Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Здоров`я дитини" 6 (66) 2015

Повернутися до номеру

Застосування лінезоліду в дітей із злоякісними солідними новоутвореннями

Автори: Климнюк Г.І., Павлик С.В., Шайда О.В., Іжовський О.Й., Білоконь О.В. - Національний інститут раку, м. Київ

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Останніми десятиліттями у лікуванні онкологічних захворювань було досягнуто значних успіхів не тільки завдяки введенню їх протокольного лікування, але й значною мірою завдяки спланованій комплексній супровідній терапії інфекційних ускладнень. Значно зросла потреба в антимікробних засобах проти резистентних грампозитивних бактерій, таких як метицилінрезистентні стафілококи, пеніцилінрезистентні пневмококи, ванкоміцинрезистентні ентерококи. У відділенні дитячої онкології Національного інституту раку (м. Київ) препарати лінезоліду використовувались у дітей з інфекцією м’яких тканин і кісток, фебрильною нейтропенією та для лікування тяжких випадків сепсису. Досвід використання препарату Лінелід® у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку вказує на його ефективність, безпеку та добру переносимість при застосуванні у дітей із злоякісними солідними новоутвореннями.

За последние десятилетия в лечении онкологических заболеваний достигнуты значительные успехи не только благодаря введению их протокольного лечения, но и в большей степени благодаря спланированной комплексной сопроводительной терапии инфекционных осложнений. Значительно возросла потребность в антимикробных средствах против резистентных грамположительных бактерий, таких как метициллинрезистентные стафилококки, пенициллинрезистентные пневмококки, ванкомицинрезистентные энтерококки. В отделении детской онкологии Национального института рака (г. Киев) препараты линезолида использовались у детей с инфекцией мягких тканей и костей, фебрильной нейтропенией и для лечения тяжелых случаев сепсиса. Опыт применения препарата Линелид® в отделении детской онкологии Национального института рака указывает на его эффективность, безопасность и хорошую переносимость при использовании у детей со злокачественными солидными новообразованиями.

In recent decades, in the treatment of cancer there has been achieved a significant success not only by the introduction of cancer treatment protocol, but mostly due to the planned combination concomitant treatment of infectious complications. The need for antimicrobial agents against resistant Gram-positive bacteria, such as methicillin-resistant staphylococci, penicillin-resistant pneumococci, vancomycin-resistant enterococci, has significantly increased. In the department of pediatric oncology of the National cancer institute (Kyiv), linezolid preparations were used in children with infection of soft tissues and bones, febrile neutropenia and for the treatment of severe cases of sepsis. Experience of Linelid® use in the department of pediatric oncology of the National cancer institute indicates its effectiveness, safety and good tolerance in children with malignant solid tumors.

Статтю опубліковано на с. 31-32

 

Вступ

Останніми десятиліттями у лікуванні онкологічних захворювань було досягнуто значних успіхів не тільки завдяки введенню їх протокольного лікування, але й значною мірою завдяки спланованій комплексній супровідній терапії інфекційних ускладнень. Проте сьогодні єдиних стандартів щодо ведення пацієнтів у різні періоди лікування із застосуванням ефективних сучасних антибактеріальних засобів немає.
У період зростаючої резистентності мікроорганізмів, дефіциту нових антибактеріальних засобів в арсеналі лікаря особливо гостро стоїть питання про застосування оптимальних із точки зору ефективності та фармакоекономічності режимів антибактеріальної терапії. Лікувальні заклади нашої країни за багатьма факторами відрізняються від європейських чи американських значно більшою заселеністю сапрофітною та умовно-патогенною флорою. Частота інфекційних ускладнень у них більша в кілька разів. Особливо цей фактор слід ураховувати при плануванні терапевтичної програми пацієнтів із глибокою, а часто і тривалою імуносупресією. Виникнення в такої категорії хворих інфекційного ускладнення іноді призводить до летальних наслідків і в будь-якому випадку потребує значних фінансових витрат на лікування.
У наш час зросла потреба в антимікробних засобах проти резистентних грампозитивних бактерій, таких як метицилінрезистентні стафілококи, пеніцилінрезистентні пневмококи, ванкоміцинрезистентні ентерококи [1]. У цьому контексті важливу нішу займає лінезолід.
Основними показаннями до застосування лінезоліду є госпітальні та негоспітальні пневмонії, інфекції шкіри та м’яких тканин, ентерококові інфекції. Використання препарату як у монотерапії, а також у комбінації з іншими засобами має доведену ефективність у багатьох тяжких клінічних ситуаціях.
Існує чимало літературних даних щодо застосування лінезоліду в педіатричній практиці, однак інформації про використання, ефективність та безпеку в дітей із злоякісними солідними новоутвореннями мало [2–7].

Матеріали та методи

У 2013–2015 рр. у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку препарати лінезоліду використовувались досить широко. Основними напрямками застосування були: інфекції м’яких тканин та кісток; ведення пацієнтів із фебрильною нейтропенією; лікування тяжких випадків сепсису.
За вказаний період проводилось лікування близько 50 пацієнтів віком від 3 до 17 років. Застосовувались препарати зивокс та Лінелід®. 

Результати

Для лікування інфекції м’яких тканин та кісток Лінелід® призначався у 4 дітей, які перенесли оперативне втручання (резекція кістки з ендопротезуванням суглоба онкоендопротезом, заміна дефекту автотрансплантатом, металоостеосинтез). У пацієнтів, у яких в анамнезі були інфекції, викликані резистентними штамами мікроорганізмів, Лінелід® призначали у першу чергу. Також Лінелід® призначався у цієї групи пацієнтів при неефективності попередньої комбінації чи встановленні збудника, чутливого до лінезоліду. Препарат призначався протягом 7–11 днів у дозі 10 мг/кг кожні 12 годин як монотерапія, так і в комбінації з іншими антибактеріальними препаратами. 
Лінелід® застосовувався у 6 пацієнтів із фебрильною нейтропенією емпірично при неефективності комбінації першої та другої лінії чи встановленні збудника, резистентного до базових препаратів та чутливого до лінезоліду. Препарат застосовувався у пацієнтів, починаючи з молодшого віку, впродовж 5–10 днів у дозі 10 мг/кг кожні 8–12 годин залежно від тяжкості перебігу та типу інфекції до усунення нейтропенії і припинення гарячки.
Для лікування сепсису у 2 дітей Лінелід® призначався емпірично при неефективності попередніх схем лікування та при відсутності встановленого збудника або при встановленні збудника, рефрактерного до стандартних препаратів та чутливого до лінезоліду. Застосовували дозу 10 мг/кг кожні 8 годин.
Ефективність лікування визначалась за клінічними ознаками (припинення чи наростання гарячки, коливання гемодинамічних показників, зміна самопочуття), лабораторними показниками (зміни у лейкоцитарній формулі, рівень прокальцитоніну крові) та даними повторних посівів біологічних середовищ (кров, виділення з рани, ексудат).
Завдяки проведеній терапії препаратом Лінелід® завжди спостерігалася позитивна динаміка в лікуванні, що дозволяє при застосуванні комплексу призначень досягти стабілізації стану пацієнтів, у подальшому — ліквідувати інфекційний процес.
Лікування препаратом Лінелід® переносилось задовільно, небажаних явищ не спостерігалось.

Висновок

Таким чином, отриманий досвід використання препарату Лінелід® у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку вказує на його ефективність, безпеку та добру переносимість при застосуванні у дітей із злоякісними солідними новоутвореннями.

Список літератури

1. Дяченко В.В. Линезолид в клинической практике // Therapia. — 2013. — № 1(76).
 
2. Kaplan S.L., Afghani B., Lopez P. et al. Linezolid for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in children // Pediatr. Infect. Dis. J. — 2003. — Vol. 22(9 Suppl.). — S178-85.
 
3. Balk R.A., Casey L.C. // Critical Care Clinics. — 2000. — № 4. — Р. 1240-1243.
 
4. Буслаева Г.Н. // Педиатрия. — 2005. — № 2. — С. 75-79.
 
5. Deville J.G., Adler S., Azimi P.H. et al. // Pediatr. Iinfect. Dis. J. — 2003. — Vol. 22. — S158-163.
 
6. Dong F., Yao B., Wang J., Jing H.M., Ke X.Y. Distribution characteristics and antimicrobial resistance of pathogens about hospital infection from patients in single hematology center during 2011 and 2013 // Beijing Da Xue Xue Bao. — 2015 Jun 18. — Vol. 47(3). — P. 499-503.
 
7. Lopez-Garcia B., Luque S., Roberts J.A., Grau S.J. Pharmacokinetics and preliminary safety of high dose linezolid for the treatment of Gram-Positive bacterial infections // J. Infect. Dis. — 2015 Jun 19. — pii: S0163-4453.
 
8. Averbuch D., Orasch C., Cordonnier C. European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: summary of the 2011 4th European Conference on Infections in Leukemia // Haematologica. — 2013 December. — Vol. 98. — P. 1826-1835.

Повернутися до номеру