Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 12, №3, 2017

Повернутися до номеру

Педиатрическая клиника Одесского национального медицинского университета: качество неотложной медицинской помощи детям

Автори: Старец Е.А., Котова Н.В.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Медична освіта

Версія для друку


Резюме

Мета роботи — обговорити питання підвищення якості невідкладної допомоги дітям при найбільш поширених захворюваннях. Якість медичної допомоги включає 6 показників: ефективність, обґрунтованість, економічна доступність, прийнятність/зосередженість на пацієнта, рівність, безпека. Результати. У педіатричної клініці Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) створений блок інтенсивного спостереження, основним завданням якого є надання невідкладної допомоги дітям, які потребують моніторингу дихання та серцевої діяльності, проведення кисневої терапії та регідратаційної терапії великого об’єму. У клініці діє система сортування пацієнтів за тяжкістю стану з урахуванням даних обстеження і пульсоксиметрії. Запорукою ефективності медичної допомоги є локальні протоколи, розроблені на принципах доказової медицини; всі ліки, включені в них, входять у Лист необхідних ліків Всесвітньої організації охорони здоров’я. Прийнятність медичної допомоги визначають пацієнторієнтовані технології: спільне перебування матері та дитини; перевага надається оральній регідратації, а не внутрішньовенному введенню рідини; мінімізація болю і відмова від внутрішньом’язових ін’єкцій; зволоження повітря навколо пацієнта та ін. Середня тривалість перебування у блоці інтенсивного спостереження — 2 дні. Культура безпеки пацієнтів є пріоритетом і включає в себе: зміну ставлення співробітників до медичної безпеки; виявлення тригерів і ризиків медичної допомоги; виявлення медичних помилок і промахів; використання безпечних технологій і простих алгоритмів дій; навчання медичного персоналу. Було проведено більше 40 лекцій і практичних занять для медичного персоналу, включаючи тренінги на манекенах Code Blue. Висновки. Заходи, спрямовані на підвищення якості невідкладної медичної допомоги дітям в педіатричної клініці ОНМедУ, включають: 1) організацію блоку інтенсивного спостереження і його оснащення сучасним обладнанням для діагностики та лікування дітей; 2) сортування пацієнтів за тяжкістю стану за об’єктивними критеріями; 3) скорочення термінів госпіталізації; 4) стандартизацію медичної допомоги шляхом розробки локальних протоколів на принципах доказової медицини; 5) підвищення прийнятності медичного обслуговування за рахунок впровадження технологій, орієнтованих на пацієнта; 6) впровадження культури безпеки пацієнта; 7) постійне навчання медичного персоналу.

Цель работы — обсудить вопрос повышения качества неотложной помощи детям при наиболее распространенных заболеваниях. Качество медицинской помощи включает 6 характеристик: эффективность, обоснованность, экономическая доступность, приемлемость/сосредоточенность на пациенте, равенство, безопасность. Результаты. В Педиатрической клинике Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) создан блок интенсивного наблюдения, основной задачей которого является оказание неотложной помощи детям, нуждающимся в мониторинге дыхания и сердечной деятельности, проведении кислородотерапии и регидратационной терапии большого объема. В клинике действует система сортировки пациентов по тяжести состояния с учетом данных обследования и пульсоксиметрии. Залогом эффективности медицинской помощи являются локальные протоколы, разработанные на принципах доказательной медицины; все лекарства, включенные в них, входят в Лист необходимых лекарств Всемирной организации здравоохранения. Приемлемость медицинской помощи определяют пациенториентированные технологии: совместное пребывание матери и ребенка; предпочтение оральной регидратации, а не внутривенному введению жидкости; минимизация боли и отказ от внутримышечных инъекций; увлажнение воздуха вокруг пациента и др. Средняя продолжительность пребывания в блоке интенсивного наблюдения — 2 дня. Культура безопасности пациентов является приоритетом и включает в себя: изменение отношения сотрудников к медицинской безопасности; выявление триггеров и рисков медицинской помощи; выявление медицинских ошибок и промахов; использование безопасных технологий и простых алгоритмов действий; обучение медицинского персонала. Было проведено более 40 лекций и практических занятий для медицинского персонала, включая тренинги на манекенах Code Blue. Выводы. Меры, направленные на повышение качества неотложной медицинского помощи детям в Педиатрической клинике ОНМедУ, включают: 1) организацию блока интенсивного наблюдения и его оснащение современным оборудованием для диагностики и лечения детей; 2) сортировку пациентов по тяжести состояния по объективным критериям; 3) сокращение сроков госпитализации; 4) стандартизацию медицинской помощи путем разработки локальных протоколов на принципах доказательной медицины; 5) повышение приемлемости медицинского обслуживания за счет внедрения технологий, ориентированных на пациента; 6) внедрение культуры безопасности пациента; 7) постоянное обучение медицинского персонала.

Background. The purpose of the article is to discuss the issue of improving the quality of emergency care for children with the most common diseases. The quality of medical care includes 6 characteristics: 1) effectiveness — evidence-based health care results in improved health outcomes; 2) relevancy: health care is delivered in a manner that maximizes resource use and avoids wasting and provided in a setting where skills and resources are appropriate to medical need; 3) accessibility: health care is provided timely, reasonable and affordable; 4) acceptability/patient-centered: health care provided takes into account the preferences and aspirations of individual service users; 5) equity: health care provided does not vary in quality because of personal characteristics or socioeconomic status; 6) safety: health care provided minimizes risks and harm to service users and providers. Results. The Intensive Care Unit (ICU) started working in the Pediatric Clinic of the Odessa National Medical University on February 1, 2017. The main task of ICU is the treatment of children with emergency conditions (who needs monitoring of breathing and cardiac activity, oxygen therapy, large-volume rehydration therapy, etc). The patients admit to the ICU according the results of triage. Triage is the process of rapidly screening of sick children soon after their addmission to hospital and in ICU, in order to identify those with emergency signs — obstructed breathing or severe respiratory distress; central cyanosis; signs of shock; signs of severe dehydration; those with priority signs — very high temperature, severe pallor, respiratory distress etc. The local guidelines for the most common diseases in children have been developed in the Pediatric Clinic. These local guidelines are based on: 1) modern national guidelines; 2) WHO: Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses (2013); clinical guidelines of the United States, Great Britain, Canada, Australia; Ukrainian National Formulary; British National Formulary for Children. All medicines included in these local guidelines are presented in the WHO Model List of Essential Medicines (April 2015). In the Pediatric Clinic the medical care is patient-centred, responsive to and respectful of the patient’s values and choices to promote patient satisfaction and fulfillment of human rights. We use the patient-centred technologies: mothers and infants to remain together 24 hours a day; the preference is given to oral rehydration, rather than intravenous fluid administration; the minimization of pain for all manipulations, to refuse any intramuscular injections; to usage of screening test systems for the diagnosis of Beta-hemolytic streptococcus, rotavirus, influenza, bacteriuria; the humidification of air around the patient. The average period of staying in the ICU is 2 days. The culture of patient safety is a priority in the Pediatric Clinic. The culture of patient’s safety includes: the changing of the attitudes of medical staffs towards the safety of medical care; the identification of triggers and risks of medical care; the identification of all medical errors/“no harm events”/“near miss events”; the implementation of safe technologies, simple algorithms; learning of medical staff. There were more than 40 lectures and practices for medical staff of the Pediatric Clinic, including the training courses CODE BLUE. Conclusions. The measures aimed at improving the quality of emergency medical care for children in the Pediatric Clinic of the Odessa National Medical University are: 1) the organization of ICU and equipping it with modern equipment for diagnose and treatment of children; 2) the triage of patients according to the condition severity by the objective criteria; 3) the reducing of terms of hospitalization due to optimization of treatment in ICU; 4) standardization of medical care by developing local guidelines based on the principles of evidence-based medicine; 5) the increasing the acceptability of medical care through the implementation of patient-centred technologies; 6) the implementation of culture of patient safety; 7) the continual training of medical staff.


Ключові слова

якість медичної допомоги; невідкладна допомога; діти

качество медицинской помощи; неотложная помощь; дети

quality of medical care; emergency care; children

Введение

В Украине показатель детской смертности (смертность детей в первые 5 лет жизни; under-five mortality rates), интегрально отражающий качество жизни и благополучия населения, состояние медико-социальной помощи, уровень образования и культуры, снизился с 14 ‰ в 2006 г до 9 ‰ в 2015 г. [1]. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), детская смертность в Украине, как и в ряде других стран Восточной Европы и Центральной Азии, в 2–3 раза выше, чем в станах Европейского содружества (2–4 ‰). По данным ряда исследований, причины такого отставания многофакторны. Они частично объясняются недостаточным качеством предоставляемых услуг по охране репродуктивного, материнского, неонатального, детского и подросткового здоровья не только при предоставлении плановой помощи, но, особенно, при оказании экстренной и неотложной стационарной медицинской помощи. Ненадлежащее качество предоставляемых услуг включает отсутствие системы сортировки пациентов по тяжести состояния, ненадлежащие процедуры оценки состояния, позднее начало лечения, отсутствие нужных медикаментов, избыточное применение ненужных лекарственных средств, плохое знание и выполнение протоколов лечения, недостаточный контроль соблюдения протоколов. Кроме того, причинами более высокого уровня детской смертности являются предотвратимые ошибки или нежелательные явления, которые при оказании стационарной помощи наблюдаются в 10 % случаев; увеличивающееся финансовое бремя медицинской помощи, сокращение возможностей государственного финансирования и неудачи в реформировании системы здравоохранения [2].

Пятьдесят три страны Европейского региона ВОЗ приняли Региональную программу поддержки внедрения политики «Здоровье-2020», целью которой является улучшение здоровья и благополучия населения путем укрепления и повышения качества системы здравоохранения, а здоровье детей — приоритетное направление этой программы. Для повышения здоровья и благополучия детей необходимо систематически проводить оценку качества медицинской помощи на всех ее уровнях и реформы, направленные на ее повышение. По мнению Европейского бюро ВОЗ, организация медицинской помощи и внедрение современных методов управления в системе здравоохранения повышает качество медицинской помощи в большей степени, чем любые клинические инновации [3].

С января 2017 г. в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи, адаптации международных протоколов лечения для первичного звена, формировании гарантированного перечня услуг, внедрении реимбурсации лекарств. Начавшись с первичной помощи, она продолжится и на уровне вторичной специализированной помощи.

Цель работы — обсудить меры повышения качества неотложной стационарной помощи детям при наиболее распространенных заболеваниях.

Материалы и методы

Педиатрическая клиника — часть Медицинского центра (МЦ) «Университетская клиника» Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ). Основная задача Педиатрической клиники — предоставление качественной вторичной (специализированной) медицинской помощи детям, подготовка и повышение квалификации медицинских работников по стандартам высшего образования, научно-исследовательская работа, разработка, апробация и внедрение новых медицинских технологий, в том числе и организации медицинской помощи. Согласно Закону Украины «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» [4], неотложная помощь необходима при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний пациентам без явной непосредственной угрозы для жизни (в отличие от экстренной помощи, которая оказывается в отделениях интенсивной терапии при наличии явной угрозы для жизни) [5]. Среди неотложных состояний, требующих госпитализации детей в соматический стационар, лидируют лихорадка и острые заболевания дыхательной системы.

В данной статье проводятся анализ и оценка изменений в организации вторичной стационарной медицинской помощи детям в Педиатрической клинике МЦ «Университетская клиника» ОНМедУ, направленных на повышения ее качества. Согласно современным представлениям, качество медицинской помощи включает 6 характеристик: 1) эффективность — помощь основывается на доказательной базе; 2) обоснованность — оптимальное использование ресурсов и предотвращение ненужных трат; 3) экономическая доступность; 4) приемлемость и сосредоточенность на пациенте — услуги должны учитывать предпочтения и желания отдельных пациентов; 5) равенство — качество услуг не зависит от личных характеристик пациента и его социально-экономического статуса; 6) безопасность — риски и вред для пациентов и медицинских работников сведены к минимуму [2]. Руководствуясь этими критериями, мы оценивали, как отражаются на качестве медицинской помощи детям изменения ее организации в Педиатрической клинике ОНМедУ.

Результаты и обсуждение

В Педиатрической клинике ОНМедУ в составе педиатрического (соматического) отделения с 1 февраля 2017 г. начал работу блок интенсивного наблюдения (6 коек), задачей которого является оказание помощи детям всех возрастов с неотложными (но не экстренными) состояниями, требующими постоянного мониторинга дыхания/сердечной деятельности, проведения кислородотерапии, регидратационной терапии большого объема и др. Для создания блока интенсивного наблюдения ОНМедУ было закуплено оборудование для мониторинга состояния (пульсоксиметры, кардиореспираторные мониторы) и лечения детей с острыми тяжелыми заболеваниями (аппарат для неинвазивной поддержки дыхания, небулайзеры/спейсеры, инфузионные насосы и др.).

Одной из важных мер повышения качества неотложной помощи детям является сортировка пациентов по степени тяжести состояния. В приемном отделении Педиатрической клиники проводится сортировки пациентов путем оценки состояния и выявления неотложных и приоритетных признаков. Согласно рекомендациям ВОЗ, к неотложным признакам относятся обструктивное нарушение дыхания, центральный цианоз, насыщение гемоглобина кислородом (SpO2) ˂ 95 %, время капиллярного наполнения более 3 с, слабый частый пульс, тяжелое обезвоживание, а к приоритетным признакам — высокая лихорадка, признаки тяжелого истощения, выраженная бледность кожи [6]. Пациенты, у которых выявлены неотложные и приоритетные признаки, госпитализируются в блок интенсивного наблюдения, где продолжается сортировка пациентов по тяжести дыхательной недостаточности. При наличии дыхательной недостаточности и гипоксемии, подтвержденной пульсоксиметром, мать и ребенок, требующий кислородотерапии, госпитализируется в 3-местную палату, где находится круглосуточный пост медицинской сестры и созданы условия для круглосуточной кислородотерапии и инфузионной терапии. Тяжесть состояния пациентов определяется не только по клиническим показателям, а и по объективным критериям, таким как показатели пульсоксиметрии/кардиореспираторного монитора. При стабилизации состояния ребенок с матерью переводится в одноместную палату блока интенсивного наблюдения, а затем в соматическое отделение для завершения курса лечения.

Эффективная медицинская помощь основывается на протоколах и руководствах, опирающихся на международно признанные научные данные. С 2012 г. в Украине действует система создания и внедрения медико-технологической документации по стандартизации медицинской помощи [7]. По многим синдромам и нозологическим формам разработаны стандарты — унифицированные клинические протоколы (УКП), основанные на принципах доказательной медицины, написанию которых предшествует адаптация современных клинических руководств ведущих стран мира, где указаны уровни доказательности и настоятельности всех рекомендаций. На основании УКП с учетом доступности методов диагностики и лечения создаются локальные клинические протоколы медицинской помощи (ЛПМП). Однако по целому ряду заболеваний у детей не существует утвержденных современные УКП, что усложняет создание ЛПМП. Тем не менее без ЛПМП качественное оказание медицинской помощи невозможно, поэтому в течение 2016 г. сотрудниками Педиатрической клиники ОНМедУ разработаны ЛПМП детям по наиболее часто встречающимся в клинике заболеваниям. При создании этих ЛПМП использовались современные национальные УКП, Карманный справочник ВОЗ «Оказание стационарной помощи детям»; действующие клинические руководства США, Великобритании, Канады, Австралии; Государственный формуляр лекарственных средств; Британский формуляр лекарственных средств для детей.

Например, одна из наиболее частых причин госпитализации детей — острые респираторные инфекции (ОРИ). УКП по данной патологии существует, но он не учитывает всех особенностей детского возраста. Так, в него не включены аспекты диагностики и лечения бронхиолита, синдрома бронхиальной обструкции у детей раннего возраста и некоторые другие вопросы. Поэтому при разработке ЛПМП «ОРИ и грипп у детей» нами использовались следующие документ: 1) Приказ МЗ Украины от 16.07.2014 № 499 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях»; 2) Приказ МЗ Украины от 11.02.2016 № 85 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха»; 3) Приказ МЗ Украины от 12.05.2016 № 438 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації інтегрованого ведення хвороб дитячого віку»; 4) Pocket book of hospital care for children: Second edition. Guidelines for the management of common childhood illnesses. — WHO, 2013; 5) Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition and supportive care. — WHO, 2012; 6) AAP Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis. — 2014. Такой же подход использовался при разработке ЛПМП по другим нозологическим формам и синдромам.

Наличие в Педиатрической клинике ЛПМП по наиболее частым нозологическим формам, выявляемым у госпитализированных детей, позволило стандартизировать процесс диагностики и лечения. Благодаря внедрению протоколов терапия стала более эффективной и обоснованной. В протоколы включены только препараты с доказанной эффективностью, что дало возможность обосновать только нужные затраты на лечение, сделало лечение экономически более доступным и безопасным за счет исключения полипрагмазии. Внедрение ЛПМП значительно облегчило процесс контроля и управления лечебным процессом. Эти протоколы позволили экономически обосновать необходимость закупки определенного диагностического и лечебного оборудования и создать перечень необходимых лекарственных средств, все препараты которого включены в WHO Model List of Essential Medicines (April 2015) [8]. Так, перечень лекарственных средств для лечения ОРИ нижних дыхательных путей и гриппа включает: при гриппе — осельтамивир или занамивир и антибиотики при развитии пневмонии; при остром бронхите — антибиотики (полусинтетические пенициллины по показаниям), муколитик — выбор по возрасту, ограниченно по длительности, при брохиальной обструкции — сальбутамол ингаляционно через спейсер или небулайзер; при бронхиолите — антибиотик при тяжелом состоянии. Для лечения ОРИ верхних дыхательных путей: кортикостероиды — при стенозирующем ларингите или подозрении на менингококцемию, деконгестант; антибиотик при бактериальном тонзиллите. Патогенетическая терапия ОРИ и гриппа — кислородотерапия при SpO2 ˂ 90 %, оральные регидратационные соли или физиологический раствор для внутривенного введения для адекватной регидратации; жаропонижающий препарат — при лихорадке. Назначение других лекарственных средств должно быть обосновано клинической ситуацией/сопутствующей патологией. Такой подход позволил исключить назначение лекарственных препаратов, эффективность которых не доказана (например, другие противовирусные препараты, иммуномодуляторы, гомеопатические средства и др.). Создание перечня необходимых препаратов для лечения наиболее распространенных заболеваний у детей повышает готовность клиники к дальнейшему реформированию медицинской помощи, внедрению страховой медицины, финансированию медицинской помощи на конкретного пациента, а не на койку, реимбурсации (компенсации стоимости) лекарств.

Важным условием повышения качества медицинской помощи является ее приемлемость для пациентов. В Педиатрической клинике внедряются современные технологии, ориентированные на пациента. В блоке интенсивного наблюдения организовано комфортное совместное пребывание матери и ребенка. Оптимизированы подходы к регидратационной терапии: если позволяет состояние ребенка, предпочтение отдается оральной регидратации, а не внутривенному введению жидкости. Пациенты обеспечены индивидуальными спейсерами/небулайзерами. Средняя продолжительность пребывания в блоке интенсивного наблюдения — 2 суток, затем ребенок продолжает лечение в соматическом отделении. Сокращению сроков госпитализации также способствуют ступенчатая антибактериальная терапия при пневмонии и инфекции мочевой системы, которая позволяет при переходе на оральные формы препаратов завершить лечение дома. Использование скрининговых тест-систем для предварительной диагностики стрептококковой инфекции, ротавирусной инфекции, гриппа (сезонно), бактериурии ускоряет процесс диагностики и лечения. Минимизации боли при проведении всех лечебно-диагностических манипуляций способствуют отказ от внутримышечных инъекций детям, использование обезболивающего крема перед постановкой венного катетера или пункцией сосуда. Учитывая, что создание оптимального микроклимата — важная составляющая эффективного лечения респираторной патологии, около каждого пациента есть увлажнители воздуха. Успешности лечения также способствует работа с матерями по правилам ухода за больным ребенком («кашлевой этикет», достаточность питья, питание во время болезни и др.).

Безопасность пациентов — предотвращение неблагоприятных исходов или повреждений во время процесса лечения или уменьшение ущерба в случае их наступления. В 2016 г. опубликованы результаты исследования, согласно которому медицинские ошибки — третья по значимости причина смертности в США [9]. При оказании медицинской помощи детям риски значительно выше, чем для взрослых, 10–13 % назначений детям в отделениях экстренной помощи ошибочны. Медицинские ошибки/неблагоприятные события у госпитализированных детей ассоциируются с 2–6 раз более длительным пребыванием в стационаре, в 2–18 раз более высокой госпитальной летальностью и в 2–20 раз большей стоимостью лечения. Известно, что на каждый несчастный случай с ущербом для здоровья и жизни в клиниках приходится 30 случаев неблагоприятных событий без существенного ущерба для здоровья и жизни и 600 случав предотвращенных событий [10, 11]. По мнению Agency for Healthcare Research & Quality при Департаменте здравоохранения США, для уменьшения числа несчастных случаев при оказании медицинской помощи детям необходимо уменьшить число предотвратимых госпитализаций педиатрических пациентов; сократить время пребывания ребенка в стационаре; выявлять риски потенциально предотвратимых неблагоприятных событий; регистрировать и анализировать предотвращенные события и события без ущерба [10].

В Педиатрической клинике ОНМедУ внедряется культура безопасности, которая состоит в изменении отношения сотрудников к безопасности медицинской помощи, выявлении рисков медицинской деятельности (в том числе с помощью триггеров), выявлении уже совершенных ошибок/неблагоприятных событий (в том числе без ущерба и предотвращенных), внедрении безопасных технологий. Предотвращению ошибок способствуют простота инструкций, наличие алгоритмов проведения манипуляций, обучение персонала. В мире разработана Глобальная триггерная методология идентификации и оценки неблагоприятных событий при предоставлении медицинской помощи, в том числе детям (The Paediatric Trigger Tool), однако она в большей степени ориентирована на отделения интенсивной терапии, родовспомогательную и хирургическую помощь. В клинике ведется работа по созданию триггерного инструмента оценки безопасности неотложной медицинской помощи в соматическом педиатрическом стационаре. Выбраны и мониторируются следующие триггеры: N3 — жалобы со стороны родителей; PG4 — незапланированная госпитализация (после выписки); PG7 — диагностика тромбоза/тромбоэмболии; PG8 — осложнение процедуры или лечения; PG9 — перевод на более высокий уровень медицинской помощи; PG10 — гипоксемия SpO2 < 85 %; IP1 — повторный перевод в блок интенсивного наблюдения.

Механизмом повышения всех составляющих качества медицинской помощи детям (эффективность, обоснованность, доступность, приемлемость, равенство и безопасность) было обучение медицинского персонала Педиатрической клиники ОНМедУ. В течение года проведено более 40 занятий (80 учебных часов лекций, семинаров и практических занятий) для всех врачей и медицинских сестер, посвященных обсуждению и внедрению ЛПМП, обучению алгоритмам действий при экстренных и неотложных состояниях у детей, инфекционному контролю, работе с новой аппаратурой, коммуникативным навыкам работы с пациентами, в том числе цикл тематического усовершенствования «Интегрированное ведение болезней детского возраста». Для совершенствования навыков оказания экстренной помощи при жизнеугрожающих ситуациях, таких как остановка сердечной деятельности или дыхания, анафилактический шок и др., для сотрудников клиники проведены тренинги Code Blue с использованием манекенов. Благодаря созданию на базе клиники класса симуляционного обучения, оснащенного шестью высокореалистичными манекенами-симуляторами (производство фирмы Gaumard), процесс обучения навыкам экстренной и неотложной помощи будет продолжен.

Выводы

Таким образом, мерами, направленными на повышение качества оказания неотложной медицинской помощи детям в Педиатрической клинике МЦ «Университетская клиника» ОНМедУ, являются: 1) организация и оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием блока интенсивного наблюдения — нового подразделения в составе соматического педиатрического отделения стационара; 2) сортировка больных по тяжести состояния на основании объективных критериев в приемном отделении и во время оказания медицинской помощи; 3) сокращение сроков госпитализации за счет интенсивного наблюдения и использования ступенчатой лекарственной терапии; 4) стандартизация медицинской помощи за счет разработки локальных протоколов медицинской помощи детям на принципах доказательной медицины с использованием технологий диагностики и лечения с доказанной эффективностью; 5) повышение приемлемости медицинской помощи за счет внедрения технологий, ориентированных на пациента; 6) развитие культуры безопасности оказания медицинской помощи детям; 7) непрерывное обучение медицинского персонала клиники стандартам и безопасности медицинской помощи.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.


Список літератури

1. Levels & Trends in Child Mortality. Report 2015 Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. — UNICEF, 2015. — 33 p.

2. Повышение качества услуг по охране репродуктивного, материнского, неонатального, детского и подросткового здоровья в Европейском регионе. Региональная программа поддержки внедрения политики «Здоровье-2020». — ВОЗ, 2016. — 55 с.

3. Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века. — ВОЗ, 2013. — 224 с.

4. Закон Украины «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 14. — С. 86.

5. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.20125081-VI, із змінами, внесеними Законом 333-VII від 18.06.2013.

6. WHO: Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses — 2nd ed. — 2013. — 412 р.

7. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».

8. WHO Model List of Essential Medicines. — 2015. — 55 р.

9. Medical Error Is Third Leading Cause of Death in US. — http://www.medscape.com/viewarticle/862832.

10. Policy Statement — Principles of Pediatric Patient Safety: Reducing Harm Due to Medical Care // Рediatrics. — 2011. — V. 127, № 6. — Р. 1199-1209.

11. Hughes R.G. Patient Safety and Quality. An Evidence-Based Handbook for Nurses. — 2008. (AHRQ Publication N 08-0043)

12. The Paediatric Trigger Tool. User guide. — 2014. — 23 р.


Повернутися до номеру