Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 11, №1, 2010

Повернутися до номеру

Бальна система оцінки функціонального стану нижніх кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч

Автори: В.Ю.Гошко, Т.М.Секер, М.В.Мельник - ДУ ”Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

В статті проведено аналіз обстеження і лікування 83 пацієнтів на ДЦП по створеним таблицям бальної оцінки функціонального стану нижніх кінцівок. Основні неврологічні показники для оцінки стану дітей з ДЦП – це визначення м’язового тонусу та ходи дитини, ортопедичні – визначення кутів контрактур у суглобах. Створені таблиці оцінки функціонального стану нижніх кінцівок у хворих на ДЦП для спеціалістів, які займаються цією проблемою, дозволять створити спільний алгоритм обстеження, діагностики і лікування цієї важкої категорії пацієнтів.

В статье проведен анализ обследования и лечения 83 больных с детским церебральным параличом по разработанным таблицам балльной оценки функционального состояния нижних конечностей. Основные неврологические показатели для оценки состояния детей с ДЦП – это определение мышечного тонуса и ходьбы ребенка, ортопедические – определение углов контрактур в суставах. Разработанные таблицы оценки функционального состояния нижних конечностей у больных с ДЦП для специалистов, которые занимаются этой проблемой, позволяет разработать совместный алгоритм обследования, диагностики и лечения этой тяжелой категории больных.

In article the analysis of inspection and treatment of 83 patients with a children''s cerebral palsy under the developed tables of an estimation of a functional condition of the low extremities. The basic neurologic parameters for an estimation of a condition of children with cerebral palsy is a definition of a muscular tone and walking of the child, orthopedic - definition of corners contracture in joints. The developed tables of an estimation of a functional condition of the low extremities at patients with cerebral palsy for experts who dealt with this problem, will allow to develop joint algorithm of inspection, diagnostics and treatment of this heavy category of patients.


Ключові слова

функціональний стан, хода, м’язовий тонус, контрактура

функциональное состояние, походка, мышечный тонус, контрактура

functional state, walking, muscule tonus, contracture

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – це поліетіологічне, але монопатогенетичне захворювання, яке виникає внаслідок ураження головного мозку під час внутрішньоутробного розвитку, пологів або в перші тижні життя, коли шляхи та центри розвитку нервової системи знаходяться ще на самих ранніх етапах розвитку [1,2].

За даними літератури [4–6], найбільша група пацієнтів, яка підлягає консервативному та оперативному ортопедичному лікуванню, є діти зі спастичними формами ДЦП.

Діагноз ДЦП ставиться дитині у віці 10–12 місяців і з цього часу діти повинні знаходитися під наглядом дитячого невролога, лікаря ЛФК, ортопеда. Але в процесі реабілітації цієї складної і надзвичайно важкої категорії пацієнтів між лікарями різних спеціальностей не існує спільних критеріїв оцінки функціонального стану до і після проведеного лікування. Ми, звичайно, уявляємо собі, що на даному етапі існують і напевно в майбутньому будуть розбіжності в показах для проведення консервативного чи оперативного методів лікування, і тільки поява нових об’єктивних методів дослідження знизить гостроту даного питання.

Враховуючи все вище сказане, ми вирішили розробити комплексну бальну систему оцінки функціонального стану нижніх кінцівок у хворих на ДЦП, яка б об’єднала погляди на дану проблему невролога, реабілітолога та ортопеда.

Матеріал та методи

В основу цієї роботи покладено аналіз комплексного обстеження та ортопедичного лікування 83 хворих на ДЦП з розладами функцій нижніх кінцівок. Серед цієї групи хворих 31 – жіночої статі та 52 – чоловічої. Вік хворих складав від 1 до 18 років.

Хворих з геміпарезом було 13 (16%), з нижнім спастичним парапарезом – 49 (59%) і з тетрапарезом – 21 (25%).

При обстеженні пацієнтів на дитячий церебральний параліч і вирішенні в подальшому тактики їх лікування ми розподіляли їх не тільки за формами (геміпарез, парапарез та тетрапарез), але і за сегментом ураження нижньої кінцівки (кульшовий, колінний і гомілково-стопний суглоб). Ці дані представлені в таблиці 1.

Результати та обговорення

Неврологічний стан дитини оцінює функцію черепно-мозкових нервів, чутливість, рухову сферу. Основні неврологічні показники для оцінки стану дітей з ДЦП для оперативного лікування в умовах ортопедичного відділення – це визначення м’язового тонусу та ходи дитини, ортопедичні – визначення кутів контрактур у суглобах.

При оцінці м’язового тонусу застосовували модифіковану шкалу Ашворса (Modified Ashworth scale – Bohannon R.W., 1987) [3]. Оцінювали ступінь підвищення м’язового тонусу від 0 до 4 балів:

0 балів – відсутність підвищення м’язового тонусу;

1 бал – незначне підвищення м’язового тонусу, м’язова дистонія;

2 бала – помірне підвищення м’язового тонусу протягом більшості обсягу рухів, пасивні рухи легко здійснюються;

3 бала – значне підвищення м’язового тонусу, пасивні рухи утруднені;

4 бали – м’язова ригідність, повна відсутність рухів.

Також нами суттєво розділена оцінка рівня рухових порушень хворих на гемі-, пара-, і тетрапарез. Ці дані знайшли відображення в другому розділі створеної таблиці „Функціональна здатність нижніх кінцівок, хода”.

При геміпарезі бали встановлювали наступним чином:

0 балів – йде самостійно;

1 бал – йде самостійно, частково навантажуючи кінцівку справа/ зліва;

2 бали – йде самостійно, частково навантажуючи кінцівку, стояти на правій/ лівій кінцівці не може;

3 бали – пересувається при допомозі палиці або милиці, майже не навантажуючи праву/ ліву кінцівку, може стояти на правому/ лівому коліні;

4 бали – права/ ліва кінцівка не опороздатна, може стояти на коліні при додатковій опорі або підтримці.                    

При парапарезі і тетрапарезі бали встановлювали наступним чином:

0 балів – йде самостійно;

1 бал – йде самостійно, частково навантажуючи стопи (одну стопу), час і дальність ходи обмежені;

2 бали – йде при допомозі додаткової опори, стояти на одній кінцівці не може, можливе стояння на одному коліні;

3 бали – ходити не може, стоїть при допомозі додаткової опори, може стояти тільки на обох колінах;

4 бали – кінцівки не опороздатні, можливе стояння на обох колінах при додатковій опорі.

Третьою складовою функціональної оцінки стану нижніх кінцівок у пацієнтів з ДЦП ми ввели найбільш об’єктивний і спільний для спеціалістів всіх профілів, які займаються лікуванням цієї групи хворих, показник – суму кутів контрактур в сагітальній площині нижньої кінцівки. Оцінювали величину всіх кутів контрактур в сагітальній площині кульшового, колінного і гомілково-стопного суглобів також від 0 до 4 балів.

0 балів – 0° - 20°, 1 бал – 20° - 40°, 2 бали – 40° - 60°,

3 бали – 60° - 80°, 4 бали – більше 80°.

Клінічний приклад. Діагноз: ДЦП, спастичний парапарез, у дитини визначається помірне підвищення м’язового тонусу протягом більшості обсягу рухів, пасивні рухи легко здійснюються (2 бали), ходити не може, стоїть при допомозі додаткової опори (3 бали), сума всіх кутів контрактур нижньої кінцівки в сагітальній площині справа 50° і зліва 45° (по 2 бали). Функціональний стан дитини склав 9 балів.

Все вищесказане дозволило нам створити таблиці бальної оцінки функціонального стану нижніх кінцівок у хворих на ДЦП, окремо для геміпарезу, нижнього спастичного парапарезу та спастичного тетрапарезу.

Висновки

Ми, звичайно, розуміємо, що сама специфіка нашого відділення і незначна кількість клінічного матеріалу не дозволяють нам робити висновки про ефективність запропонованої нами оцінки функціонального стану нижніх кінцівок у хворих на ДЦП. Єдине, про що можна сказати на даному етапі, впровадження запропонованої методики оцінки є встановлення мінімального рівня в 5 балів в більшості пацієнтів, в яких обов’язково спостерігалась контрактура колінного суглоба, при якому проводили те чи інше оперативне втручання.

Таким чином, запропонована система визначення функціонального стану нижніх кінцівок поєднує оцінку найсуттєвіших патологічних нейро-ортопедичних відхилень у хворих на ДЦП. Це дозволить створити спільний алгоритм обстеження, діагностики, лікування та реабілітаційного прогнозування для спеціалістів, які займаються проблемами лікування хворих дитячим церебральним паралічем.


Список літератури

  1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т.,Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. -К.:Здоров'я. -1988.- 327 с.
  2. Детские церебральные параличи / В.И. Козявкин, М.А. Бабадаглы,  С.К. Ткаченко, О.А. Качмар // Медицина світу. – Л. –1999. –312 с.
  3. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. Руководство для врачей и научных работников / Под.ред.А.Н.Беловой, О.Н.Щепетовой. - М.:Антидор. - 2002. - 440 с.
  4. Karski T., Karska M., Tarczynska M. Orthopaedics in secondary prophylaxy and in the treatment of  the cerebral palsy // Ann. UMCS. D., 1997. – V.1. – Р.79
  5. Sala Debra A., Grant Alfred D.  Prognosis for ambulation in cerebral palsy //
  6. Dev. Med. and Child Neurol. – 1995. – Vol.11. – P.1020 – 1026.
  7. Young R. Spasticity: A review. // Neurology. – 1994. – N 44–5. – Р.12–20.

Повернутися до номеру