Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 14, №6, 2013

Повернутися до номеру

Ультрасонографічні зміни головки стегнової кістки при порушенні формування кульшових суглобів у немовлят

Автори: Чемерис О.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Порушення формування кульшових суглобів на сьогодні залишається поширеною вадою розвитку в дітей раннього віку. Основним сучасним методом ранньої діагностики цієї патології залишається ультра­звукове дослідження.
У роботі розглянуто ехографічні ознаки стану головки стегнової кістки на різних стадіях порушення формування кульшового суглоба згідно з методикою Р. Графа. Отримані експериментальні дані наведені у вигляді сонограм, що дозволяють характеризувати зміни головки стегнової кістки.
Ультразвуковий скринінг кульшового суглоба в немовлят дозволив верифікувати низку критеріїв змін головки стегнової кістки, що є визначальним у ранній діагностиці при порушеннях формування кульшового суглоба.

Нарушение формирования тазобедренных суставов на сегодняшний день остается распространенным пороком развития у детей раннего возраста. Основным современным методом ранней диагностики этой патологии остается ультразвуковое исследование.
В работе рассмотрены эхографические признаки состояния головки бедренной кости на разных стадиях нарушения формирования тазобедренного сустава по методике Р. Графа. Полученные экспериментальные данные представлены в виде сонограмм, которые позволяют характеризовать изменения головки бедренной кости.
Ультразвуковой скрининг тазобедренного сустава у новорожденных позволил верифицировать ряд критериев изменений головки бедренной кости, что является определяющим в ранней диагностике при нарушениях формирования тазобедренного сустава.

Violation of hip joints formation today remains common defect in infants. The main modern method of early diagnosis of this disease is ultrasound examination.
We consider sonographic signs of femoral head state in various stages of violation of hip joint formation by technique of R. Graf. The obtained experimental data are represented as sonograms, which made it possible to characterize the changes of the femoral head.
Ultrasound screening of hip joint in newborns enabled to verify a number of criteria of femoral head changes that is crucial in early diagnosis in violations of hip joint formation.


Ключові слова

ультразвукове дослідження, кульшовий суглоб, головка стегнової кістки, дисплазія.

ультразвуковое исследование, тазобедренный сустав, головка бедренной кости, дисплазия.

ultrasound examination, hip joint, femoral head, dysplasia.

Актуальність

Порушення формування кульшових суглобів (ПФКС) на сьогодні залишається поширеною вадою розвитку в дітей раннього віку [2, 5]. Діагностика й лікування вродженої дисплазії кульшового суглоба (КС) і вродженого вивиху стегна — це проблема, якою ортопеди займаються вже понад 130 років. Вагомий внесок у вирішення даної проблеми зробили ортопеди України, проте сьогодні, незважаючи на значні успіхи останніх десятиліть, ціла низка важливих питань залишаються невирішеними [2].

Основним сучасним методом ранньої діагностики вродженого ПФКС є ультразвукове дослідження (УЗД) [3, 4], що візуалізує всі складові КС: кістку, хрящ, капсулу, хрящову губу, головку стегнової кістки, дозволяє визначати співвідношення в КС, проводити в режимі реального часу функціональні проби, оцінювати стабільність та симетричність з обох сторін.

Треба відмітити, що УЗД КС новонароджених і дітей до року детально розроблене й докладно описане в численних монографіях основоположником цього методу професором R. Graf (Австрія) [1].

Слід зазначити, що мало уваги приділяється ехографічним характеристикам опису та стану головки стегнової кістки при даній патології.

Мета: визначити критерії ультразвукової оцінки стану головки стегнової кістки при порушеннях формування кульшового суглоба.

Матеріали та методи

Клінічний матеріал становили 57 немовлят із ПФКС, серед них було 17 (28 %) хлопчиків і 40 (72 %) дівчаток. Обстеження проводили на базі Львівського обласного перинатального центру в період 2011–2012 рр.

Стан зрілості кульшових суглобів оцінювали за ультразвуковою методикою Р. Графа, що передбачає дослідження КС у боковій проекції, верифікацію основних анатомічних структур та морфометрію (за допомогою стандартних ліній, проведених через основні орієнтири), а також вимірювання кутів [1].

Сонографічне дослідження виконували лінійним датчиком із частотою 7,5 МГц, що встановлювали по латеральній поверхні стегна у фронтальній площині від великого вертлюга та вище.

Результати

При ультразвуковому обстежені кульшових суглобів за методикою Р. Графа в немовлят із ПФКС ми спостерігали зміни форми та розмірів головки стегнової кістки.

У пацієнтів із правильним розвитком кульшових суглобів форма головки стегнової кістки мала форму кругу, а в пацієнтів при ПФКС набувала форми овалу.

Для прецизійного опису змін головки стегнової кістки й чіткої її сонографічної характеристики ми проводили основну лінію за методикою Р. Графа, вона проходить по дотичній до дистальної частини крила здухвинної кістки й розділяє головку СК у здорової дитини на дві рівні частини (рис. 1), причому контур головки буде чітким і рівним.

При затримці формування КС співвідношення передньої й задньої частини буде залишатись 1 : 1, проте головка набуває форми овалу (довжина більша за ширину), контур залишається чітким, у деяких місцях горбистим (рис. 2).

При дисплазії КС співвідношення передньої та задньої частини буде порушене — 2 : 1, головка набуває вираженої форми овалу (довжина більша за ширину), а контур залишається чітким, проте горбистим (рис. 3).

При підвивиху КС співвідношення передньої та задньої частини буде різко порушене — 3 : 1, головка набуває вираженої форми овалу (довжина більша за ширину), із загостреними полюсами (рис. 4).

При вивиху КС оцінити співвідношення не вдається, оскільки лінія не перетинає головку стегнової кістки, головка залишається сплощеною (довжина більша за ширину), із загостреними полюсами (рис. 5).

Висновок

Ультразвуковий скринінг КС у немовлят дозволив верифікувати низку критеріїв змін головки стегнової кістки, що є визначальним у ранній діагностиці при порушеннях формування кульшового суглоба.


Список літератури

1.   Граф Р. Сонография тазобедренных суставов новорожденных. Диагностические и терапевтические аспекты / Р. Граф. — Томск: Томский гос. мед. университет, 2005. — 194 с.

2.   Рой І.В., Зінченко В.В., Біла І.І., Русанова Т.Є. [та ін.] Формування кульшових суглобів у немовлят з ознаками дисплазії сполучної тканини // Вісн. ортопед., травматол. та протезув. — 2009. — № 2. — С. 51-54.

3.   Рой И.В., Зинченко В.В., Бєлая И.И., Русанова Т.Е. Патология развития тазобедренных суставов новорожденных как один из признаков недифференцированной формы дисплазии соединительной ткани // Укр. мед. альманах. — 2005. — № 2. — С. 184-186.

4.   Рой І.В., Біла І.І., Вовченко А.Я., Зінченко В.В. [та ін.] Прояви дисплазії сполучної тканини у новонароджених // Ортопед., травматол. и протезир. — 2005. — № 3. — С. 69-73.

5.   Тоеnnіs D. Соngепіtаl dysplasia and dislocation of hip in children and adult / D. Тоеnnіs. — Berlin: Springer, 1987. — 246 р.


Повернутися до номеру