Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії 3-4 (26-27) 2014

Повернутися до номеру

Значення трансендоскопічної термометрії слизової оболонки шлунку в оцінці кровотоку у паціентів з атеросклерозом судин за даними ультразвукового дуплексного сканування екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій

Автори: Братасюк А.М., Тернущак Т.М., Дебрецені К.О.,Чопей І.В., Філіп С.С., Гечко М.М., Плоскіна В.Ю. - Ужгородський національний університет

Рубрики: Хірургія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Патогенез ураження слизової оболонки шлунку у людей похилого та старечого віку носить багатогранний характер. В його основі лежить невідповідність між чинниками захисту і чинниками агресії. Крім того, приєднуються такі важливі фактори, як порушення нейрогуморальної діяльності слизової оболонки шлунку, її трофіки та васкуляризації.
Мета роботи. Вивчення можливого зв’язку стану мікроциркуляції за даними трансендоскопічної термометрії слизової оболонки шлунку у осіб похилого та старечого віку з атеросклерозом судин екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій.
Матеріали та методи. Для вирішення поставленої задачі ми проаналізували результати обстежень 156 хворих похилого та старечого віку. Частка чоловіків та жінок складала 1:1.
Усім пацієнтам проводилось дослідження теплоутворюючої функції шлунку методом топографічної термометрії під час ендоскопічного обстеження, шляхом введення термозонду через інструментальний канал ендоскопу. Визначали звивистість судин, лінійну швидкість кровотоку, з аналізом структури стінок судин, товщини комплексу інтима-медіа, наявності атеросклеротичних бляшок і ступеня стенозу по данным ультразвукового дуплексного сканування екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій.
Результати та обговорення. Трансендоскопічна температура слизової оболонки шлунку коливалася від 37,24 ± 0,12°С в пілоричному відділі до 37,12 ± 0,04°С в кардії шлунку, мала проксимодистальний градієнт в контрольній групі. Ці показники достовірно зменшувалися у хворих похилого та старечого віку відповідно з 37,24 ± 0,12°С до 36,98 ± 0,09°С та з 37,04 ± 0,05°С до 36,71 ± 0,09°С в тих самих відділах шлунку (p < 0,05).
В ході дослідження було установлено, що середні значення діаметру, лінійної швидкості крові в правій і лівій загальній сонній артеріях, внутрішній сонній артерії, зовнішній сонній артерії у хворих старечого і похилого віку були значно менші, ніж у здорових людей (р < 0,05).
Висновки. У пацієнтів старечого та похилого віку із супутнім атеросклерозом артерій відбувається значне зниження показників теплоутворюючої функції шлунку та кровотоку в мікроциркуляторному руслі, що в свою чергу призводить до проявів ішемії.
Встановлений прямий сильний статистично достовірний кореляційний зв''язок між температурою слизової оболонки шлунку та лінійною швидкістю кровотоку в екстракраніальному відділі брахіоцефальних артерій у даної групи пацієнтів.

Патогенез поражения слизистой оболочки желудка у людей пожилого и старческого возраста носит многогранный характер. В его основе лежит несоответствие между факторами защиты и факторами агрессии. Кроме того, присоединяются такие важные факторы, как нарушение нейрогуморальной деятельности слизистой оболочки желудка, ее трофики и васкуляризации.
Целью нашего исследования было изучение возможной связи состояния микроциркуляции по данным трансендоскопической термометрии слизистой оболочки желудка у лиц пожилого и старческого возраста с атеросклерозом сосудов экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи мы проанализировали результаты обследований 156 больных пожилого и старческого возраста. Доля мужчин и женщин составляла 1:1.
Пациентам проводилось исследование теплотворной функции желудка методом топографической термометрии при эндоскопического обследования, путем введения термозонда через инструментальный канал ендоскопа. Определяли извитость сосудов, линейную скорость кровотока, с анализом структуры стенок сосудов, толщины комплекса интима-медиа, наличии атеросклеротических бляшек и степени стеноза по данным ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий.
Результаты исследования. Трансэндоскопическая температура слизистой оболочки желудка колеблется от 37,24 ± 0,12°С в пилорическом отделе до 37,12 ± 0,04°С в кардии желудка, имеет проксимодистальний градиент в контрольной группе. Эти показатели достоверно уменьшются у больных пожилого и старческого возраста в соответствии с 37,24 ± 0,12°С до 36,98 ± 0,09° С и с 37,04 ± 0,05° С до 36,71 ± 0,09° С в тех же отделах желудка (p < 0,05).
В ходе исследования было установлено, что средние значения диаметра, линейной скорости движения крови в правой и левой общей сонной артерии, внутренней сонной артерии, внешней сонной артерий у лиц пожилого и старческого возраста были значительно меньше, чем у здоровых лиц (р < 0,05).
Выводы. В старческом и пожилом возрасте происходит значительное снижение показателей теплотворной функции желудка и кровотока в микроциркуляторном русле, что в свою очередь приводит к проявлениям ишемии.
Установлена прямая сильная статистически достоверная корреляционная связь между температурой слизистой оболочки желудка и линейной скоростью кровотока в экстракраниальных отделах брахиоцефальных артерий пациентов с сопутствующим атеросклерозом артерий.

The pathogenesis of gastric mucosa lesions in elderly and senile people has many factors. It’s based on contradiction between protective factors (mucus secretion, prostaglandins, bicarbonate, microcirculation, regeneration, etc.) and aggression factors (hydrochloric acid, pepsin, bile acids, pancreatic enzymes, bacteria). In addition, such important factors as neurohumoral disorders, nutrition and vascularization of the gastric mucosa have attached.
The aim of the study was to evaluate the possible relations between microcirculation and data of gastric mucosa transendoscopy thermometry in elderly and senile patients with atherosclerosis confirmed by duplex ultrasound of extracranial brachiocephalic arteries.
Materials and methods. To solve this problem, we analyzed the results of surveys of 156 elderly and senile patients. The proportion of males and females was 1:1.
All patients were performed calorific function of the stomach by thermometry during endoscopic examination, by introducing the probe through the endoscope channel tool.
We determined the tortuosity of vessels, the linear velocity of blood flow, analyzing the structure of vessel walls, the thickness of intima-media, atherosclerotic plaques presents and the degree of stenosis.
Results of the study. The transendoscopy thermometry of gastric mucosa varies from 37,24 ± 0,12°C in the pyloric part to 37,12 ± 0,04°C in gastric cardia. Controls had the proximodistal gradient. These values were significantly reduced in elderly and senile patients from 37,24 ± 0,12° C to 36,98 ± 0,09°C and 37,04 ± 0,05°C to 36,71 ± 0,09°C in the same part of the stomach (p < 0,05).
We have determined that the average values of diameter, linear flow velocity of the left and right common carotid artery, external and internal carotid artery in elderly and senile patients were significantly lower than in healthy subjects (p < 0.05). We found a strong direct correlation between the linear velocity of blood flow in extracranial brachiocephalic arteries department and temperature gastric mucosa (r = 0, 61, p < 0,05).
Conclusions. Elderly and senile people have significant decline calorific function in gastric and blood flow in the microvasculature, which leads to the manifestation of ischemia. There was found a straight strong statistically significant correlation between the temperature of the gastric mucous and the linear velocity of blood flow in elderly and senile patients with concomitant extracranial brachiocephalic arteries atherosclerosis.


Ключові слова

трансендоскопічна термометрія слизової оболонки шлунку, старечий і похилий вік, атеросклероз судин, ультразвукове дуплексне сканування естракраніального відділу брахіоцефальних артерій.

трансэндоскопическая термометрия слизистой оболочки желудка, старческий и преклонный возраст, атеросклероз сосудов, ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий.

transendoscopy thermometry of gastric mucosa, atherosclerosis of vessels, elderly and senile patients, ultrasound of extracranial brachiocephalic arteries.

Статья опубликована на с. 57-61

Вступ

Патогенез ураження слизової оболонки шлунку у людей похилого та старечого віку носить багатогранний характер. В його основі лежить невідповідність між чинниками захисту (секреція слизу, простагландинів, бікарбонатів, мікроциркуляція, регенерація та ін.) і чинниками агресії (соляна кислота, пепсин, жовчні кислоти, панкреатичні ферменти, бактерії). Крім того, приєднуються такі важливі фактори, як порушення нейрогуморальної діяльності слизової оболонки шлунку, її трофіки та васкуляризації [2, 3].

Виразка у людей похилого та старечого віку має свої особливості. Так, змінюється трофіка слизової, в результаті чого виразки більші за розміром, повільніше заживають, більш схильні до ускладнень та малігнізації [4, 5]. Якщо говорити про лікування, то у людей похилого та старечого віку метаболізм лікарських засобів стає більш повільним і прийняті дози препаратів створюють більшу терапевтичну концентрацію і повільніше елімінують, що потребує для цих хворих підбору спеціальних схем лікування та корекції доз фармацевтичних препаратів. 

Мета роботи. Вивчення можливого зв’язку стану мікроциркуляції за даними трансендоскопічної термометрії слизової оболонки шлунку у осіб похилого та старечого віку з атеросклерозом судин екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій.

Матеріали та методи

Для вирішення поставленої задачі ми проаналізували результати обстежень 156 хворих похилого та старечого віку. Частка  чоловіків та жінок складала 1:1.

Усім пацієнтам проводилось дослідження теплоутворюючої функції шлунку методом топографічної термометрії під час ендоскопічного обстеження, шляхом введення термозонду через інструментальний канал ендоскопу.

Ультразвукове дуплексне сканування (УЗДС) екстракраніального відділу сонних артерій виконували за рекомендаціями Американського товариства ехокардіографії (2005).

Сканування проводили на апараті HDI 5000 Sono CT («Philips», Голландія) за наявності імпульсного кольорового допплера і тканинного допплера, використовуючи лінійні датчики 5 та 7,5 мГц і конвексний датчик — 3,5 мГц. Дослідження виконували в режимах В-сканування, імпульсно-хвильової допплерографії і кольорового картування потоку крові. Визначали звивистість судин, лінійну швидкість кровотоку, з аналізом структури стінок судин, товщини комплексу інтима-медіа, наявності атеросклеротичних бляшок і ступеня стенозу. Нормальною вважали товщину комплексу інтима-медіа не більше 0,9 мм.

Результати та обговорення

У ході дослідження встановлено, що середні значення правої та лівої загальної сонної артерій (ЗагСА), внутрішньої сонної артерії (ВСА), зовнішньої сонної артерії (ЗовнСА) у осіб похилого та старечого віку були значно меншими, ніж у здорових людей (р  <  0,05) (рис.1). Різниця між іншими артеріями була статистчно недостовірною (р  > 0,05) (Табл. 1).

У хворих старечого та похилого віку із атеросклерозом судин Vps – найбільша лінійна швидкість руху частин крові у систолу, в правій та лівій  ЗагСА, ВСА, ЗовнСА була нижчою порівняно із здоровими людьми (р < 0,05) (табл. 2). Вимірювання Vps має важливе значення, цей показник змінюється при стенозі та інших ураженнях артерій. Асиметрія току крові завжди є важливим показником порушень гемодинаміки [1, 8].

У хворих старечого та похилого віку із атеросклерозом судин встановлено статистично достовірну різницю показників кінцевої діастолічної швидкості (Ved) в обох ЗагСА порівняно із здоровими людьми (табл. 3). Різниця між показниками Ved інших артерій була статистично недостовірною ( > 0,05).

Трансендоскопічна температура слизової оболонки шлунку коливалася від 37,24 ± 0,12°С в пілоричному відділі до 37,12 ± 0,04°С в кардії шлунку, мала проксимодистальний градієнт в контрольній групі. Ці показники достовірно зменшувалися у хворих похилого та старечого віку відповідно з 37,24 ± 0,12°С до 36,98 ± 0,09°С та з 37,04 ± 0,05°С до 36,71 ± 0,09°С в тих самих відділах шлунку (p < 0,05) (рис. 2) [6, 7].

Результати досліджень теплоутворюючої функції шлунку подані в таблиці (табл. 4).

Як видно з таблиці 4, у старших вікових групах відбувається значне зниження показників теплоутворюючої функції шлунка. Таким чином, можна зробити висновок про зниження кровотоку в мікроциркуляторному руслі, що в свою чергу призводить до проявів ішемії.

Нами виявлений прямий сильний кореляційний зв'язок між лінійною швидкістю кровотоку в екстракраніальному відділу брахіоцефальних артерій  та температурою слизової оболонки шлунку ( r = 0,61, p < 0,05) (рис. 3).

Залежність температури слизової облонки шлунку від лінійної швидкості кровотоку в екстракраніальному відділі брахіоцефальних артерій  обчислювалася за формулою: t, C° = 26,310 + 0,14483 * V ps, см/c.

Висновки

1. У пацієнтів старечого та похилого віку із супутнім атеросклерозом артерій відбувається значне зниження показників теплоутворюючої функції шлунку та кровотоку в мікроциркуляторному руслі, що в свою чергу призводить до проявів ішемії.

2. Встановлений прямий сильний статистично достовірний кореляційний зв'язок між температурою слизової оболонки шлунку та лінійною швидкістю кровотоку в екстракраніальному відділі брахіоцефальних артерій у даної групи пацієнтів


Список літератури

1.   Аллан П.Л. Клінічна допплерівська ультрасонографія / П.Л. Аллан, П.А. Даббінс, М.А. Позняк, В.Н. Макдікен [та ін.]. // Медицина світу. — Львів. — 2007. — 374 с.

2.   Лазебник Л.Б. Заболевания органов пищеварения у пожилых/ Л.Б. Лазебник, В.Н. Дроздов. — М.:Анахарсис, 2003. —208 с.

3.   Миллер Д.А. Состояние микроциркуляции у больных хроническим гастритом в зависимости от выраженности обострения и морфологической его формы / Д.А. Миллер // Эксперим. и клин. гастроэнтерология. — 2002. — № 4. — С.25-29.

4.   Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология / Я.С. Циммерман. — М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. — 416 с.

5.   Передерий В.Г. Кислотозависимые заболевания: современные подходы к диагностике, лечению и ведению больных с ГЭРХ, пептическими язвамы, НПВП-гастропатиями с функциональной  диспепсией и другими гиперсекреторными состояниями / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко, С.В. Скопиченко. — К.: ААБ, ВСБ, 2008. — 425 с.

6.   Патент на корисну модель № 20400 Україна, МПК (2006) А61В 5/00, А61В 1/00. Спосіб внутрішньошлункової термометрії/ Братасюк А.М., Євтушенко О.І., Тофан А.В.; заявник НМАПО; заявл. 07.08.06, опубл. 15.01.07 Бюл. №1.

7.   Патент на корисну модель № 20403 України, МПК (2006) А61В 5/01, А61В 1/00. Спосіб контрою ефективності лікування уражень шлунка / Братасюк А.М., Євтушенко О.І., Тофан А.В.; заявник НМАПО; заявл. 07.08.06; опубл. 15.01.07 Бюл. №1.

8.   Nambi V. Carotid intima-media thickness and presence or absence of plaque improves prediction of coronary heart disease risk: the ARIC (Atherosclerosis Risk  In Communities) study / V. Nambi, L. Chambless, A.R. Folsom [et al.] // JACC. – 2010. – Vol. 55. – P. 1600 –1607.


Повернутися до номеру