Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

International neurological journal 3(3) 2005

Back to issue

Нуклеїнові кислоти й нуклеази в дослідженні ефективності Тіоцетаму при лікуванні хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби

Authors: Л.В. Андріюк, кафедра невропатології та нейрохірургії (зав. кафедрою професор В.М. Шевага), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Вивчено вплив Тіоцетаму на динаміку рівня нуклеїнових кислот і активості нуклеаз сироватки крові, а також функціональне відновлення у 82 хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби. Показано, що застосування Тіоцетаму на основі базисної терапії викликає достовірну нормалізацію показників нуклеїнового гомеостазу сироватки крові, підвищує функціональні можливості пацієнта, сприяє зменшенню головних болей і невропатичних проявів у даних хворих.


Keywords

початкові прояви цереброваскулярної хвороби (ППЦВХ), нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК), нуклеази (ДНК-аза, РНК-аза), сироватка крові, Тіоцетам.

Вступ

Вивчення нуклеїнового гомеостазу у хворих з цереброваскулярною патологією показало різнонаправлені його зміни, пов'язані з видом судинної патології мозку й термінами її розвитку [1, 10, 11]. Серед обстежених хворих вдалося виділити групи пацієнтів як з відносним, так і абсолютним дефіцитом РНК. Ці дані послужили основою для розробки патогенетично виправданих підходів фармакологічної корекції розладів нуклеїнового гомеостазу. В основі порушень функцій організму лежать структурні зміни, що, в свою чергу, обумовлені метаболічними розладами, в першу чергу — синтезу білка [4]. Оскільки перенос інформації реалізується від нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) на білок, логічно представити, що розлади нуклеїнового гомеостазу можуть виявитися однією з причин індукції патологічних процесів взагалі [5, 14, 15]. Мова в даному випадку йде не про генетичні ефекти РНК, а про загальнобіологічну дію її фрагментів, на які вона розпадається під впливом ендонуклеаз. В організмі одночасно існують розлади нуклеїнового метаболізму й функцій різних органів і систем при розвитку патологічних станів. Більшість традиційних лікарських засобів, позитивно впливаючи на основні симптоми захворювання, реалізуючи лікувальний ефект, не нормалізують диснуклеотидоз, тобто не усувають важливі механізми розвитку патології. З урахуванням цього в комплексну терапію судинних захворювань обгрунтовано включення препаратів і засобів, що позитивно впливають на нуклеїновий гомеостаз. Подібні проби представляються доцільними також у зв'язку з результатами, які подають надію що отримані в експериментальних і клінічних дослідженнях. Проте в клінічній ангіоневрології таких робіт явно недостатньо [3, 16].

Сумарний ефект Тіоцетаму складається із ефектів його компонентів, що можуть бути різнонаправленими. У природних умовах, коли йде постійне руйнування відмираючих, хворих і модифікованих клітин, звільняються ендогенні РНК, що розкладаються до низькомолекулярних фрагментів ендонуклеазами, які постійно присутні в тканинах і крові [6, 8].

Різнобічна дія Тіоцетаму та його компонентів на метаболізм клітин призводить до широких змін її функції. Тому при введенні Тіоцетаму та його компонентів в організм описано більше 10 різних феноменів [2, 17].

Зміни показників нуклеїнового гомеостазу при судинних захворюваннях головного мозку як у клініці, так і в експерименті, свідчать про чіткий зв'язок змін вмісту ДНК і РНК залежно від форми, важкості захворювання, локалізації процесу, наслідку й термінів протікання хвороби. Показана висока інформативність нуклеїнових кислот, бо вони залишаються зміненими в крові й лікворі протягом перебування хворого в стаціонарі та дозволяють стежити за розвитком і протіканням судинних процесів у головному мозку. У зв'язку з цими положеннями нашої роботи, було вирішено використовувати інформативність РНК і ДНК, а також ферментів їх синтезу та розпаду для оцінки ефективності лікування Тіоцетамом хворих з ППЦВХ.

Метою даного дослідження стало вивчення впливу Тіоцетаму на динаміку рівня нуклеїнових кислот і активності нуклеаз сироватки крові, когнітивних розладів і функціональне відновлення у хворих з ППЦВХ.

Матеріали та методи

В обстеження включені 40 хворих з ППЦВХ на тлі атеросклерозу та 42 пацієнти з ППЦВХ на тлі атеросклерозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Серед них було 69% чоловіків і 31% жінок. Середній вік пацієнтів у цілому по групі становив 54 ± 1,9 років. Давність етіологічного судинного процесу була уточнена у 79 хворих. Середня тривалість фонового захворювання в цілому склала 6,8 ± 0,2 років. Діагноз ППЦВХ ставився відповідно до критеріїв, розроблених Акімовим Г.А., Іщенком М.М., Шкробот С.І. Ультразвукове дослідження магістральних артерій голови було проведено 90,5% хворих із загального числа пацієнтів цієї групи.

Вміст нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) в сироватці крові та спинномозковій рідині визначали спектрофотометричними методами по Р.Г. Цанєву і Г.Г. Маркову [13]. Активність нуклеаз ліквору та сироватки крові визначали спектрофотометричними модифікованими мікрометодами В.М. Коновець і А.П. Левицького [7] для РНК-аз і О.І. Самойлюк [9] для ДНК-аз. Крім визначення концентрації ДНК та РНК і активності кислих (ДНК-ази І і РНК-ази І) і лужних (ДНК-ази ІІ і РНК-ази ІІ) нуклеаз, також вираховувалися коефіцієнти РНК/ДНК — К-1, РНК-аза І/ ДНК-аза І — К-2 і РНК-аза ІІ/ ДНК-аза ІІ — К-3. Величина цих коефіцієнтів у відповідного мірою відображає вираженість деструктивно-некротичних і відновних процесів у корі головного мозку при різних формах судинних захворювань.

Для збереження репрезентативності при порівнянні результатів лікування ми дотримувалися принципу «стратифікованої рандомізації», тобто підбір осіб проводився випадково в межах кожної групи (за допомогою таблиць випадкових чисел). Даний метод дозволяє значно підвищити вірогідність і надійність отриманих результатів, так само як і дозволяє об'єктивно екстраполювати результати, отримані в осіб, які були задіяні в дослідженні на весь спектр хворих.

Кожна з обстежених груп хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби на тлі атеросклерозу методом рандомізації була розділена на дві підгрупи: основну та порівняння. Пацієнти групи порівняння отримували традиційне для даного захворювання лікування. Протягом двох тижнів воно включало клофібрат (0,25 г) по 2 капсули 3 рази на добу, пармідин (0,5 г) тричі на добу, токоферол (0,2 г) один раз на день, компламін (0,15 г) тричі на день, вінпоцетин 20-30 мг тричі на добу. Крім того, в традиційне лікування входили флунаризин (цинаризин) двічі на день, вітаміни групи B протягом 14 днів.

Хворі основної групи, крім вищевказаного лікування, отримували Тіоцетам по 2 табл. тричі на день тривалістю 2 тижні.

Результати проведеного лікування оцінювалися після двотижневого курсу лікування та через три місяці при повторній консультації пацієнтів.

Як базове лікування, так і терапія з долученням Тіоцетаму призводили до покращання загального стану в усіх хворих.

Результати дослідження та їх обговорення

У результаті проведеного лікування з включенням Тіоцетаму виявлено достовірну нормалізацію показників нуклеїнового гомеостазу сироватки крові, істотне покращання різних функцій нервової системи в досліджених групах, що свідчить про ефективність застосованого курсу лікування.

Аналіз найбільш частих суб'єктивних клінічних ознак та самооцінка хворими ефекту проведеної терапії приведена в табл. 1.

Як видно з табл. 1, в обох групах хворих проведене лікування дало відповідний позитивний результат, що виявилося в зменшенні частоти майже всіх суб'єктивних клінічних ознак. Однак, якщо в групі хворих, які отримували додатково до базового лікування Тіоцетам, зменшення частоти всіх симптомів і скарг носило статистично вірогідний р < 0,05 характер, то в групі хворих з базовим лікуванням це зменшення було статистично вірогідним в значно меншій кількості суб'єктивних клінічних ознак. Особливо добре усуває Тіоцетам головний біль, запаморочення, зниження пам'яті, розсіяність, забудькуватість, розлади уваги. Дещо менше Тіоцетам впливав на болі в серці, серцебиття, дратівливість, відчуття стискання в горлі.

Особливої уваги заслуговують дані повторного огляду через 3 місяці після проведеного курсу лікування.

Так, у пацієнтів, які отримували базове лікування, кількість суб'єктивних клінічних ознак збільшується, а в деяких випадках повертається до попереднього рівня. У той же час у пацієнтів, які отримували Тіоцетам, з попередньою частотою зустрічаються тільки скарги на плаксивість, розлади сну, болі в серці, а частота всіх інших клінічних ознак залишається вірогідно нижчою, ніж до початку лікування.

Дані показників нуклеїнового гомеостазу сироватки крові обстежених хворих залежно від проведеної терапії та терміну обстеження подано в табл. 2.

Як видно із табл. 2, після проведеного базового лікування у хворих з ППЦВХ на тлі атеросклерозу рівень ДНК знижувався і був вірогідно (р < 0,03) нижчим від контролю. Кількість РНК, сумарних нуклеїнових кислот цих хворих вірогідно збільшувалася й досягала норми відразу після лікування. Спостерігається тенденція до нормалізації активності ДНК-аз сироватки крові.

Відмічається нормалізація активності РНК-аз, що вірогідно знижується порівняно з показниками до початку лікування. Активність ДНК-аз вірогідно підвищується порівняно з показниками контрольної групи. Коефіцієнти співвідношень також наближуються до норми та є вірогідно вищими (К-1 і К-2), ніж до лікування.

У групі хворих, які отримували додатково Тіоцетам, показники нуклеїнового гомеостазу сироватки крові нормалізуються, особливо це відноситься до рівня нуклеїнових кислот (р < 0,001) і активності кислих нуклеаз порівняно з показниками до початку лікування. Коефіцієнти співвідношень також наближаються до норми.

У хворих з ППЦВХ на фоні атеросклерозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією традиційне лікування призводило до вірогідного зниження вмісту ДНК, РНК і сумарних нуклеїнових кислот у сироватці крові (р < 0,001) порівняно з показниками до початку лікування, але нормалізації їх не наступало (р < 0,001) порівняно з контрольною групою. Можна говорити про виражену тенденцію до подальшого зниження активності рибонуклеаз, що залишається вірогідно нижчою від норми, і значне підвищення рівня кислої ДНК-ази порівняно з показниками до початку лікування і в групі контролю (р<0,001). Встановлено нормалізацію після базової терапії тільки активності лужної ДНК-ази.

При дослідженні хворих, які додатково отримували Тіоцетам, ми встановили, що всі показники нуклеїнового гомеостазу не відрізняються від таких у контрольної групи (р > 0,05). Особливо звертає увагу на себе той факт, що після лікування Тіоцетамом зменшується вміст ДНК і активність кислої ДНК-ази на 26 % і 22 % ніж у хворих, які отримували традиційне лікування. Відповідно й коефіцієнти співвідношень К-1 і К-2 зменшуються на 50% і 28%.

Дані про вміст нуклеїнових кислот і активність нуклеаз у сироватці крові досліджуваних хворих до і після лікування наведені на рис. 1 і рис. 2.

У результаті лікування Тіоцетамом підвищувалися самопочуття, настрій хворих, значно зменшилися або пройшли головні болі, відмічено підвищення пам'яті, уваги. Побічних ефектів або ускладнень під час прийому Тіоцетаму в досліджуваній групі пацієнтів з ППЦВХ не було.

Представлені дані свідчать про ефективність застосування Тіоцетаму для нормалізації нуклеїнового гомеостазу, здатності до концентрації уваги та пам'яті, зменшення соматовегетативних проявів.

Висновки:

1. Застосування Тіоцетаму викликає достовірну нормалізацію нуклеїнового гомеостазу. У процесі лікування перш за все відновлюються рибонуклеїнова кислота та рибонуклеази, що свідчить про активізацію процесів відновлення.

2. Терапія Тіоцетамом сприяла значному зменшенню суб'єктивних клінічних ознак у хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби.


Bibliography

1. Гапич О.М., Коваль В.Ю. Вивчення обміну нуклеїнових кислот при різноманітних патологічних станах організму людини // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія Медицина. — 2000. — С. 114-120.

2. Бурчинский С.Г. Высокодозовые лекарственные формы тиоцетама: возможности и перспективы применения // Здоров'я України. — 2004. — №4. — С. 28-29.

3. Верещагин Н.В., Гулевская Т.С., Миловидов Ю.К. Приоритетные направления научных исследований по проблеме клинических нарушений мозгового кровообращения // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. Корсакова. — 1990. — Т. 90, вып. 1. — С. 3-8.

4. Волошин П.В., Яворская В.А., Малахов В.А. Медикаментозная коррекция нарушений структурно-функциональных свойств эритроцитов у больных атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатией // Врачебное дело. — 1991. — №4. — С. 59-62.

5. Земсков А.М. Биодинамические эффекты РНК // Журн. гигиены, микробиол., эпидемиол., и иммунологии (Прага). — 1981. — №1. — С. 68-75.

6. Кабанов А.А., Бойко А. Н., Еськипа Т.А. и др. Применение фезама у больных с хроническими формами нарушения кровообращения // Неврологический журнал. — 2004. — №2. — С. 30-36.

8. Коновец В. М., Левицкий А.П. Щелочная и кислая рибонуклеазы слюны людей разного возраста // Укр. биохим. журнал. — 1973. — №4. — С. 453-456.

9. Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Воробей М.В. Влияние тиоцетама на функциональное состояние ЦНС у больных, перенесших ишемический инсульт // Здоров'я України. — 2005. — №6. — С. 1-7.

10. Самойлюк О.И. Дезоксирибонуклеазы слюнных желез. Автореф. дис... з канд. биол. наук. — К., 1979. — 22 с.

11. Семченко В.В., Степанов С.С., Белок-синтетическая активность в гиперхромных и гипохромных нейронах коры мозга в постишемическом периоде // Девятая Всесоюз. конф. по биохимии нервной системы: Тез. общ. — Ереван, 1983. — С. 122-123.

12. Семченко В.В., Степанов С.С. Электронно-цитохимическое изучение рибонуклеопротеидных частиц в нейронах коры большого мозга в постгипоксическом периоде // Архив анатомии, гистол. и эмбриол. — 1983. — Т. 84, №1. — С. 14-21.

13. Скворцова В.И., Чазова И. Е., Стаховская Л.В. Вторичная профилактика инсульта. — М.: ПАГРИ, 2002. — 120 с.

14. Цанев Р.Г., Марков Г.Г. К вопросу о количественном спектрофотометрическом определении нуклеиновой кислоты // Биохимия. — 1960. — Т.25, №1. — С. 151-159.

15. Siesjo B.K. Cerebral circulation and metabolism // J. Neurosurg. — 1984. — 60, 5. — 883-908.

16. Poljarvi L. Brain lacticacidosis and ishemic cell damage: quantative ultrastructural changes in capillaries of rat cerebral cortex // Acta Neuropathol. — 1983. — 60, 3-4. — 232-240.

17. Morley A., Pikard K., Howaard D. Studies on the regulation of granulopoesis. Possible humoral regulation // Blood. — 1974. — 37. — P. 14-19.

18. Waegemans T., Wilcher C.R., Danniau A. Clinical efficacy of piracetam in cognitive impairments: a metaanalysis // Dement. Geriatr. Cogn. Disord. — 2002. — Vol. 13. — Р. 217-224.


Back to issue