Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" 5 (7) 2009

Повернутися до номеру

Антигіпертензивна терапія з метою профілактики інсульту: наукові факти та вражаючі можливості раміприлу

Автори: Фломін Ю.В., Харківська медична академія післядипломної освіти, Міський центр гострої цереброваскулярної патології, МКЛ № 7, м. Харків; Головінова І.І., Міський центр гострої цереброваскулярної патології, МКЛ № 7, м. Харків; Кожина Н.Н., Міська клінічна лікарня № 1, м. Харків

Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія

Версія для друку

Фломін Ю.В.1,2, Головінова І.І.2, Кожина Н.Н.3
1Харківська медична академія післядипломної освіти
2Міський центр гострої цереброваскулярної патології, МКЛ № 7, м. Харків
3Міська клінічна лікарня № 1, м. Харків

Антигіпертензивна терапія з метою профілактики інсульту: наукові факти та вражаючі можливості раміприлу

Резюме. Артеріальна гіпертензія (АГ) є провідним фактором ризику не лише ішемічного та геморагічного інсульту, але й інших серцево-судинних захворювань і деменції. Дані епідеміологічних досліджень вказують на збільшення поширеності як АГ, так і цереброваскулярних захворювань, особливо в країнах, що розвиваються. Маємо переконливі докази того, що антигіпертензивна терапія є найважливішим профілактичним заходом для запобігання гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК). Повноцінний контроль артеріального тиску (АТ) дозволяє знизити ризик інсульту на 30–40 %, тому сучасні клінічні керівництва настійно рекомендують проводити антигіпертензивну терапію з метою зниження ризику інсультів та інших судинних подій (клас I, рівень доказовості А)*.

Повторні інсульти представляють серйозну медико-соціальну проблему, вони мають великий вплив на формування інвалідності й судинної деменції. Усіх пацієнтів, які перенесли транзиторну ішемічну атаку або інсульт, слід зараховувати до групи високого ризику судинних подій. АГ значно збільшує ризик повторних інсультів, інших судинних подій і смерті від судинного захворювання. Тим часом існує недостатньо результатів досліджень, що дозволяють розробити рекомендації щодо того, коли слід починати антигіпертензивне лікування після інсульту.

Тактика контролю АТ у ранньому періоді ГПМК залишається предметом дискусій. Оптимальний рівень АТ при вторинній профілактиці становить менше 130/80 мм рт.ст. Деякі галузі антигіпертензивної терапії, такі як вплив добових коливань АТ і вибір оптимальних комбінацій препаратів, вимагають подальшого вивчення. Таким чином, на даний час основною метою первинної і вторинної профілактики інсульту є надійний контроль АТ із підтримкою нормотензії. Результати ряду досліджень свідчать, що зниження активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) асоціюється з позитивними ефектами, вираженість яких значно перевершує зниження АТ. Зростає об’єм наукових фактів, що вказують на церебропротективні ефекти придушення РААС за допомогою інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) або блокаторів ангіотензинових рецепторів.

Раміприл є препаратом із групи ІАПФ, що активно вивчався в рандомізованих контрольованих клінічних випробуваннях за участю пацієнтів із високим ризиком серцево-судинних захворювань. Лікування раміприлом дозволяє істотно знизити ризик інсульту, інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності, судинної смерті, а також прогресування ниркової недостатності та розвитку цукрового діабету, що має велике значення для пацієнтів після ГПМК. Окрім того, переваги лікування раміприлом були продемонстровані у пацієнтів із АГ у поєднанні з хронічною серцевою недостатністю, а також у інших пацієнтів із високим ризиком судинних подій. Доведена ефективність робить раміприл засобом вибору для антигіпертензивної терапії із метою профілактики інсульту та інших судинних подій.

*Рекомендації класу I мають на увазі, що для даного стану є надійні докази і/чи загальна згода про користь і ефективність втручання або лікування (користь значно перевершує ризик). Рівень доказовості А має на увазі несуперечливі результати безлічі рандомізованих контрольованих клінічних випробувань.

Flomin Yu.V., Golovinova I.I., Kozhyna N.N.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Academy
Municipal Center of Acute Cerebrovascular Pathology, MCH № 7, Kharkiv
Municipal Clinical Hospital № 1, Kharkiv, Ukraine

Antihypertensive Therapy for Stroke Prevention: Scientific Evidences and Impressive Possibilities of Ramipril

Summary. Arterial hypertension (AH) is the main risk factor of not only ischemic and hemorrhage stroke, bur other cardiovascular diseases and dementia. Epidemiological data indicate on increasing of AH and cerbrovascular pathology morbidity, especially in developing countries. Antihypertensive therapy is proved to be an important way for prevention of acute stroke. Good blood pressure control enables to decrease the stroke risk in 30–40 %. That is why current clinical guidelines recommend to provide the antihypertensive treatment with the purpose to diminish the risk of stroke and other vascular events (class I, level of evidence A)*.

Recurrent strokes are an important medical and social problem. They lead to disability and vascular dementia. All patients, who suffered from stroke or TIA, should be classified as very high cardiovascular risk patients. AH significantly increases the risk of recurrent stroke and other vascular events or death. Today there is lack of evidences, which allow work out the recommendations about initiation of the antihypertensive treatment after stroke.

Approach to blood pressure control in the early period of stroke is a subject for discussion. Optimal level of blood pressure for secondary prevention of stroke is 130/80 mm Hg. Further investigations are need for choosing the optimal combinations and influence of blood pressure daily variations. The main aim of the primary or secondary prevention of stroke is to control the blood pressure and normotension maintenance. Results of many studies showed that decreasing in renin-angiotensin-aldosterone system activity is associated with benefit influence, which are more evident than blood pressure reduction only. There is more and more scientific fact on cerebroprotective effect of RAAS inhibition using the angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors or angiotensin receptors blockers.

Ramipril is an ACE inhibitor, which was studied in many clinical randomized trials with participation of high cardiovascular risk patients. Ramipril treatment allowed lower the rate of stroke, myocardial infarction, chronic heart failure, vascular death and to delay the renal failure progression and to prevent the diabetes mellitus development, which are very important for patients after stroke. Besides the advantages of ramipril treatment were demonstrated in patients with arterial hypertension combined with chronic heart failure as well as in other patients with high cardiovascular risk. Because of its efficacy ramipril is a medication of choice for antihypertensive therapy for prevention of insult and other vascular events.

*Recommendations class I mean that for this condition there are reliable evidences and/or common agreement on benefits and efficacy of intervention or treatment (benefit greatly exceeds risk). The evidence level A means consistent results of many randomized controlled clinical trials.Повернутися до номеру