatom Spirit, а также общеклинические, биохимические и лабораторные анализы. Результаты. Нами установлено, что фибрилляция предсердий, сахарный диабет 2-го типа, сердечная недостаточность 2а степени, перенесенный инфаркт миокарда и длительность гипертонической болезни свыше 20 лет были основными анамнестическими предикторами летального исхода. Выводы. На исход заболевания влияли размер и локализация повторного очага церебральной ишемии, размер и латерализация кисты (после перенесенного первого инсульта), а также показатели коагулограммы, общего анализа крови и гликемического профиля.

Background. The purpose of this work was to predict the outcome of an acute period of reсcurrent cerebral ischemic hemispheric stroke by creating mathematical models based on a combined clinical and paraclinical examinations of the patients. Materials and methods. The comparative, cohort, prospective, open-label study, which included 66 patients aged 50 to 80 years with recurrent cerebral ischemic hemispheric stroke, was performed. Patients with a hemorrhagic or mixed type of recurrent stroke admitted to the hospital within more than 24 hours from the first signs of stroke; individuals with concomitant somatic pathology in the stage of decompensation, uncontrolled hypertension, anamnestic data about craniocerebral trauma, alcohol addiction were not included in the study. Patients which had total score by National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) less than 5 and more than 20 were also excluded from the study. The lethal and non-lethal outcomes were main endpoints determining assignment of patients in the observation group. The main group consisted of 41 (62.1 %) patients who had a favorable outcome for life and the control group included 25 (37.9 %) patients with a fatal stroke. The details of the disease history, risk factors, somatic pathology, level of recovery after the first stroke (evaluated by modified Rankin Scale) were studied. The assessment of stroke severity was performed by NIHSS. Computed tomography of the brain was performed using the multislice computer tomograph Siemens Somatom Spirit, clinical, biochemical and laboratory tests, paraclinical examinations were carried out. Results. We have established that atrial fibrillation, diabetes mellitus, heart failure, myocardial infarction in the past and arterial hypertension over 20 years were the main predictors of patients’ death. Conclusions. The volume and location of the recurrent focus of cerebral ischemia, the volume and lateralization of the cyst (after first stroke), coagulogram, blood analysis and glycemic profile were predictors of lethal outcome among patients with stroke.


Keywords

повторний мозковий ішемічний півкульовий інсульт; прогноз; сприятливий і несприятливий результат

повторный мозговой ишемический полушарный инсульт; прогноз; благоприятный и неблагоприятный исход

recurrent cerebral ischemic hemispheric stroke; prediction; favorable and unfavorable outcome

Введение

Мозговой инсульт — одна из ведущих причин заболеваемости, смертности и инвалидизации населения во всем мире. Известно, что продолжительность жизни пациента, перенесшего первый инсульт, составляет в среднем 8,8 года, а в случае развития повторного инсульта или инфаркта миокарда (ИМ) этот показатель может уменьшаться до 3,9 года [1–3, 11]. Около половины больных инсультом умирают в течение первого месяца, а из тех, кто выживает, возвращаются к труду 10 %, при этом у выживших наблюдаются выраженные неврологические нарушения, приводящие к стойкой инвалидизации [2–4, 12]. Особый интерес представляют случаи повторных нарушений мозгового кровообращения, которые встречаются у 30 % больных, в течение 12 месяцев после первого инсульта и у 15 % — в течение первых пяти лет. При этом доказано, что повторный инсульт имеет более широкий спектр неврологических, когнитивных и психоэмоциональных нарушений, которые обу–словлены не только повторным очагом церебральной ишемии, но и стойкими остаточными явлениями после первого инсульта [1, 2, 4, 8]. 
На сегодняшний день хорошо изучены прогностические факторы исхода первичного мозгового инсульта, при этом, по данным разных авторов, размеры очага поражения и его локализация, а также сопутствующая соматическая и кардиальная патология являются наиболее значимыми. Ряд авторов акцентируют внимание на важности биологических маркеров, являющихся индикаторами эндотелиальной дисфункции и эндогенной интоксикации — ключевых звеньев в патогенезе мозгового инсульта [3, 7, 10]. 
Проведены исследования в отношении влияния гендерных, возрастных и антропометрических параметров на исход инсульта [5, 8, 10]. Доказана взаимосвязь качества оказания помощи в условиях терапевтического окна и исходов заболевания [12]. Много работ посвящено взаимосвязи лабораторных показателей и клинических исходов инсультов, в частности доказана роль системы гемостаза, уровня гликемии и острофазовых белков в прогнозировании исходов инсульта [6–8, 11]. В то же время большинство авторов считают, что исход инсульта определяют много факторов, а при повторном инсульте — это целый комплекс нарушений. В связи с этим представляют интерес вопросы прогнозирования исхода острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта (ПМИПИ), ответы на которые позволяют оптимизировать тактику ведения пациентов с первых суток заболевания. 
Цель работы — прогнозирование исхода острого периода ПМИПИ путем создания математических моделей на основании комплексного клинико-параклинического исследования пациентов.

Материалы и методы

На кафедре нервных болезней Запорожского государственного медицинского университета, клинической базой которой является Запорожский ангионеврологический центр при городской больнице № 6, проведено открытое сравнительное проспективное когортное исследование, которое включало 66 больных ПМИПИ в остром периоде заболевания (29 мужчин, 37 женщин, средний возраст — 74,00 ± 1,23 года). Критериями включения пациентов в исследование были: возраст от 50 до 80 лет, мозговой ишемический полушарный инсульт, подтвержденный данными компьютерной томографии (КТ), суммарный балл по шкале NIHSS 5–20. Критерии исключения: геморрагический или смешанный тип ПМИПИ, более 24 часов от развития заболевания, соматическая патология в стадии декомпенсации, анамнестические данные о черепно-мозговых травмах, злоупотреблении алкоголем. Все пациенты были распределены в две группы наблюдения: основную группу составил 41 (62,1 %) пациент (21 мужчина, 20 женщин, средний возраст — 73,63 ± 1,12 года), у которых исход острого периода заболевания был благоприятным для жизни, а контрольную — 25 (37,9 %) пациентов (16 мужчин и 9 женщин, средний возраст — 75,96 ± 1,44 года), у которых был неблагоприятный исход заболевания. Всем пациентам проведено детализированное клинико-неврологическое обследование по специально разработанному протоколу, который включал сбор анамнеза, изучение сопутствующих факторов риска, оценку соматического статуса, коморбидной патологии, тяжести инсульта с помощью шкалы инсульта Национального института здоровья (NIHSS), инвалидизации по шкале Рэнкина (mRS), нейровизуализационное (проведенное с помощью мультиспирального компьютерного томографа Siemens Somatom Spirit, Германия) и лабораторные (общеклинические и биохимические) обследования. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью лицензионной программы Statistica 6.0 (StatSoft, США; серийный номер AXXR712D833214FAN5). Данные описательной статистики приведены в виде среднего и среднеквадратичного отклонения (M ± m) и медианы межквартильного размаха, Ме (Q25 : Q75). С учетом распределения данных сравнение исследуемых параметров между группами выполняли с помощью t-критерия Стьюдента и критерия Манна — Уитни. Статистически значимым принимали значение критерия p < 0,05. С целью прогнозирования исхода заболевания был проведен дискриминантный анализ, где значения дискриминационной модели больше или меньше нуля были конечными точками наблюдения и рассматривались как неблагоприятный (летальный) и нелетальный (благоприятный) исход. 

Результаты и обсуждение

Сведения об исследованных нами больных основной и контрольной групп (анамнестические данные, факторы риска и сопутствующая патология) представлены в табл. 1.
Анализ распределения больных по пораженному полушарию показал, что у 31 (75,6 %) пациента основной и 13 (52 %) — контрольной группы повторный инсульт развился в правом полушарии, а у 10 (24,4 %) больных основной и 12 (48 %) — контрольной — в левом. Ипсилатеральное расположение повторного очага встречалось у 22 (53,7 %) пациентов основной группы и 9 (36 %) больных контрольной, а контрлатеральное — у 19 (46,3 %) и 16 (64 %) пациентов соответственно. Вышеуказанная тенденция свидетельствует о том, что контрлатеральное расположение ПМИПИ может ассоциироваться с летальным исходом заболевания. Атеротромботический и кардиоэмболический подтипы ПМИПИ среди пациентов основной группы наблюдения определялись у 20 (48,8 %) и 21 (51,2 %) больного, а среди пациентов контрольной группы — у 10 (40 %) и 15 (60 %) пациентов соответственно.
У пациентов основной группы наблюдения очаг повторного инсульта чаще располагался в правом полушарии и ипсилатеральном каротидном бассейне, а у пациентов контрольной группы — в правом полушарии и контрлатеральном каротидном бассейне. 
Степень восстановления пациентов после перенесенного инсульта определялась суммарным баллом по шкале Рэнкина (mRS), а именно значение шкалы 0–1 балл рассматривалось как полное восстановление, а 2 балла и выше — как частичное, при этом полное восстановление определялось у 20 (48,8 %) пациентов основной группы и 6 (24 %) больных контрольной, а частичное — у 21 (51,2 %) и 19 (76 %) больных с благоприятным и неблагоприятным исходом острого периода. 
Все пациенты были доставлены в стационар в течение 24 часов от дебюта ПМИПИ, при этом больные основной группы наблюдения были госпитализированы в первые 6 часов, что является важным компонентом, существенно влияющим на результаты лечения и исход острого периода заболевания.
С учетом анамнестических данных установлено, что пациенты основной группы наблюдения перенесли повторный инсульт спустя 2,5 года после первого инсульта, а пациенты контрольной группы — в среднем через 1,5 года.
Исследование факторов риска ПМИПИ выявило, что артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), фибрилляция предсердия (ФП), сахарный диабет 2-го типа (СД2) оказались наиболее распространенными в выборке пациентов. У всех больных определялась АГ 3-й стадии, ФП — у 20 (48,8 %) пациентов основной и 15 (60 %) — контрольной группы, ИБС была представлена хронической сердечной недостаточностью (СН) 1-й ст., которая определена у 2 (4,9 %) больных основной группы наблюдения, СН 2а ст. выявлена у 36 (87,8 %) больных основной и 17 (68 %) пациентов контрольной группы, а СН 2б — у 3 (7,3 %) и 8 (32 %) больных основной и контрольной групп наблюдения соответственно, СД2 страдали 6 (14,6 %) пациентов основной группы наблюдения и 7 (28 %) — контрольной. 4 (9,8 %) пациента основной и 13 (52 %) больных контрольной группы перенесли инфаркт миокарда.
Исследование уровня сознания показало, что у 30 (73,2 %) больных основной группы было ясное сознание, умеренное оглушение — у 5 пациентов (12,2 %), глубокое оглушение — у 5 (12,2 %), сопор — у 2 (4,9 %) больных. Среди пациентов контрольной группы наблюдения ясное сознание было у 6 (24 %) больных, умеренное оглушение — у 15 (60 %), глубокое оглушение — у 2 (8 %), сопор — у 2 (8 %) больных. 
Детальное клинико-неврологическое обследование позволило выявить следующие двигательные нарушения: легкий гемипарез (ОАД 4–4,5 балла) определялся у 4 (9,8 %) пациентов основной и 3 (12 %) больных контрольной группы, умеренный гемипарез (ОАД — 2,5–3,5 балла) — у 18 (43,9 %) больных основной и 8 (32 %) контрольной группы, выраженный гемипарез (ОАД 0,5–2 балла) — у 12 (29,2 %) больных основной группы и 5 (20 %) — контрольной, гемиплегия (ОАД 0 баллов) — у 7 (17,1 %) пациентов основной и 9 (36 %) больных контрольной группы наблюдения.
Суммарный балл по шкале инсульта NIHSS в 1-е сутки заболевания у пациентов основной группы наблюдения составил 9,63 ± 0,80 балла, а у больных контрольной — 14,28 ± 1,07 балла, что соответствует средней и тяжелой степени инсульта соответственно.
В конце острого периода ПМИПИ была проведена оценка его исходов. Больные основной группы наблюдения провели в стационаре 10,78 ± 0,57 койко-дня, а контрольной — 6,00 ± 0,86 койко-дня, при этом летальный исход в период с 1-го по 7-й день стационарного лечения определялся у 18 (72 %) больных, с 8-го по 14-й день — у 5 (20 %), 15 дней и выше — у 2 (8 %). 
Всем больным в первые сутки заболевания для верификации диагноза проводилась компьютерная томография головного мозга, при этом учитывали локализацию, размер (определяли по форме эллипсоида: 3,14/6 • а • b • c), локализацию и объем кисты, индексы желудочков, размеры подоболочечных пространств, дислокационные процессы. Клинико-компьютерно-томографическая характеристика больных ПМИПИ приведена в табл. 2.
Анализ данных компьютерной томографии показал, что у 32 (78,1 %) больных основной группы и 9 (36,0 %) пациентов контрольной очаг располагался в корково-подкорковых отделах головного мозга. Подкорковое расположение очага церебральной ишемии встречалось у 9 (21,9 %) больных основной и 16 (64,0 %) пациентов контрольной групп наблюдения. При этом медиана объема очага поражения у пациентов основной группы составила 22,1 (10,0; 55,5), а у больных контрольной — 46,3 (25,0; 125,6), медиана объема кисты (признак ранее перенесенного МИПИ) — соответственно 13,5 (6,9; 32,5) и 16,9 (7,4; 23,5). Определялась статистически значимая разница индекса 4-го желудочка, при этом медиана данного показателя у пациентов основной группы составила 18,1 (17,1; 20,8), а у больных контрольной — 20,7 (17,7; 22,9). 
У всех пациентов наблюдалось расширение подоболочечных пространств над лобными, теменными долями и над сильвиевой щелью, при этом у больных основной группы наблюдения медиана этих показатели составила 14,0 (12,0; 16,0), 17,0 (14,0; 18,0) и 14,0 (12,0; 17,0), а контрольной — 12,5 (11,0; 17,0), 15,0 (8,0; 21,0), 15 (11,0; 17,0) соответственно.
Данные лабораторных показателей (общий анализ крови, креатинин, глюкоза крови и коагулограмма) пациентов двух групп наблюдения приведены в сравнительной табл. 3.
Учитывая статистически значимую разницу показателей пациентов двух групп наблюдения, путем дискриминантного анализа мы построили математические модели, включающие данные анамнеза, объективного неврологического осмотра, компьютерно-томографического исследования и лабораторные показатели. 
На основании данных анамнеза нами построена математическая модель, определяющая благоприятный исход при значениях результата формулы Y < 0 и неблагоприятный исход при значении Y > 0.
Y = –0,013 • X1 + 0,028 • X2 – 0,039 • X3 – 0,001 × X4 + 0,005 • X5 + 0,059 • Х6 – 0,491 • X7 + 2,798 × X8 + k,
где Y — исход; Х1 — количество месяцев после первого инсульта, Х2 — время госпитализации (от возникновения первых симптомов до назначения медикаментозного лечения), Х3 — наличие или отсутствие ФП (0 — нет, 1 — есть), Х4 — ст. СН (2а — 1, 2б — 2), Х5 — продолжительность ГБ, Х6 — балл по mRS после первого инсульта, Х7 — наличие СД, Х8 — перенесенный ИМ, k — константа канонических переменных, равная –1,950. Прогностическая ценность модели: чувствительность — 92 %, специфичность — 88 %.
Дискриминантная модель, построенная на основании данных компьютерно-томографического исследования, представлена формулой:
Y = –0,078 • X1 + 0,008 • X2 – 0,754 • X3 – 0,035 × X4 + k, 
где Y — исход; Х1 — локализация очага (1 — корково-подкорковые отделы, 2 — подкорковые отделы), Х2 — объем очага (3,14/6 • а • b • c), Х3 — локализация кисты (1 — ипсилатерально очагу, 2 — контрлатерально очагу), Х4 — объем кисты (3,14/6 • а•b • c), k — константа канонических переменных, равная 1,412. Прогностическая ценность модели: чувствительность — 80 %, специфичность — 68 %, при этом благоприятный исход соответствовал значению формулы Y > 0, а неблагоприятный — Y < 0. 
С учетом лабораторных показателей, которые включали данные общего анализа крови, гликемического профиля и коагулограммы, построена следующая дискриминантная модель, имеющая чувствительность и специфичность 76 и 71 % соответственно:
Y = 0,032 • Х1 + 0,526 • Х2 + 0,069 • Х3 – 0,113 × Х4 – 0,099 • Х5 – 0,012 • Х6 + 0,031 • Х7 + 11,918 × Х8 – 0,135 • Х9 + 0,147 • Х10 + 0,049 • Х11 + 0,106 × Х12 – 0,009 • Х13 + 0,195 • Х14 + k, 
где Y — исход; Х1 — протромбиновый индекс, Х2 — фибриноген, Х3 — БНТ (1+, 2++, 3+++, 4++++, 5-отриц.), Х4 — гематокрит, Х5 — гликемия, Х6 — гемоглобин, Х7 — эритроциты, Х8 — цветовой показатель, Х9 — лейкоциты, Х10 — палочкоядерные нейтрофилы, Х11 — сегментоядерные нейтрофилы, Х12 — лимфоциты, Х13 — скорость оседания эритроцитов, Х14 — моноциты, k — константа канонических переменных, равная –13,592. Благоприятный исход определялся при значении Y > 0, а летальный — Y < 0. 
Наиболее значимая прогностическая модель состояла из дискриминантного анализа переменных, включающих следующие показатели: пораженное полушарие (Х1, 1 — правое полушарие, 2 — левое полушарие), количество месяцев после первого инсульта (Х2), время госпитализации (Х3), длительность ГБ, лет (Х4), балл по mRS (Х5), тяжесть общего состояния (Х6, 1 — средней тяжести, 2 — тяжелое, 3 — крайне тяжелое), суммарный балл по шкале NIHSS (Х7), объем очага поражения (Х8), уровень гематокрита (Х9), глюкозы крови (Х10), гемоглобина (Х11), лейкоцитов (Х12), лимфоцитов (Х13) и скорости оседания эритроцитов (Х14). 
Формула представлена в следующем виде:
Y = –0,433 • Х1 – 0,024 •Х2 + 0,046 • Х3 + 0,139 × Х4 – 0,130 • Х5 + 1,093 • Х6 + 0,009 • Х7 + 0,001 × Х8 + 0,039 • Х9 + 0,047 • Х10 + 0,0121 • Х11 + 0,159 × Х12 – 0,015 • Х13 + 0,016 • Х14 + k,
где k — константа канонических переменных, равная –7,967.
Значение формулы Y < 0 определяло благоприятный исход, а Y > 0 — летальный, прогностическая значимость дискриминантной модели: чувствительность — 92 %, специфичность — 83 %. 
Таким образом, проведенное нами комплексное клинико-параклиническое обследование с разработкой математических моделей прогнозирования исхода острого периода ПМИПИ позволило сделать следующие выводы.

Выводы

1. Наиболее значимыми факторами риска неблагоприятного исхода острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта были: фибрилляция предсердий, сахарный диабет 2-го типа, сердечная недостаточность 2а степени, перенесенный инфаркт миокарда, длительность гипертонической болезни свыше 20 лет и неполное восстановление после перенесенного первого инсульта, при этом неблагоприятный исход чаще наблюдался в первые 7 суток заболевания.
2. Локализация очага поражения при повторном мозговом ишемическом полушарном инсульте в подкорковых отделах головного мозга объемом свыше 45 см3, а также кисты (после перенесенного первого инсульта) в контрлатеральном полушарии объемом свыше 15 см3 ассоциировались с неблагоприятным исходом острого периода заболевания.
3. Параклинические данные: коагулограмма, общий анализ крови, анализ крови на глюкозу — были также информативными при построении математических моделей исходов острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта. 
4. Построенные математические модели с использованием клинических и параклинических данных позволяют определить тактику ведения больных в первые сутки заболевания и прогнозировать исход острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Козелкин А.А., Новикова Л.В. Клинико-неврологические особенности и динамика когнитивных расстройств у больных в острый период повторного мозгового ишемического полушарного инсульта / А.А. Козелкин, Л.В. Новикова // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 1. — С. 22-28.
2. Козелкин А.А., Новикова Л.В. Клинико-параклинические и нейропсихологические особенности у больных с повторным мозговым полушарным ишемическим инсультом / А.А. Козелкин, Л.В. Новикова // Український неврологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 31-39.
3. Міщенко Т.С. Епідеміологія захворювань нервової системи в Україні / Т.С. Міщенко // Український вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23, вип. 3(84). — С. 151-152.
4. Сумин А.Н. и соавт. Годовой прогноз у больных с острым нарушением мозгового кровообращения: роль патологического лодыжечно-плечевого индекса / А.Н. Сумин и соавт. // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. — 2016. — № 6. — С. 638-644. 
5. Andersen K.K., Andersen Z.J. Stroke Predictors of early and late case-fatality in a nationwide Danish study of 26,818 patients with first-ever ischemic stroke // Stroke. — 2011. — 42(10). — Р. 2806-2812.
6. Callahan A., Amarenco P., Goldstein L.B., Sillesen H. et al. SPARCL Investigators. Risk of stroke and cardiovascular events after ischemic stroke or transient ischemic attack in patients with type 2 diabetes or metabolic syndrome: secondary analysis of the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) trial // Arch. Neurol. — 2011. — 68. — Р. 1245-1251. 
7. Banerjee C., Moon Y.P., Paik M.C., Rundek T., Mora-McLaughlin C., Vieira J.R., Sacco R.L., Elkind M.S. Duration of diabetes and risk of ischemic stroke: the Northern Manhattan Study // Stroke. — 2012. — 43. — Р. 1212-1217. 
8. Feigin V.L., Forouzanfar M.H., Krishnamurthi R., Mensah G.A., Connor M., Bennett D.A. Global and regional burden of stroke during 1990–2010: findings from the global burden of disease study 2010 // Lancet. — 2014. — 383. — Р. 245-254. 
9. Lima F.O., Furie K.L., Silva G.S. et al. Prognosis of untrea–ted strokes due to anterior circulation proximal intracranial arterial occlusions detected by use of computed tomography angiography // JAMA Neurol. — 2014. — 71. — Р. 151-157. 
10. Mathias T.L., Albright K.C., Boehme A.K. et al.Сardiac function and short-term outcome in patients with acute ischemic stroke: A cross-sectional study // J. Cardiovasc. Dis. — 2013. — 1. — Р. 26-29.
11. Ovbiagele B., Saver J.L. Day-90 acute ischemic stroke outcomes can be derived from early fun ctional activity level // Cerebrovasc. Dis. — 2010. — 29. — Р. 50-56. 
12. Saposnik G., Black S.E., Hakim A. et al. Аge disparities in stroke quality of care and delivery of health services // Stroke. — 2009. — 40. — Р. 3328-3335.
 

Back to issue